Block hiện thị chương trình giảm giá shops Nukeviet

Block này hiện thị đếm thời gian còn lại khuyến mãi, lấy dữ liệu từ giảm giá của shopsscreenshot 1656472661
Buy
global.block_sales.php
  • Version: 4.5.00
  • Compatible with: NukeViet 4.0, NukeViet 4.0 RC 1,2, NukeViet 4.0 RC 3, NukeViet 4.0 Official, NukeViet 4.1 Beta 1, NukeViet 4.1 Beta 2, NukeViet 4.1 Official, NukeViet 4.2, NukeViet 4.3, NukeViet 4.4, NukeViet 4.5
  • Price: 100.000 VND
  • Buy: 1
  • Download: 1
Tải block về cài đặt như sau
Bước 1: Tạo chương trình giảm giá
Block sales module shops nukeviet 2


Bước 2:  cấu hình hiện thị block
Block sales module shops nukeviet 1
 
License:
Type:
Blocks
Add time:
12/07/2022
Update time:
12/07/2022
Rating:
No rankNo rankNo rankNo rankNo rank
Ranking

Current rating: No rank. Please click on the star below to submit a review!

Click to rate applications

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second