#68967 gửi bởi athaiathai
Ngày 16 Tháng 10 2010 , 05:34
chèn block phải cho tin tức bị lỗi như sau: ( xin chỉ dẫn)
tin moi\
[XTemplate]

* [] (C:/xampp/htdocs/BBT/themes/modern/modules/news\block_category.tpl) does not exist

* parse: blockname [main.item.sub.loop] does not exist

* parse: blockname [main.item.sub.loop] does not exist

* parse: blockname [main.item.sub.loop] does not exist

* parse: blockname [main.item.sub] does not exist

* parse: blockname [main.item] does not exist

* parse: blockname [main.item] does not exist

* parse: blockname [main.item] does not exist

* parse: blockname [main.item] does not exist

* parse: blockname [main] does not exist
#68969 gửi bởi hoandateh
Ngày 16 Tháng 10 2010 , 05:48
athaiathai đã viết:chèn block phải cho tin tức bị lỗi như sau: ( xin chỉ dẫn)
tin moi\
[XTemplate]

* [] (C:/xampp/htdocs/BBT/themes/modern/modules/news\block_category.tpl) does not exist

* parse: blockname [main.item.sub.loop] does not exist

* parse: blockname [main.item.sub.loop] does not exist

* parse: blockname [main.item.sub.loop] does not exist

* parse: blockname [main.item.sub] does not exist

* parse: blockname [main.item] does not exist

* parse: blockname [main.item] does not exist

* parse: blockname [main.item] does not exist

* parse: blockname [main.item] does not exist

* parse: blockname [main] does not exist

Bạn tìm tập tin block_category.tpl rồi coppy vào thư mục C:/xampp/htdocs/BBT/themes/modern/modules/news