global.vao_lop.php

thông báo giờ làm việc hoặc thời gian cho các sự kiện trong ngày
admin1
admin2
user
 
Download
vao_lop
  • Version: 4.2
  • Compatible with: NukeViet 4.2
  • Price: Free
  • Download: 335
các bạn copy các biến ngôn ngữ dưới vào file ....\language\vi.php ở trong thư mục theme được sử dụng
$lang_block['morning'] = 'Buổi sáng';
$lang_block['afternoon'] = 'Buổi chiều';
$lang_block['chude'] = 'Chủ đề';
$lang_block['add'] = 'Thêm';
$lang_block['hoatdong'] = 'Hoạt động';
$lang_block['thoigian'] = 'Thời gian';
Sau đó copy 3 file ở dưới vào thư mục ...\blocks cùng theme được sử dụng
License:
Type:
Blocks
Add time:
30/08/2017
Update time:
01/09/2017
Rating:
No rankNo rankNo rankNo rankNo rank
Ranking

Current rating: No rank. Please click on the star below to submit a review!

Click to rate applications

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second