module import tài khoản qua file excel

Chức năng import tài khoản
 • Quản trị viên tải file dữ liệu mẫu (Do có thể có tùy biến dữ liệu của module users)
 • Quản trị site dựa vào file mẫu đó, copy dữ liệu theo yêu cầu
 • Chọn nhóm thành viên để thêm vào.
 • Upload lên hệ thống, Kiểm tra nếu tài khoản nào chưa có (kiểm tra Tài khoản, email) thì khởi tạo. Nếu có rồi sẽ bỏ qua và thông báo lại
Chức năng Reset mật khẩu
 • Quản trị viên chọn nhóm, và mật khẩu, hệ thông sẽ reset mạt khẩu giống nhau.
Buy
Module account 4.3
 • Version: 4.3.00
 • Compatible with: NukeViet 4.3, NukeViet 4.4
 • Price: 500.000 VND
 • Buy: 3
 • Download: 6
 • Last updated: 29/04/2020
Buy
Module account 4.1 Final

Gói cài đặt

 • Version: 4.1.02
 • Compatible with: NukeViet 4.1 Official
 • Price: 500.000 VND
 • Buy: 1
 • Download: 4
 • Last updated: 06/06/2017
Buy
module import tài khoản qua file excel
 • Version: 4.0.00
 • Compatible with: NukeViet 4.0 Official
 • Price: 500.000 VND
 • Buy: 1
 • Download: 6
 • Last updated: 06/06/2017
This application does not have documentation
License:
Type:
Modules
Add time:
24/03/2017
Update time:
29/04/2020
Rating:
Ranking: NormalRanking: NormalRanking: NormalRanking: NormalRanking: Normal
Keywords
Ranking

Current rating: 2 points on 1 votes. Please click on the star below to submit a review!

Click to rate applications

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second