Nội quy chuyên mục: - Chuyên mục này chỉ hỗ trợ cho các theme mặc định của hệ thống.
- Các giao diện khác bạn vui lòng tìm đến bài viết chia sẻ theme đó để thảo luận.
#84846 gửi bởi mvmanh
Ngày 20 Tháng 04 2011 , 04:02
Mình cần thay đổi size của hình mình họa ở ngoài trang chủ vì mặc định khi upload lên nó resize lại làm ảnh nhỏ đi nên bị mờ, bạn nào biết xin chỉ mình cách làm, cảm ơn nhiều :)

Hình ảnh
Đây là hình minh họa, hình ảnh bị vỡ hạt
#84857 gửi bởi toanbeolatao
Ngày 20 Tháng 04 2011 , 05:56
Theo như trên hình thì vị trí hiển thị hình minh họa block_newscenter.tpl để chỉnh lại độ rộng là ok. Bạn vào đường dẫn themes/modern/modules/news/block/block_newscenter.tpl để chỉnh sửa.

Bạn có thể vào http://hoitu.tk/news/Hoc-lam-Webmaster/ ... enter-558/ để tham khảo thêm.

Chúc thành công !!!!!!!!!

http://toanbeo.com - Tổng hợp các thể loại như tin tức, ebook, phần mềm, game, xem phim online ( đang trong quá trình xây dựng và phát triển ). Đặc biệt có chuyên mục Kiếm Tiền Online cực đơn giản cho tất cả mọi người http://hoitu.tk http://dichvuphoto.tk
#84873 gửi bởi mvmanh
Ngày 20 Tháng 04 2011 , 07:31
Cảm ơn bạn, mình đã sữa lại size trong file *.php đó cho lớn lên nhưng nó vẫn bị mờ, file ảnh chưa trong thư mục uploads thì vẫn nguyên gốc size lớn nhưng không hiểu sao trong hình nó hiển thị lại bị mờ, nếu chỉnh nhỏ xuống còn 100px thì hết bị
#84874 gửi bởi keonuke
Ngày 20 Tháng 04 2011 , 08:41
Cái này là do block lấy ảnh thumb để hiển thị, nên khi kích thước thể hiện lớn hơn thì ảnh bị vỡ hạt hay nhoè

Ta có thể sửa code để nó lấy nguyên ảnh gốc khi up lên như sau
Mở file \modules\news\blocks\module.block_newscenter.php sau đó

Thay đoạn
Mã: Chọn hết

if ( ! empty( $row ['homeimgthumb'] ) )
{
$array_img = explode( "|", $row ['homeimgthumb'] );
}
else
{
$array_img = array(
"", ""
);
}
if ( $array_img [0] != "" and file_exists( NV_ROOTDIR . '/' . NV_FILES_DIR . '/' . $module_name . '/' . $array_img [0] ) )
{
$row ['imgsource'] = NV_BASE_SITEURL . NV_FILES_DIR . '/' . $module_name . '/' . $array_img [0];
}
elseif ( nv_is_url( $row ['homeimgfile'] ) )
{
$row ['imgsource'] = $row ['homeimgfile'];
}
elseif ( $row ['homeimgthumb'] != "" and file_exists( NV_UPLOADS_REAL_DIR . '/' . $module_name . '/' . $row ['homeimgthumb'] ) )
{
$row ['imgsource'] = NV_BASE_SITEURL . NV_UPLOADS_DIR . '/' . $module_name . '/' . $row ['homeimgthumb'];
}
else
{
$row ['imgsource'] = NV_BASE_SITEURL . 'themes/' . $global_config ['site_theme'] . '/images/no_image.gif';
}


Bằng
Mã: Chọn hết
if ( ! empty( $row ['homeimgfile'] ) )
{
$row ['imgsource'] = NV_BASE_SITEURL . NV_UPLOADS_DIR . '/' . $module_name . '/' . $row ['homeimgfile'];
}
else
{
$row ['imgsource'] = NV_BASE_SITEURL . 'themes/' . $global_config ['site_theme'] . '/images/no_image.gif';
}


Demo bạn có thể xem site dưới chữ ký của tôi.

P/s: Với file \modules\news\blocks\module.block_newscenter.php bạn nên nhân bản thành file mới, thay đổi code rồi dùng file mới đó. Để nguyên file mặc định của nuke để khi cập nhật phiên bản mới không bị thay đổi cái đã sửa

http://23vn.net <= Nhạc số chất lượng cao nè bà con http://thieuhoa.net <- Nukeviet 3.3
#84880 gửi bởi toanbeolatao
Ngày 20 Tháng 04 2011 , 09:31
Mình thấy chỉ cần sửa file block_newscenter.tpl là ok mà. Cần gì phải phức tạp động đến code làm gì cho mệt. Thế nên họ mới tách mã html và php riêng.

http://toanbeo.com - Tổng hợp các thể loại như tin tức, ebook, phần mềm, game, xem phim online ( đang trong quá trình xây dựng và phát triển ). Đặc biệt có chuyên mục Kiếm Tiền Online cực đơn giản cho tất cả mọi người http://hoitu.tk http://dichvuphoto.tk
#84883 gửi bởi keonuke
Ngày 20 Tháng 04 2011 , 09:47
Vấn đề của chủ topic là chất lượng hình ảnh chứ không phải là kích thước hiển thị đâu bạn toanbeolatao

http://23vn.net <= Nhạc số chất lượng cao nè bà con http://thieuhoa.net <- Nukeviet 3.3
#137084 gửi bởi tlmaytinh01
Ngày 26 Tháng 04 2013 , 01:36
Chi thay the nay

if(!defined('NV_IS_MOD_NEWS'))die('Stop!!!');global $module_data,$module_name,$module_file,$global_array_cat,$global_config,$lang_module;$xtpl=new XTemplate("block_newscenter.tpl",NV_ROOTDIR."/themes/".$module_info['template']."/modules/".$module_file);$xtpl->assign('lang',$lang_module);$sql="SELECT id, catid, publtime, title, alias, hometext, homeimgthumb, homeimgfile FROM `".NV_PREFIXLANG."_".$module_data."_rows` WHERE `status`= 1 ORDER BY `publtime` DESC LIMIT 0 , 4";$list=nv_db_cache($sql,'id',$module_name);$i=1;foreach($list as $row){$row['link']=NV_BASE_SITEURL."index.php?".NV_LANG_VARIABLE."=".NV_LANG_DATA."&amp;".NV_NAME_VARIABLE."=".$module_name."&amp;".NV_OP_VARIABLE."=".$global_array_cat[$row['catid']]['alias']."/".$row['alias']."-".$row['id'];$row['hometext']=nv_clean60(strip_tags($row['hometext']),360);if($i==1){$image=NV_UPLOADS_REAL_DIR."/".$module_name."/".$row['homeimgfile'];if($row['homeimgfile']!=""and file_exists($image)){$width=183;$height=150;$row['imgsource']=NV_BASE_SITEURL.NV_UPLOADS_DIR.'/'.$module_name.'/'.$row['homeimgfile'];$imginfo=nv_is_image($image);$basename=basename($image);if($imginfo['width']>$width or $imginfo['height']>$height){$basename=preg_replace('/(.*)(\.[a-zA-Z]+)$/',$module_name.'_'.$row['id'].'_\1_'.$width.'-'.$height.'\2',$basename);if(file_exists(NV_ROOTDIR."/".NV_TEMP_DIR.'/'.$basename)){$row['imgsource']=NV_BASE_SITEURL.NV_TEMP_DIR.'/'.$basename;}else{require_once(NV_ROOTDIR."/includes/class/image.class.php");$_image=new image($image,NV_MAX_WIDTH,NV_MAX_HEIGHT);$_image->resizeXY($width,$height);$_image->save(NV_ROOTDIR.'/'.NV_TEMP_DIR,$basename);if(file_exists(NV_ROOTDIR."/".NV_TEMP_DIR.'/'.$basename)){$row['imgsource']=NV_BASE_SITEURL.NV_TEMP_DIR.'/'.$basename;}}}}elseif(nv_is_url($row['homeimgfile'])){$row['imgsource']=$row['homeimgfile'];}else{$row['imgsource']=NV_BASE_SITEURL.'themes/'.$global_config['site_theme'].'/images/no_image.gif';}$xtpl->assign('main',$row);++$i;}else{if(!empty($row['homeimgthumb'])){$array_img=explode("|",$row['homeimgthumb']);}else{$array_img=array("","");}if($array_img[0]!=""and file_exists(NV_ROOTDIR.'/'.NV_FILES_DIR.'/'.$module_name.'/'.$array_img[0])){$row['imgsource']=NV_BASE_SITEURL.NV_FILES_DIR.'/'.$module_name.'/'.$array_img[0];}elseif($row['homeimgfile']!=""and file_exists(NV_UPLOADS_REAL_DIR.'/'.$module_name.'/'.$row['homeimgfile'])){$row['imgsource']=NV_BASE_SITEURL.NV_UPLOADS_DIR.'/'.$module_name.'/'.$row['homeimgfile'];}elseif(nv_is_url($row['homeimgfile'])){$row['imgsource']=$row['homeimgfile'];}else{$row['imgsource']=NV_BASE_SITEURL.'themes/'.$global_config['site_theme'].'/images/no_image.gif';}$xtpl->assign('othernews',$row);$xtpl->parse('main.othernews');}}$xtpl->parse('main');$content=$xtpl->text('main');

?>

Nho ban chi dan
Cam on nhieu
#177150 gửi bởi aiquoc
Ngày 24 Tháng 05 2016 , 17:48
Website mình cũng bị mờ ảnh sản phẩm ngoài trang chủ mà chưa biết cách khắc phục, Anh Em vào web mình xem rồi chỉ mình cách khắc phục với. Thank
Website: http://myphamngochoa.com

http://forumseafood.com