Block Tỷ giá ngân hàng

Hỗ trợ cache, ẩn các tỉ giá theo cấu hình.
Tự tạo thưc mục chứa cache. Tuỳ chọn ẩn các tỷ giá khi cấu hình.
Dùng CSS dựa trên Boostrap.
Download
Block tỉ giá ngân hàng (Vietcoombank)
  • Version: 1.0.01
  • Compatible with: NukeViet 4.0, NukeViet 4.0 RC 1,2
  • Price: Free
  • Download: 500
Cài đặt tự động thông qua chức năng mở rộng của NukeViet 4.x
License:
GNU - GPL
Type:
Blocks
Add time:
22/07/2015
Update time:
24/07/2015
Rating:
Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Ranking

Current rating: 15 points on 3 votes. Please click on the star below to submit a review!

Click to rate applications

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second