#180619 gửi bởi riverstore
Ngày 02 Tháng 10 2016 , 12:08
Xin chào mọi người,

Mình đang viết một module cho NukeViet 4, trong đó có chức năng tìm kiếm. Chức năng tìm kiếm mình làm gần giống với chức năng tìm kiếm mặc định của nukeviet, nhưng khi nhập nội dung cần tìm vào và nhấn submit thì vẫn trở lại trang cũ, mình thử nhập bằng tay URL như thế này

http://localhost:88/nukeviet/danhmuc/?value=test

thì nó trở thành thế này

http://localhost:88/nukeviet/danhmuc/

mình thêm dòng này vào file .htaccess (giống với dòng cho seek)

RewriteRule ^danhmuc\/$ index.php?nv=danhmuc&%{QUERY_STRING} [L]

nhưng vẫn bị tương tự.

NGoài ra, mình dùng chức năng phân trang cũng bị tương tự

http://localhost:88/nukeviet/danhmuc/?page=39

bị chuyển thành

http://localhost:88/nukeviet/danhmuc/

và nó hiển thị nội dung của trang 1.

Mọi người ai biết cách sửa xin vui lòng giúp dùm mình với, mình google mấy hôm nay nhưng không thề nào sửa được.

Xin chân thành cám ơn.
#180622 gửi bởi riverstore
Ngày 02 Tháng 10 2016 , 21:24
Xin cám ơn đã phản hồi, đây là file .htaccess ạ

#nukeviet


AddDefaultCharset UTF-8order allow,deny
deny from allorder allow,deny
deny from all
SetOutputFilter DEFLATE

Header append Vary Accept-EncodingHeader set X-Robots-Tag "noarchive, nosnippet"Header set Cache-Control "max-age=2592000, public"##################################################################################
#nukeviet_rewrite_start //Please do not change the contents of the following lines
##################################################################################

#Options +FollowSymLinks


RewriteEngine On
#RewriteBase /nukeviet/
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} /robots.txt$ [NC]
RewriteRule ^ robots.php?action=%{HTTP_HOST} [L]
RewriteRule ^(.*?)sitemap\.xml$ index.php?nv=SitemapIndex [L]
RewriteRule ^(.*?)sitemap\-([a-z]{2})\.xml$ index.php?language=$2&nv=SitemapIndex [L]
RewriteRule ^(.*?)sitemap\-([a-z]{2})\.([a-zA-Z0-9-]+)\.xml$ index.php?language=$2&nv=$3&op=sitemap [L]
RewriteRule ^danhmuc\/$ index.php?language=vi&nv=danhmuc&%{QUERY_STRING} [L]
RewriteRule ^seek\/$ index.php?nv=seek&%{QUERY_STRING} [L]
RewriteRule ^search\/$ index.php?nv=news&op=search&%{QUERY_STRING} [L]
RewriteRule ^([a-zA-Z0-9\-]+)\/search\/$ index.php?nv=$1&op=search&%{QUERY_STRING} [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule (.*)(\/|\.html)$ index.php
RewriteRule (.*)tag\/([^?]+)$ index.php
RewriteRule ^([a-zA-Z0-9-\/]+)\/([a-zA-Z0-9-]+)$ /$1/$2/ [L,R=301]
RewriteRule ^([a-zA-Z0-9-]+)$ /nukeviet/$1/ [L,R=301]


#nukeviet_rewrite_end
##################################################################################