Module danh bạ

Module danh bạ sẽ quản lý các thông tin về các doanh nghiệp (hoặc danh bạ cá nhân,...). Các thông tin quản lý bao gồm:
    - Tên doanh nghiệp.
    - Địa chỉ (địa chỉ được liên kết với google map), điện thoại liên hệ, fax, email, website.
    - Lĩnh vực hoạt động.
    - Thẻ luật sư.
    - Chứng chỉ hành nghề.
    - Tổ chức.
    - Giới thiệu, thông tin chung.

Các chức năng admin:
  - Quản lý thông tin danh bạ.
  - Thêm danh bạ.
  - Lĩnh vực kinh doanh.
  - Cấu hình module.

Các chức năng ngoài site:
  - Xem danh sách các danh bạ.
  - xem chi tiết các danh bạ.

Buy
nv3_module_danh-ba.zip
  • Version: 3.4.01
  • Compatible with: NukeViet 3.4
  • Price: 400.000 VND
  • Buy: 0
  • Download: 0
  • Last updated: 14/02/2014
Cài đặt:1. Bạn dowload module mini News về, Bạn để nguyên định dạng zip không giải nén.2. Vào website của bạn và đăng nhập tài khoản admin, click Quản lý moduleCài đặt và đóng gói tự động →  chọn file cài đặt là file tải về. Nukeviet sẽ tự động upload module cho bạn.3. Sau đó chọn chức năng thiết lập module mới → Chọn module vừa upload → Nhấn thiết lập.
License:
GNU - GPL
Type:
Modules
Add time:
14/02/2014
Update time:
14/02/2014
Rating:
Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Ranking

Current rating: 10 points on 2 votes. Please click on the star below to submit a review!

Click to rate applications

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second