#185430 gửi bởi duonghoanglan
Ngày 11 Tháng 07 2017 , 21:50
Sau khi cài weblinks (tự động) khi chưa kích hoạt thì website chạy bình thường, nhưng khi kích hoạt thì không vào lại được trang Quản trị (lỗi trang trắng), remove weblinks thì mọi thứ lại bình thường.
Sử dụng nukeviet 4.102 máy chủ Apache/2.4.23 (Win64) PHP/5.6.25.
Nội dung file error_log:
[Wed, 12 Jul 2017 08:32:42 +0700] [Array] [User Notice(1024): SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1062 Duplicate entry 'nv4c_b1Spx_statistic_vi-.api.nukeviet.vn-/' for key 'cookiename'] [FILE: /admin/extensions/functions.php] [LINE: 199]
[Wed, 12 Jul 2017 08:32:42 +0700] [Array] [User Notice(1024): SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1062 Duplicate entry 'nv4c_b1Spx_nvvithemever-.api.nukeviet.vn-/' for key 'cookiename'] [FILE: /admin/extensions/functions.php] [LINE: 199]
[Wed, 12 Jul 2017 08:32:50 +0700] [Array] [User Notice(1024): SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1062 Duplicate entry 'nv4c_b1Spx_statistic_vi-.api.nukeviet.vn-/' for key 'cookiename'] [FILE: /admin/extensions/functions.php] [LINE: 199]
[Wed, 12 Jul 2017 08:32:50 +0700] [Array] [User Notice(1024): SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1062 Duplicate entry 'nv4c_b1Spx_nvvithemever-.api.nukeviet.vn-/' for key 'cookiename'] [FILE: /admin/extensions/functions.php] [LINE: 199]
[Wed, 12 Jul 2017 08:32:58 +0700] [Array] [Warning(2): rename(C:/wamp64/www/nukeviet02/data/tmp/29b668e1aa115b526722d370d404af9c/modules/weblinks/admin/.htaccess,C:/wamp64/www/nukeviet02/modules/weblinks/admin/.htaccess): The system cannot find the file specified. (code: 2)] [FILE: /admin/extensions/upload.php] [LINE: 276]
[Wed, 12 Jul 2017 08:32:58 +0700] [Array] [Warning(2): rename(C:/wamp64/www/nukeviet02/data/tmp/29b668e1aa115b526722d370d404af9c/modules/weblinks/blocks/.htaccess,C:/wamp64/www/nukeviet02/modules/weblinks/blocks/.htaccess): The system cannot find the file specified. (code: 2)] [FILE: /admin/extensions/upload.php] [LINE: 276]
[Wed, 12 Jul 2017 08:32:58 +0700] [Array] [Warning(2): rename(C:/wamp64/www/nukeviet02/data/tmp/29b668e1aa115b526722d370d404af9c/modules/weblinks/funcs/.htaccess,C:/wamp64/www/nukeviet02/modules/weblinks/funcs/.htaccess): The system cannot find the file specified. (code: 2)] [FILE: /admin/extensions/upload.php] [LINE: 276]
[Wed, 12 Jul 2017 08:32:58 +0700] [Array] [Warning(2): rename(C:/wamp64/www/nukeviet02/data/tmp/29b668e1aa115b526722d370d404af9c/modules/weblinks/language/.htaccess,C:/wamp64/www/nukeviet02/modules/weblinks/language/.htaccess): The system cannot find the file specified. (code: 2)] [FILE: /admin/extensions/upload.php] [LINE: 276]
[Wed, 12 Jul 2017 08:33:06 +0700] [Array] [User Notice(1024): SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1171 All parts of a PRIMARY KEY must be NOT NULL; if you need NULL in a key, use UNIQUE instead] [FILE: /admin/modules/functions.php] [LINE: 190]
[Wed, 12 Jul 2017 08:33:40 +0700] [Array] [Warning(2): fread(): Length parameter must be greater than 0] [FILE: /vendor/pclzip/pclzip/pclzip.lib.php] [LINE: 2594]
[Wed, 12 Jul 2017 08:33:40 +0700] [Array] [Warning(2): fread(): Length parameter must be greater than 0] [FILE: /vendor/pclzip/pclzip/pclzip.lib.php] [LINE: 2594]
[Wed, 12 Jul 2017 08:40:46 +0700] [Array] [Notice(8): Array to string conversion] [FILE: /vendor/vinades/nukeviet/Core/Error.php] [LINE: 570]
[Wed, 12 Jul 2017 08:40:46 +0700] [Array] [Notice(8): Array to string conversion] [FILE: /vendor/vinades/nukeviet/Core/Error.php] [LINE: 391]
[Wed, 12 Jul 2017 08:40:46 +0700] [Array] [Notice(8): Array to string conversion] [FILE: /vendor/vinades/nukeviet/Core/Error.php] [LINE: 391]
[Wed, 12 Jul 2017 08:42:17 +0700] [Array] [Notice(8): Array to string conversion] [FILE: /vendor/vinades/nukeviet/Core/Error.php] [LINE: 570]
[Wed, 12 Jul 2017 08:42:17 +0700] [Array] [Notice(8): Array to string conversion] [FILE: /vendor/vinades/nukeviet/Core/Error.php] [LINE: 391]
[Wed, 12 Jul 2017 08:42:17 +0700] [Array] [Notice(8): Array to string conversion] [FILE: /vendor/vinades/nukeviet/Core/Error.php] [LINE: 391]
[Wed, 12 Jul 2017 08:51:22 +0700] [Array] [Notice(8): Array to string conversion] [FILE: /vendor/vinades/nukeviet/Core/Error.php] [LINE: 570]
[Wed, 12 Jul 2017 08:51:22 +0700] [Array] [Notice(8): Array to string conversion] [FILE: /vendor/vinades/nukeviet/Core/Error.php] [LINE: 391]
[Wed, 12 Jul 2017 08:51:22 +0700] [Array] [Notice(8): Array to string conversion] [FILE: /vendor/vinades/nukeviet/Core/Error.php] [LINE: 391]
[Wed, 12 Jul 2017 08:55:09 +0700] [Array] [Notice(8): Array to string conversion] [FILE: /vendor/vinades/nukeviet/Core/Error.php] [LINE: 570]
[Wed, 12 Jul 2017 08:55:09 +0700] [Array] [Notice(8): Array to string conversion] [FILE: /vendor/vinades/nukeviet/Core/Error.php] [LINE: 391]
[Wed, 12 Jul 2017 08:55:09 +0700] [Array] [Notice(8): Array to string conversion] [FILE: /vendor/vinades/nukeviet/Core/Error.php] [LINE: 391]
[Wed, 12 Jul 2017 08:57:58 +0700] [Array] [Notice(8): Array to string conversion] [FILE: /vendor/vinades/nukeviet/Core/Error.php] [LINE: 570]
[Wed, 12 Jul 2017 08:57:58 +0700] [Array] [Notice(8): Array to string conversion] [FILE: /vendor/vinades/nukeviet/Core/Error.php] [LINE: 391]
[Wed, 12 Jul 2017 08:57:58 +0700] [Array] [Notice(8): Array to string conversion] [FILE: /vendor/vinades/nukeviet/Core/Error.php] [LINE: 391]
[Wed, 12 Jul 2017 08:59:02 +0700] [Array] [Notice(8): Array to string conversion] [FILE: /vendor/vinades/nukeviet/Core/Error.php] [LINE: 570]
[Wed, 12 Jul 2017 08:59:02 +0700] [Array] [Notice(8): Array to string conversion] [FILE: /vendor/vinades/nukeviet/Core/Error.php] [LINE: 391]
[Wed, 12 Jul 2017 08:59:02 +0700] [Array] [Notice(8): Array to string conversion] [FILE: /vendor/vinades/nukeviet/Core/Error.php] [LINE: 391]
[Wed, 12 Jul 2017 08:59:03 +0700] [Array] [Notice(8): Array to string conversion] [FILE: /vendor/vinades/nukeviet/Core/Error.php] [LINE: 570]
[Wed, 12 Jul 2017 08:59:03 +0700] [Array] [Notice(8): Array to string conversion] [FILE: /vendor/vinades/nukeviet/Core/Error.php] [LINE: 391]
[Wed, 12 Jul 2017 08:59:03 +0700] [Array] [Notice(8): Array to string conversion] [FILE: /vendor/vinades/nukeviet/Core/Error.php] [LINE: 391]
[Wed, 12 Jul 2017 08:59:08 +0700] [Array] [Notice(8): Array to string conversion] [FILE: /vendor/vinades/nukeviet/Core/Error.php] [LINE: 570]
[Wed, 12 Jul 2017 08:59:08 +0700] [Array] [Notice(8): Array to string conversion] [FILE: /vendor/vinades/nukeviet/Core/Error.php] [LINE: 391]
[Wed, 12 Jul 2017 08:59:08 +0700] [Array] [Notice(8): Array to string conversion] [FILE: /vendor/vinades/nukeviet/Core/Error.php] [LINE: 391]
[Wed, 12 Jul 2017 08:59:18 +0700] [Array] [Notice(8): Array to string conversion] [FILE: /vendor/vinades/nukeviet/Core/Error.php] [LINE: 570]
[Wed, 12 Jul 2017 08:59:18 +0700] [Array] [Notice(8): Array to string conversion] [FILE: /vendor/vinades/nukeviet/Core/Error.php] [LINE: 391]
[Wed, 12 Jul 2017 08:59:18 +0700] [Array] [Notice(8): Array to string conversion] [FILE: /vendor/vinades/nukeviet/Core/Error.php] [LINE: 391]
#185444 gửi bởi trinhthinhvn
Ngày 12 Tháng 07 2017 , 03:45
Lỗi này của bạn bạn báo theo quy định luôn trên đây để đội ngũ phát triển module kiểm tra fix lỗi bạn nhé: https://github.com/nukeviet/module-weblinks/issues

Thiết kế và nâng cấp website nukeviet và wordpress: https://thinhweb.com/dich-vu-thiet-ke-website/