#56626 gửi bởi danghoangnam
Ngày 15 Tháng 06 2010 , 12:23
tạm thời mình tich hợp được nhờ anh dung hướng dẩn nhưng dăng nhập ảo
khi dăng nhập nó vẩn chấp nhận như có 1 thanh viên nhưng mục dăng nhập và dăng ký nó vẩn có bấm vào dăng nhập nó vẩn hiện chổ đăng nhập
vì lý do la mình chư sữa được file includes/functions /mainfile.php nếu muốn tich hợp kiẻu này thì bạn dùng mainfile của rc4 chỉ thay Your_Account/index.php
và những cái khác chừa lại file includes/functions /mainfile.php là được mình dang nghiên cứu co de này
#56628 gửi bởi danghoangnam
Ngày 15 Tháng 06 2010 , 12:44
các bạn cần tich hơp rc4 mình chỉ sơ khảo nha nó chỉ khac về mainfile.php các bạn tự sửa như vậy an toàn hơn cho bạn các bạn mỡ file includes/functions/mainfile.php tim đến dòng xát dịnh uer như co de bên dưới
và thay toàn bộ doạn co de bên dưới vào
chú ý cái này thì ok rồi nhưng 1 vấn đề là không thể out thành viên hoặc xem thông tin thanh viên trên trang chủ nếu vào diển đàn out thì trang chủ cũng sẻ out
đăng nhập thì ok đăng ký cũng vậy
Mã: Chọn hết
* Xac dinh user
*/
unset($user, $user_ar, $mbrow );
global $vbulletin;
if ($vbulletin->userinfo['userid'])
{define( 'IS_USER', true );
$mbrow['username'] = $vbulletin->userinfo['username'];
$mbrow['user_email'] = $vbulletin->userinfo['email'];
}
else {unset( $user );}
/*
unset($user, $user_ar, $mbrow );
if ( isset($_COOKIE[USER_COOKIE]) && ! empty($_COOKIE[USER_COOKIE]) )
{
$user = base64_encode( addslashes(base64_decode($_COOKIE[USER_COOKIE])) );
if ( is_array($user) )
{
unset( $user );
setcookie( USER_COOKIE, false );
header( "Location: index.php" );
exit;
}
else
{
if ( ! defined('NV_ADMIN') )
{
if ($vbulletin->userinfo['userid'])
{define('IS_USER',true);}
else {unset( $user );}

$user_ar = explode( ":", addslashes(base64_decode($user)) );
if ( intval($user_ar[0]) != 0 and $user_ar[2] != "" )
{
$mbsql = "SELECT * FROM `" . $user_prefix . "_users` WHERE `user_id`=" . intval( $user_ar[0] );
$mbresult = $db->sql_query( $mbsql );
$mbrow = $db->sql_fetchrow( $mbresult );
$db->sql_freeresult( $mbresult );
if ( ! empty($mbrow['user_password']) and $mbrow['user_password'] == $user_ar[2] )
{
define( 'IS_USER', true );
}
else
{
unset( $user );
setcookie( USER_COOKIE, false );
header( "Location: index.php" );
exit;
}
}
else
{
unset( $user );
setcookie( USER_COOKIE, false );
header( "Location: index.php" );
exit;
}

}
}
}
*/
/**
#59444 gửi bởi shiawase
Ngày 29 Tháng 07 2010 , 12:51
Xin lỗi mình mới nghiên cứu nên không rành lắm, có vài câu muốn hỏi:
1. Cài đặt vbb và nukeviet rồi mới thao tác tích hợp 2 cái lại hay sao anh?
2. Cần cài chung trên 1 database hay mỗi cái 1 database riêng ?