Zalo Chat

Block tiên ích zalo chat trên website
Download
global.zalomessengers.php

Block Zalo Chat

  • Version: 0.0.01
  • Compatible with: NukeViet 4.0, NukeViet 4.0 RC 1,2, NukeViet 4.0 RC 3, NukeViet 4.0 Official, NukeViet 4.1 Beta 1, NukeViet 4.1 Beta 2, NukeViet 4.1 Official, NukeViet 4.2, NukeViet 4.3
  • Price: Free
  • Download: 482

Bước 1: Trên máy tính bạn hãy đăng nhập bằng tài khoản Zalo bạn.

Bước này tôi không cần phải hướng dẫn. https://chat.zalo.me

Bước 2: Trên máy tính bạn hãy tại tài khoản Offical Account

Bước này tôi không cần phải hướng dẫn. https://oa.zalo.me

Bước 3:  Đăng nhập vào admin . Vào phần quản lý mở rộng tìm ứng dụng Zalo Chat của tác giả NVSystems, tải xuống và cài đặt

Bước 4: Vào mục quản lý giao diện > quản lý block> thêm block Zalo Messengers

Bước 5: quay trở lại trang https://oa.zalo.me, Offical bạn vừa tạo ở trên, sau đó vào mục quản lý > thông tin tài khoản > copy ID Official Account, vào khung block Zalo Messengers


 

License:
GNU - GPL
Type:
Blocks
Add time:
27/12/2018
Update time:
27/12/2018
Rating:
Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Ranking

Current rating: 36 points on 8 votes. Please click on the star below to submit a review!

Click to rate applications

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second