#191956 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 31 Tháng 08 2019 , 20:21
Shops develop chắc bạn cũng phải develop chứ không thể up load đè code ở các dữ liệu cũ được. Bạn upload code đè sau đó chạy các câu lệnh ghi nhận việc thay đổi CSDL:

https://github.com/nukeviet/module-shops/wiki/Ghi-ch%C3%BA-ph%C3%A1t-tri%E1%BB%83n-shops-4.3.01
https://github.com/nukeviet/module-shops/wiki/Ghi-ch%C3%BAt-ph%C3%A1t-tri%E1%BB%83n-shops-4.4


Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com