Module Danh Ngôn

Module quản lý và hiển thị danh ngôn, một tiện ích dành do site, thích hợp với các site thuộc khối giáo dục. Chức năng của module gồm có.

- Quản lý từ khóa: Từ khóa đồng thời là các chủ đề hay các tag giúp phân loại danh ngôn
- Quản lý danh ngôn: Khi thêm danh ngôn có thể chọn các từ khóa từ danh sách có sẵn hoặc đánh thêm từ khóa mới.
- Bên ngoài site có chức năng hiển thị danh ngôn theo danh sách với giao diện phá cách, có block tag để xem danh ngôn theo các tag, SEO

Module hỗ trợ Rewrite toàn bộ, SEO tốt, không hỗ trợ RSS và SiteMap.
Buy
Crons Get Danh Ngon

Crons get hơn 1000 câu danh ngôn

  • Version: 1.0
  • Compatible with: NukeViet 3.3, NukeViet 3.4
  • Price: 100.000 VND
  • Buy: 0
  • Download: 0
Download
nv3_module_danh-ngon
  • Version: 3.4.01
  • Compatible with: NukeViet 3.3, NukeViet 3.4
  • Price: Free
  • Download: 2543
1. Cài đặt: Tải file về, dùng chức năng cài đặt và đóng gói tự động để cài đặt module.
2. Sử dụng:
- Truy cập khu vực quản trị của module để tiến hành thêm danh ngôn mới.
License:
GNU - GPL
Type:
Modules
Add time:
10/08/2012
Update time:
20/08/2012
Rating:
Ranking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: Good
Ranking

Current rating: 22 points on 6 votes. Please click on the star below to submit a review!

Click to rate applications

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second