Nội quy chuyên mục: - Khu vực này chỉ dành cho việc chia sẻ các theme... đã hoàn thiện (nhưng chưa được duyệt tại NukeViet Store http//nukeviet.vn/vi/store/) để mọi người tải về sử dụng thử và đóng góp ý kiến hoàn thiện module.
- Vui lòng không gửi các câu hỏi và các yêu cầu trợ giúp vào đúng chủ đề, Không tạo các câu hỏi mới tại đây! Topic vi phạm nội quy sẽ bị xóa ngay lập tức!
#143806 gửi bởi hoangchienmai
Ngày 21 Tháng 08 2013 , 00:50
cái block tin tiêu điểm nó lấy tin tiêu điểm(thuộc nhóm tin) của chuyên mục.
ví dụ : khi đăng tin vào chuyên mục sự kiện bạn tích vào bài viết thuộc nhóm tin tiêu điểm.
đăng bài -> ra trang chủ -> vào chuyên mục sự kiện sẽ thấy
#143833 gửi bởi myhanh03
Ngày 21 Tháng 08 2013 , 05:50
quyen82 đã viết:Block tiêu điểm
Mã: Chọn hết
<?php

/**
* @Project NUKEVIET 3.0
* @Author VINADES.,JSC (contact@vinades.vn)
* @Copyright (C) 2010 VINADES.,JSC. All rights reserved
* @Createdate 3/9/2010 23:25
*/

if ( ! defined( 'NV_MAINFILE' ) ) die( 'Stop!!!' );

if ( ! nv_function_exists( 'nv_news_tieu_diem' ) )
{
function nv_news_tieu_diem ()
{
global $global_array_cat, $module_info, $module_name, $module_data, $op, $db, $catid, $id, $module_config;
$blockwidth = $module_config[$module_name]['blockwidth'];
$publtime = NV_CURRENTTIME - 10* 86400;
if( $op == 'detail' or $op == 'viewcat' )
{
$sql = "SELECT t1.id, t1.catid, t1.title, t1.alias, t1.homeimgfile, t1.homeimgthumb,t1.hometext,t1.publtime FROM `" . NV_PREFIXLANG. "_" . $module_data . "_" . $catid . "` as t1 INNER JOIN `" . NV_PREFIXLANG . "_" . $module_data . "_block` AS t2 ON t1.id = t2.id WHERE t2.bid= 1 AND t1.status= 1 ORDER BY t2.weight ASC LIMIT 0 , 14";

$result = $db->sql_query( $sql );

if ( $db->sql_numrows( $result ) )
{
$a = 1;
$xtpl = new XTemplate( "tieu_diem.tpl", NV_ROOTDIR . "/themes/" . $module_info['template'] . "/modules/news" );

while( $array_news = $db->sql_fetchrow( $result ) )
{
$array_news['link'] = NV_BASE_SITEURL . "index.php?" . NV_LANG_VARIABLE . "=" . NV_LANG_DATA . "&amp;" . NV_NAME_VARIABLE . "=" . $module_name . "&amp;" . NV_OP_VARIABLE . "=" . $global_array_cat[$array_news['catid']]['alias'] . "/" . $array_news['alias'] . "-" . $array_news['id'];

$array_news['imgurl'] = "";
$array_news['width'] = $blockwidth;

if ( ! empty( $array_news['homeimgthumb'] ) )
{
$array_img = array();
$array_img = explode( "|", $array_news['homeimgthumb'] );
if ( $array_img[0] != "" and file_exists( NV_ROOTDIR . '/' . NV_FILES_DIR . '/' . $module_name . '/' . $array_img[0] ) )
{
$imgurl = NV_BASE_SITEURL . NV_FILES_DIR . '/' . $module_name . '/' . $array_img[0];
$array_news['imgurl'] = $imgurl;
}
}
elseif ( nv_is_url( $array_news['homeimgfile'] ) )
{
$array_news['imgurl'] = $array_news['homeimgfile'];
}

$xtpl->assign( 'blocknews', $array_news );
$xtpl->assign('BACKGROUND', ( $a % 2 ) ? 'fl wid150' : 'fr wid150' );
if($a<=2){
$xtpl->parse( 'main.newloop1.imgblock' );
$xtpl->parse( 'main.newloop1' );
}
elseif($a<=4){
$xtpl->parse( 'main.newloop2.imgblock' );
$xtpl->parse( 'main.newloop2' );
}
elseif($a<=6){
$xtpl->parse( 'main.newloop3.imgblock' );
$xtpl->parse( 'main.newloop3' );
}
elseif($a<=8){
$xtpl->parse( 'main.newloop4.imgblock' );
$xtpl->parse( 'main.newloop4' );
}
elseif($a<=10){
$xtpl->parse( 'main.newloop5.imgblock' );
$xtpl->parse( 'main.newloop5' );
}
elseif($a<=12){
$xtpl->parse( 'main.newloop6.imgblock' );
$xtpl->parse( 'main.newloop6' );
}
elseif($a<=14){
$xtpl->parse( 'main.newloop7.imgblock' );
$xtpl->parse( 'main.newloop7' );
}
++$a;
}

$xtpl->parse( 'main' );
return $xtpl->text( 'main' );
}
}
}
}

if ( defined( 'NV_IS_MOD_NEWS' ) )
{

$content = nv_news_tieu_diem();


}

?>

nhớ sửa số 1 ở đoạn
Mã: Chọn hết
WHERE t2.bid= 1
thành ID tin tiêu điểm của bạn nhé
Còn
hướng dẫn rewrite với ạ
bạn chịu khó tìm trên forum nhé. Nhiều bài viết về vấn đề này

Nhờ chủ thớt HD cụ thể block này. Mình copy toàn bộ code này về vae save lại với tên: global.block_tintieudiem. Cào ACP module new tạo nhóm tin "Tin tiêu điểm" và thêm bài viết vào nhưng không thấy hiển thị ở trang chủ. (Đã thay đổi ID của nó theo trong nhóm tin). Thank!
#143836 gửi bởi hoangchienmai
Ngày 21 Tháng 08 2013 , 06:42
myhanh03 đã viết:
quyen82 đã viết:Block tiêu điểm
Mã: Chọn hết
<?php

/**
* @Project NUKEVIET 3.0
* @Author VINADES.,JSC (contact@vinades.vn)
* @Copyright (C) 2010 VINADES.,JSC. All rights reserved
* @Createdate 3/9/2010 23:25
*/

if ( ! defined( 'NV_MAINFILE' ) ) die( 'Stop!!!' );

if ( ! nv_function_exists( 'nv_news_tieu_diem' ) )
{
function nv_news_tieu_diem ()
{
global $global_array_cat, $module_info, $module_name, $module_data, $op, $db, $catid, $id, $module_config;
$blockwidth = $module_config[$module_name]['blockwidth'];
$publtime = NV_CURRENTTIME - 10* 86400;
if( $op == 'detail' or $op == 'viewcat' )
{
$sql = "SELECT t1.id, t1.catid, t1.title, t1.alias, t1.homeimgfile, t1.homeimgthumb,t1.hometext,t1.publtime FROM `" . NV_PREFIXLANG. "_" . $module_data . "_" . $catid . "` as t1 INNER JOIN `" . NV_PREFIXLANG . "_" . $module_data . "_block` AS t2 ON t1.id = t2.id WHERE t2.bid= 1 AND t1.status= 1 ORDER BY t2.weight ASC LIMIT 0 , 14";

$result = $db->sql_query( $sql );

if ( $db->sql_numrows( $result ) )
{
$a = 1;
$xtpl = new XTemplate( "tieu_diem.tpl", NV_ROOTDIR . "/themes/" . $module_info['template'] . "/modules/news" );

while( $array_news = $db->sql_fetchrow( $result ) )
{
$array_news['link'] = NV_BASE_SITEURL . "index.php?" . NV_LANG_VARIABLE . "=" . NV_LANG_DATA . "&amp;" . NV_NAME_VARIABLE . "=" . $module_name . "&amp;" . NV_OP_VARIABLE . "=" . $global_array_cat[$array_news['catid']]['alias'] . "/" . $array_news['alias'] . "-" . $array_news['id'];

$array_news['imgurl'] = "";
$array_news['width'] = $blockwidth;

if ( ! empty( $array_news['homeimgthumb'] ) )
{
$array_img = array();
$array_img = explode( "|", $array_news['homeimgthumb'] );
if ( $array_img[0] != "" and file_exists( NV_ROOTDIR . '/' . NV_FILES_DIR . '/' . $module_name . '/' . $array_img[0] ) )
{
$imgurl = NV_BASE_SITEURL . NV_FILES_DIR . '/' . $module_name . '/' . $array_img[0];
$array_news['imgurl'] = $imgurl;
}
}
elseif ( nv_is_url( $array_news['homeimgfile'] ) )
{
$array_news['imgurl'] = $array_news['homeimgfile'];
}

$xtpl->assign( 'blocknews', $array_news );
$xtpl->assign('BACKGROUND', ( $a % 2 ) ? 'fl wid150' : 'fr wid150' );
if($a<=2){
$xtpl->parse( 'main.newloop1.imgblock' );
$xtpl->parse( 'main.newloop1' );
}
elseif($a<=4){
$xtpl->parse( 'main.newloop2.imgblock' );
$xtpl->parse( 'main.newloop2' );
}
elseif($a<=6){
$xtpl->parse( 'main.newloop3.imgblock' );
$xtpl->parse( 'main.newloop3' );
}
elseif($a<=8){
$xtpl->parse( 'main.newloop4.imgblock' );
$xtpl->parse( 'main.newloop4' );
}
elseif($a<=10){
$xtpl->parse( 'main.newloop5.imgblock' );
$xtpl->parse( 'main.newloop5' );
}
elseif($a<=12){
$xtpl->parse( 'main.newloop6.imgblock' );
$xtpl->parse( 'main.newloop6' );
}
elseif($a<=14){
$xtpl->parse( 'main.newloop7.imgblock' );
$xtpl->parse( 'main.newloop7' );
}
++$a;
}

$xtpl->parse( 'main' );
return $xtpl->text( 'main' );
}
}
}
}

if ( defined( 'NV_IS_MOD_NEWS' ) )
{

$content = nv_news_tieu_diem();


}

?>

nhớ sửa số 1 ở đoạn
Mã: Chọn hết
WHERE t2.bid= 1
thành ID tin tiêu điểm của bạn nhé
Còn
hướng dẫn rewrite với ạ
bạn chịu khó tìm trên forum nhé. Nhiều bài viết về vấn đề này

Nhờ chủ thớt HD cụ thể block này. Mình copy toàn bộ code này về vae save lại với tên: global.block_tintieudiem. Cào ACP module new tạo nhóm tin "Tin tiêu điểm" và thêm bài viết vào nhưng không thấy hiển thị ở trang chủ. (Đã thay đổi ID của nó theo trong nhóm tin). Thank!

pm yh :tiquay_00 tớ teamw
#143847 gửi bởi hoangchienmai
Ngày 21 Tháng 08 2013 , 19:24
myhanh03 đã viết:
hoangchienmai đã viết:bạn đặt tên sai thế kia mà bảo ra. :-SS
bạn save lại với tên :module.block_tintieudiem.php

Vẫn vậy bạn ạ. Có thể share cho mình đày đủ block đó không?

pm yh tớ teamw thử
#143859 gửi bởi quyen82
Ngày 22 Tháng 08 2013 , 03:04
dotquy2 đã viết:Bạn share cho anh em cái block này luôn đi
Hình ảnh
Thanksssss

của bạn đây:
b1. tạo file php có tên module.new_detail và lưu vào thư mục block của module news
b2. copy và paste vào file đó.
code
Mã: Chọn hết
<?php

/**
* @Project NUKEVIET 3.0
* @Author VINADES.,JSC (contact@vinades.vn)
* @Copyright (C) 2010 VINADES.,JSC. All rights reserved
* @Createdate 3/9/2010 23:25
*/

if ( ! defined( 'NV_MAINFILE' ) ) die( 'Stop!!!' );

if ( ! nv_function_exists( 'news_in_detail' ) )
{
function news_in_detail ()
{
global $global_array_cat, $module_info, $module_name, $module_data, $op, $db, $catid, $id, $module_config;

$blockwidth = $module_config[$module_name]['blockwidth'];

if($op == 'detail' )
{
$sql = "SELECT `id`, `catid`, `title`, `alias`, `homeimgfile`, `homeimgthumb`, `homeimgalt` FROM `" . NV_PREFIXLANG . "_" . $module_data . "_" . $catid . "` WHERE `status`= 1 AND `id`!=" . $id . " AND `publtime` < " . NV_CURRENTTIME . " AND (`exptime`=0 OR `exptime`>" . NV_CURRENTTIME . ") ORDER BY `publtime` DESC LIMIT 0 , 15";

$result = $db->sql_query( $sql );

if ( $db->sql_numrows( $result ) )
{
$xtpl = new XTemplate( "block_new_detail.tpl", NV_ROOTDIR . "/themes/" . $module_info['template'] . "/modules/news" );
$i=1;
while( $array_news = $db->sql_fetchrow( $result ) )
{
$array_news['link'] = NV_BASE_SITEURL . "index.php?" . NV_LANG_VARIABLE . "=" . NV_LANG_DATA . "&amp;" . NV_NAME_VARIABLE . "=" . $module_name . "&amp;" . NV_OP_VARIABLE . "=" . $global_array_cat[$array_news['catid']]['alias'] . "/" . $array_news['alias'] . "-" . $array_news['id'];

$array_news['imgurl'] = "";
$array_news['width'] = $blockwidth;

if ( ! empty( $array_news['homeimgthumb'] ) )
{
$array_img = array();
$array_img = explode( "|", $array_news['homeimgthumb'] );
if ( $array_img[0] != "" and file_exists( NV_ROOTDIR . '/' . NV_FILES_DIR . '/' . $module_name . '/' . $array_img[0] ) )
{
$imgurl = NV_BASE_SITEURL . NV_FILES_DIR . '/' . $module_name . '/' . $array_img[0];
$array_news['imgurl'] = $imgurl;
}
}
elseif ( nv_is_url( $array_news['homeimgfile'] ) )
{
$array_news['imgurl'] = $array_news['homeimgfile'];
}

$xtpl->assign( 'blocknews', $array_news );
if ( ! empty( $array_news['imgurl'] ) )
{
$xtpl->parse( 'main.newloop.imgblock' );
}
if(($i % 3)==1){
$xtpl->assign('BACKGROUND','class="first"');
}
elseif(($i % 3)==2){
$xtpl->assign('BACKGROUND','');
}
elseif(($i% 3)==0){
$xtpl->assign('BACKGROUND','class="last"');
}
$xtpl->parse( 'main.newloop' );
$i++;
}

$xtpl->parse( 'main' );
return $xtpl->text( 'main' );
}
}
}
}

if ( defined( 'NV_IS_MOD_NEWS' ) )
{
$content = news_in_detail();
}

?>

Trường THPT Nguyễn Đức Mậu Nghệ An
http://thpt-nguyenducmau-nghean.edu.vn