#183788 gửi bởi trinhthinhvn
Ngày 14 Tháng 04 2017 , 13:26
Để mà 2 sản phẩm trên cùng một giòng thì bạn vào file .tpl mà thuộc phần hiển thị bạn muốn chỉnh sửa bổ sung class col-xs-12 vào đó là thành 2 sp trên cùng một dòng