Tự động lấy tin vnexpress.net

Note: to use this application you need to install applications Module News
Download
auto_get_news_v3
 • Version: 3.0
 • Compatible with: NukeViet 3.3, NukeViet 3.4
 • Price: Free
 • Download: 3304
Download
auto_get_news_v2

Fix lỗi vỡ khung

 • Version: 2.0
 • Compatible with: NukeViet 3.3, NukeViet 3.4
 • Price: Free
 • Download: 1394
Download
auto_get_news
 • Version: 1.0
 • Compatible with: NukeViet 3.3, NukeViet 3.4
 • Price: Free
 • Download: 375
This application does not have demo photos
Download, giải nén và upload vào thư mục includes/cronjobs/

Thực hiện lệnh thêm tiến trình tự động: 
Hình ảnh


A: Chọn như hình.
B: Chọn như hình.
C: Chú ý thông số:

- Thông số cơ bản gồm 10 thông số phân cách nhau bởi dấu phảy:
+ 1. Tên của website lấy nguồn tin, điền vào http://vnexpress.net và không được thay đổi thông số này.
+ 2. Tên của kênh lấy tin, là một trong số 14 kênh tại http://vnexpress.net/gl/rss/. Ví dụ:http://vnexpress.net/rss/gl/van-hoa.rss.
+ 3. Tên của module sẽ lưu tin lấy được ($module_name) ví dụ: news hay tin-tuc hay hoat-dong.
+ 4. Tên của các table ($module_data) trong CSDL của module tương ứng ví dụ: news hay tin_tuc hay hoat_dong.
+ 5. ID của chủ đề chính sẽ lưu tin vào, ví dụ 37.
+ 6. Danh sách ID của chủ đề phụ (phân cách nhau bởi dấu |) ví dụ 1|2|3|4|5|37. Lưu ý danh sách này phải bao gồm ID của chủ đề chính.
+ 7. Danh sách ID của các nhóm tin (tin tiêu điểm, tin mới nhất ...) phân cách nhau bởi dấu |, ví dụ: 1|2.
+ 8. ID của dòng sự kiện, ví dụ 1.
+ 9. ID của nguồn tin, ví dụ 2.
+ 10. ID của admin tạo tin (mặc định là 1 - admin tối cao).

Ví dụ hoàn chỉnh: http://vnexpress.net, http://vnexpress.net/rss/gl/van-hoa.rss, news, news, 37, 37, 2, 0, 18, 2

- Thông số nâng cao gồm 10 thông số cơ bản và thêm vào 7 thông số nữa:

+ 11. Số tin lấy mỗi lần chạy, mặc định là 1.
+ 12. Cách thức hiển thị ảnh minh họa, mặc định là 1, chọn 1 (hiển thị theo cấu hình module) hoặc 0 (không hiển thị) hoặc 2 (hiển thị dưới phần mở đầu).
+ 13. Giữa toàn quyền mặc định là 0 (không giữ toàn quyền) chọn 1 (giữa toàn quyền bài viết) nếu cần thiết.
+ 14. Trạng thái, mặc định là 1 (xuất bản) chọn 0 (ngưng hoạt động) nếu cần.
+ 15. Thời gian hết hạn (tính bằng giây) kể từ lúc đăng bài viết, mặc định là 0 (không hết hạn).
+ 16. Lưu trữ sau thời gian hết hạn, mặc định là 1 (có lưu trữ), chọn 0 (không lưu trữ) nếu cần thiết (lưu ý chức năng tự xóa của module không xóa ảnh minh họa, nếu cần hãy sử dụng chức năng của mục II).
+ 17. Hiển thị ở trang chủ, mặc định là 1 (có hiển thị), chọn 0 (không hiển thị) nếu cần thiết.

Ví dụ hoàn chỉnh: http://vnexpress.net, http://vnexpress.net/rss/gl/van-hoa.rss, news, news, 37, 37, 2, 0, 18, 2, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1

D. Chọn thời gian lặp lại việc lấy tin.
E. Khuyến cáo không nên chọn.

Chú ý:

- Để biết ID của chủ đề, nguồn tin, ta tiến hành sửa chúng rồi nhìn thanh địa chỉ của trình duyệt thông số id=X thì X là ID.
- Hình ảnh được lưu mặc định là 360x285 px với ảnh minh họa, 130x105 px với ảnh thumb, 50x40 px với ảnh block. Để thay đổi kích thước trên ta mở file auto_get_news.php và thay:
+ Ảnh minh họa: 
   $img_w = 360;
   $img_h = 285;

+ Ảnh thumb:
   $thumb_w = 130;
   $thumb_h = 105;

+ Ảnh block:
   $block_w = 50;
   $block_h = 40;

- Để thay đổi cấu trúc thư mục lưu anh minh họa thay:
   $folder = date( "Y_m" );
License:
GNU - GPL
Type:
Cronjobs
Add time:
01/08/2012
Update time:
03/01/2013
Rating:
Ranking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: Good
Ranking

Current rating: 89 points on 21 votes. Please click on the star below to submit a review!

Click to rate applications

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second