#161981 gửi bởi thuyenlacben
Ngày 08 Tháng 10 2014 , 04:54
mình đang dùng NV 3.1 và mình enable block global counter lên nhưng không thấy block nay hiển thị ra ngoài giao diện, có giúp mình với
code global counter
Mã: Chọn hết
<!-- BEGIN: main -->
<div class="content online">
<p>
<span><img src="{IMG_PATH}images/online/users.png" width="16" height="16" alt="{LANG.online}" /></span><span>{LANG.online} :
{COUNT_ONLINE}</span>
</p>
<!-- BEGIN: users -->
<p>
<span class="item"><strong>&bull;</strong>{LANG.users} : {COUNT_USERS}</span>
</p>
<!-- END: users --><!-- BEGIN: bots -->
<p>
<span class="item"><strong>&bull;</strong>{LANG.bots} : {COUNT_BOTS}</span>
</p>
<!-- END: bots --><!-- BEGIN: guests -->
<p>
<span class="item"><strong>&bull;</strong>{LANG.guests} : {COUNT_GUESTS}</span>
</p>
<!-- END: guests --><hr/>
<p>
<span><img src="{IMG_PATH}images/online/today.png" width="16" height="16" alt="{LANG.today}" />{LANG.today} :
{COUNT_DAY}</span>
</p>
<p>
<span><img src="{IMG_PATH}images/online/month.png" width="16" height="16" alt="{LANG.current_month}" />{LANG.current_month}
: {COUNT_MONTH}</span>
</p>
<p>
<span><img src="{IMG_PATH}images/online/hits.png" width="16" height="16" alt="{LANG.hits}" />{LANG.hits} : <strong>{COUNT_ALL}</strong></span>
</p>
</div>
<!-- END: main -->