#165092 gửi bởi sonphutho76
Ngày 22 Tháng 12 2014 , 09:41
Tình hình là tôi đang cần sửa mục comment của modun download với mục đích có thể upload file trực tiếp trong mục comment lên server (không cần kiểm duyệt) sau đó add thêm link download file vừa upload vào nội dung comment. Tôi đã làm như sau:

1. Tôi thêm một thẻ input để chọn file cần upload vào themes/default/modules/download/viewfile.tpl như sau (thêm phần chữ đậm):

<form id="commentForm" name="commentForm" action="{FORM_ACTION}" method="post" enctype="multipart/form-data">
................
...............
<input class="txt" name="comment_subject" type="text" value="{ROW.comment_subject}" id="comment_subject" maxlength="255" />
<input type="file" class="txt" name="comment_filecomment" id="comment_filecomment" />

Như vậy là đã tạo được 1 thẻ chọn file cần upload trong form comment.

2. Tôi tiếp tục sửa file modules/download/funcs/getcomment.php để xử lý file vừa chọn và add link download vào nội dung bình luận như sau:
- upload file lên server:
if(isset($_FILES['comment_filecomment'])and is_uploaded_file($_FILES['comment_filecomment']['tmp_name'])){
//die("da truyen bien filecomment");
$upload=new upload($global_config['file_allowed_ext'],$global_config['forbid_extensions'],$global_config['forbid_mimes'],$download_config['maxfilesize'],NV_MAX_WIDTH,NV_MAX_HEIGHT);
$upload_info=$upload->save_file($_FILES['upload_filecomment'],NV_UPLOADS_REAL_DIR.'/'.$module_name.'/'.$namhientai.'/'.$thanghientai.'/',false);
@unlink($_FILES['upload_filecomment']['tmp_name']);
if(empty($upload_info['error'])){..........
$fileupload=$upload_info['name'];

- Sau khi đã upload file thành công tôi thêm lênh để add link file vừa upload lên vào biến $content (biến chứa nội dung comment) như sau
$content .=" <br/> <a href=\"" . $fileupload . "\">Click here to download</a>";


Tuy nhiên, khi test thì không thấy file đã chọn upload lên server, tôi đã thêm lệnh die("da truyen bien filecomment"); để kiểm tra thì không thấy chạy lệnh này, tôi nghĩ rằng biến upload_filecomment chưa được truyền vào file getcomment.php để xử lý.

Các ban cho tôi hỏi tôi đã làm sai đoạn nào? cách xử lý ra sao? Thanhks a lot!