Module quản lý Công văn đến và đi

Phòng ban

 • Tên phòng ban
 • Trực thuộc phòng ban (Đa cấp)
 • Tên người đứng đầu của phòng ban
 • Giới thiệu về phòng ban

Chủ đề công văn

 • Tên chủ đề
 • Trực thuộc chủ đề (Đa cấp)
 • Mô tả chủ đề

Quản lý công văn theo các Thành phần thể thức văn bản:

 • Loại công văn (đến, đi, nội bộ, dự thảo).
 • File đính kèm.
 • Thời gian tiếp nhận.
 • Người tiếp nhận.
 • Ghi chú của người tiếp nhận.
 • Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.
 • Số, ký hiệu của văn bản.
 • Địa danh và ngày, tháng, năm ban hành văn bản.
 • Tên loại và trích yếu nội dung văn bản.
 • Trích yếu nội dung công văn hành chính.
 • Nội dung văn bản.
 • Người ban hành văn bản.
 • Chức vụ người ban hành.
 • Nơi nhận.
 • Mức độ mật.
 • Mức độ khẩn.
 • Thu hồi và chỉ dẫn về phạm vi lưu hành (ghi chú).
 • Dự thảo văn bản (thông tin bản thảo).
 • Ghi chú người đánh máy và số lượng bản phát hành.
 • Địa chỉ cơ quan, tổ chức; địa chỉ E-Mail; địa chỉ Website; số điện thoại, số Telex, số Fax.
Download
Gói nâng cấp Dispatch v4.5.02
 • Version: 4.5.02
 • Compatible with: NukeViet 4.3, NukeViet 4.4, NukeViet 4.5
 • Price: Free
 • Download: 76
 • Last updated: 30/09/2022
Download
Dispatch v4.5.02
 • Version: 4.5.02
 • Compatible with: NukeViet 4.3, NukeViet 4.4, NukeViet 4.5
 • Price: Free
 • Download: 86
 • Last updated: 29/09/2022
Download
Dispatch v4.3.01
 • Version: 4.3.01
 • Compatible with: NukeViet 4.3, NukeViet 4.4
 • Price: Free
 • Download: 962
 • Last updated: 04/05/2020
This application does not have demo photos
Cài đặt trực tiếp từ phần quản lý ứng dụng trong Admin Control Panel
License:
GNU - GPL
Type:
Modules
Add time:
13/11/2017
Update time:
09/05/2024
Rating:
No rankNo rankNo rankNo rankNo rank
Repository code:
nukeviet:module-dispatch
Ranking

Current rating: No rank. Please click on the star below to submit a review!

Click to rate applications

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second