cocaunhansu

Ứng dụng cho phép khai báo nhân sự và các tổ chức (Chỉ có 1 cấp tổ chức, chưa khai báo được tổ chức con)
Download
cocaunhansu

Cơ cấu nhân sự

  • Version: 4.2.01
  • Compatible with: NukeViet 4.2
  • Price: Free
  • Download: 261
  • Last updated: 06/12/2017
* Cài đặt bình thường. 
Nếu khi cài đặt xong có vấn đề bạn có thể kiểm tra lại xem tất cả các file trong gói module đã được tải đầy đủ lên web chưa.
* Sau khi cài đặt xong bạn vào "Danh sách nhân sự" để thêm nhân sự. Sau đó bạn vào "Danh sách các tổ chức" để thêm tổ chức. Chú ý: ở cột "Danh sách nhân sự" bạn điền "id" của nhân sự tổ chức đó, các id cách nhau bởi dấu ",".
License:
Type:
Modules
Add time:
14/10/2017
Update time:
06/12/2017
Rating:
Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Keywords
Ranking

Current rating: 5 points on 1 votes. Please click on the star below to submit a review!

Click to rate applications

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second