[cronjob] Tự động gửi mail chúc mừng sinh nhật cho member

Tiến trình tự động gửi email chúc mừng sinh nhật cho thành viên
Download
Cron Auto Send Mail
  • Version: 1.0
  • Compatible with: NukeViet 3.0, NukeViet 3.1, NukeViet 3.2, NukeViet 3.3, NukeViet 3.4
  • Price: Free
  • Download: 2046
This application does not have demo photos
Down file về giải nén được một file copy file dó vào thư mục includes/cronjobs
Sau đó vô admincp vào CẤU HÌNH->TIẾN TRÌNH TỰ ĐỘNG->THÊM CÔNG VIỆC và cấu hình:

 
P/S Lưu ý phần lặp lại công việc các bạn nên để 24 tiếng, nếu không trong một ngày các thành viên nhận được một đống email 

License:
GNU - GPL
Type:
Cronjobs
Add time:
02/08/2012
Update time:
02/08/2012
Rating:
Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Ranking

Current rating: 44 points on 9 votes. Please click on the star below to submit a review!

Click to rate applications

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second