Tự động xóa tin tức

Tiến trình tự động xóa các bản tin quá hạn, có thể xóa cả ảnh minh họa tùy theo cấu hình.
Note: to use this application you need to install applications Module News
Download
auto_de-lete_news
  • Version: 1.0
  • Compatible with: NukeViet 3.3, NukeViet 3.4
  • Price: Free
  • Download: 704
This application does not have demo photos
Download, giải nén và upload vào thư mục includes/cronjobs/
Hình ảnh:
Hình ảnh


Thực hiện thêm tiến trình tự động:
Hình ảnh


A. Chọn như hình vẽ.
B. Chọn như hình vẽ.
C. Chú ý thông số là một chỗi phân cách nhau bởi dấu phảy gồm 5 phần

1. Tên của module sẽ xóa tin, ví dụ news hay tin-tuc.
2. Tên CSDL của module sẽ xóa tin, ví dụ news hay tin_tuc.
3. Xóa ảnh minh họa, mặc định là 1 (có), chọn 0 (không xóa) nếu cần thiết.
4. Thời gian (giây) kể từ lúc xuất bản bản tin cho đến khi bị xóa, mặc định là 155520000 - 1 tháng.
5. Danh sách ID của các chủ đề (phân cách bởi dấu |) được xóa tin (nếu một bản tin nằm trong hiều chủ đề chúng sẽ được tự động xóa mà không cần cấu hình phần này) mặc định là rỗng (tất cả các chủ đề).

D. Thời gian giữa hai lần thực hiện
E. Khuyến cáo không nên chọn.
License:
GNU - GPL
Type:
Cronjobs
Add time:
01/08/2012
Update time:
01/08/2012
Rating:
Ranking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: Good
Ranking

Current rating: 21 points on 5 votes. Please click on the star below to submit a review!

Click to rate applications

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second