Block chứng khoán nguồn vnexpress

Block với 1 file duy nhất, không làm trang load chậm vì có lưu cache (172880 giây làm biếng đổi ra phút ),
tương thích với tất cả các phiên bản NukeViet 3.x

Yêu cầu:
- Hotsing hỗ trợ CURL
- NukeViet CMS >= 3.0
Download
nv3 block vnindex
  • Version: 1.0
  • Compatible with: NukeViet 3.0, NukeViet 3.1, NukeViet 3.2, NukeViet 3.3, NukeViet 3.4
  • Price: Free
  • Download: 1881
This application does not have demo photos
Cài đặt:
- Download file đính kèm về, đăng nhập admin vào quản lý module => Cài đặt và đóng gói tự động => Cài đặt module + Block chọn file và tiến hành upload.
- Ra ngoài site bật kéo thả block, chọn block của hệ thống và thêm block vnindex.
License:
GNU - GPL
Type:
Blocks
Add time:
03/08/2012
Update time:
03/08/2012
Rating:
Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Ranking

Current rating: 15 points on 3 votes. Please click on the star below to submit a review!

Click to rate applications

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second