Block đếm ngược ngày - giờ - phút - giây

Block đếm ngược thời gian theo ngày giờ phút giây đến một mốc nào đó, nhiều tùy chọn, đơn giản.

Các tùy chỉnh:
  1. Thời gian đếm tới.
  2. Định dạng toàn block
  3. Định dạng câu thông báo
  4. Định dạng dòng chữ đếm
  5. Nội dung thông báo
  6. Chọn ảnh nền
Download
Block countdown
  • Version: 3.4.01
  • Compatible with: NukeViet 3.3, NukeViet 3.4
  • Price: Free
  • Download: 2474
Cài đặt tự động từ admin control panel
License:
GNU - GPL
Type:
Blocks
Add time:
28/12/2012
Update time:
28/12/2012
Rating:
Ranking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: Good
Keywords
Ranking

Current rating: 61 points on 15 votes. Please click on the star below to submit a review!

Click to rate applications

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second