Block lịch phát sóng nguồn vtv.vn

Các kênh hỗ trợ: VTV1, VTV2, VTV3, VTV6
Block không làm trang load chậm vì có lưu cache (24h), sử dụng ajax để load dữ liệu khi trang đã load xong

Yêu cầu:  NukeViet CMS >= 3.1
Download
Block lịch phát sóng nguồn vtv.vn
  • Version: 1.0
  • Compatible with: NukeViet 3.1, NukeViet 3.2, NukeViet 3.3, NukeViet 3.4
  • Price: Free
  • Download: 981
This application does not have demo photos
Cài đặt: 
- Download file đính kèm về, đăng nhập admin vào quản lý module => Cài đặt và đóng gói tự động => Cài đặt module + Block chọn file và tiến hành upload.
- Ra ngoài site bật kéo thả block, chọn block của hệ thống và thêm block lich phat song.
License:
GNU - GPL
Type:
Blocks
Add time:
03/08/2012
Update time:
03/08/2012
Rating:
Ranking: QuiteRanking: QuiteRanking: QuiteRanking: QuiteRanking: Quite
Ranking

Current rating: 17 points on 5 votes. Please click on the star below to submit a review!

Click to rate applications

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second