Block slider hiển thị tin tức ngẫu nhiên

Block slider news new là block lấy tin ngẫu nhiên theo câu lệnh sql và được trình bày hiển thị ngẫu nhiên và có giới hạn theo cấu hình block. Ngoài ra block còn được sử dụng thư viện jquery owl để làm chuyển động
Download
global.block-news-new v4.3

V4.3

  • Version: 4.3
  • Compatible with: NukeViet 4.3
  • Price: Free
  • Download: 344
Download
global.block-news-new
  • Version: 4.2.01
  • Compatible with: NukeViet 4.0 Official, NukeViet 4.1 Beta 1, NukeViet 4.1 Beta 2, NukeViet 4.1 Official, NukeViet 4.2
  • Price: Free
  • Download: 163
This application does not have documentation
License:
Type:
Blocks
Add time:
12/10/2017
Update time:
12/10/2017
Rating:
Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Repository code:
thinhweb.com:global-block-news-new
Ranking

Current rating: 5 points on 1 votes. Please click on the star below to submit a review!

Click to rate applications

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second