#181215 gửi bởi blackrose
Ngày 09 Tháng 11 2016 , 23:27
Trong phần cấu hình Module có tích chọn "Kích hoạt chức năng xác thực thành viên". Theo đó, nếu chức năng này được kích hoạt, những thành viên mới đăng ký sẽ được tự động xếp vào nhóm "Thành Viên mới " cho đến khi được người quản lý loại khỏi nhóm, lúc này thành viên mới được xem là "Thành Viên chính thức".

Tuy nhiên khi bật chức năng KÍCH HOẠT QUA EMAIL thì toàn bộ thành viên đăng ký, sau khi đã kích hoạt qua EMAIL đều mặc định vào nhóm "Thành Viên chính thức" thay vì phải là "Thành Viên mới ".

Có bạn nào gặp vấn đề này không chỉ giúp mình với?

Thanks


Lao động là vinh quang =D> =D> =D>
#181272 gửi bởi laser
Ngày 14 Tháng 11 2016 , 22:53
Vì thành viên đó đã được xác thực rồi mà bạn!
Tính năng này có thể vận dụng để cho phép đăng ký và sử dụng được tài khoản thành viên mà không cần kích hoạt. Khi nào kích hoạt thì sẽ được là thành viên chính thức thay vì để họ là thành viên chính thức luôn hoặc cấm họ sử dụng cho đến khi kích hoạt được tài khoản thành viên như này xưa!

Mọi nẻo đường đều dẫn tới tương lai!
#181316 gửi bởi blackrose
Ngày 16 Tháng 11 2016 , 00:25
Ý mình muốn toàn bộ thành viên đăng ký phải xác thực qua email. Các thành viên này sau khi xác thực qua email mới được đưa vào Thành viên mới. Chỉ khi Quản trị nhấn nút chấp nhận thì thành viên mới đó mới chuyển thành thành viên chính thức.

Việc xác thực qua email chỉ đảm bảo thành viên đó là thành viên đã được xác thực về thông tin. Còn việc có được chuyển vào nhóm Thành viên chính thức hay không là do Quản trị viên trực tiếp lựa chọn.

Thêm vào đó, module User hình như không có chức năng để quản trị viên gửi lại mã kích hoạt thì phải?

Lao động là vinh quang =D> =D> =D>