Block giao diện tagcloud lấy từ module news

BLock tag cloud là block giao diện bảng tag của module news và được hiển thị theo dạng từ khóa có nhiều liên kết thì hiển thị font-size lớn và ngược lại
Download
global.block_tag v4.3

V4.3

  • Version: 4.3
  • Compatible with: NukeViet 4.3
  • Price: Free
  • Download: 189
Bước 1: Tải về
Bước 2: up đè lên mục blocks và css của theme default hoặc bạn có thể copy 2 mục blocks và css sang theme bạn đang sử dụng
Bước 3. Ra ngoài site và tiến hành thêm block mới chọn block giao diện global.block_tag
License:
GNU - LGPL
Type:
Blocks
Add time:
16/11/2017
Update time:
17/11/2017
Rating:
Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Repository code:
ThinhNguyenVB:tagcloud
Keywords
Ranking

Current rating: 25 points on 5 votes. Please click on the star below to submit a review!

Click to rate applications

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second