#112184 gửi bởi xuanluc73
Ngày 31 Tháng 03 2012 , 21:37
Bạn thông cảm nhé, mình chỉ có thể chia sẻ những gì mình có, hướng dẫn trong khả năng mình biết. Do vậy mình không có block đó để cho bạn vì mình không có thời gian để viết lại block này. Mình không phải là dân code nên viết một đoạn code cũng rất khó khăn, mình chia sẻ là bởi vì nghĩ rằng sẽ giúp được một số bạn cần nó.

Có hai cách để bạn tự làm như sau:
1, Di chuyển toàn bộ các bảng của diễn đàn vào chung cơ sở dữ liệu của Nukeviet, tiến hành tích hợp theo hướng dẫn trên diễn đàn này để sử dụng nó.
2, Tìm hiểu cách viết code trên mạng để viết lại code, vương đoạn nào chưa làm được, nhờ anh em hướng dẫn thêm.

Demoonline
http://www.hotruong.net
http://www.truongtoc.net
Hệ thống mạng thông tin tư liệu gia phả Họ Trương Việt nam.
#112326 gửi bởi lknhan
Ngày 02 Tháng 04 2012 , 23:29
Đây là code của bạn mình bổ sung vào câu kết nối nè, nhưng chạy không được. Xin hỏi vì sao à?

Mã: Chọn hết
<?php
/**
* @project NUKEVIET 3.0.11
* @author Trương Xuân Lực (xuanluchp@gmail.com)
* @copyright 2011
* @createdate 05/6/2011 8h00.PM"
*/

if ( ! defined( 'NV_MAINFILE' ) ) die( 'Stop!!!' );

mysql_connect("localhost","hoa_nhan","78*ho") or die("Error CSDL");
mysql_select_db("tam_forum") or die("Error CSDL");

global $db, $sitename;

$hideviewreadonly = 1;
$last_new_topics = 7;
$iconpath = "themes/nhan/images/go.gif";
$iconpath1 = "themes/nhan/images/note.gif";
$iconpath2 = "themes/nhan/images/testimIco.jpg";
$iconpath3 = "themes/nhan/images/users.jpg";

/* total amount of topics */
$result = $db->sql_query( "SELECT * FROM phpbb_topics" );
$amount_of_topics = $db->sql_numrows( $result );

/* total amount of posts */
$result = $db->sql_query( "SELECT * FROM phpbb_posts" );
$amount_of_posts = $db->sql_numrows( $result );

/* total amount of topic views */
$amount_of_topic_views = 0;
$result = $db->sql_query( "SELECT topic_views FROM phpbb_topics" );
while( list( $topic_views ) = $db->sql_fetchrow( $result ) )
{
$amount_of_topic_views = $amount_of_topic_views + $topic_views;
}

/* total amount of topic replies */
$amount_of_topic_replies = 0;
$result = $db->sql_query( "SELECT topic_replies FROM phpbb_topics" );
while( list( $topic_replies ) = $db->sql_fetchrow( $result ) )
{
$amount_of_topic_replies = $amount_of_topic_replies + $topic_replies;
}

/* total amount of members */
$result = $db->sql_query( "SELECT * FROM phpbb_users" );
$amount_of_members = $db->sql_numrows( $result ) - 1;

/* last X New topics */
$count_topics = 0;
$topic_Buffer = "";
$result1 = $db->sql_query( "SELECT topic_id, forum_id, topic_last_post_id, topic_title, topic_poster, topic_views, topic_replies, topic_moved_id, topic_first_post_id FROM phpbb_topics orDEr BY topic_last_post_id DESC" );
while( list( $topic_id, $forum_id, $topic_last_post_id, $topic_title, $topic_poster, $topic_views, $topic_replies, $topic_moved_id, $topic_first_post_id ) = $db->sql_fetchrow($result1) )
{
$skip_display = 0;
if( $hideviewreadonly == 1 )
{
$result5 = $db->sql_query( "SELECT auth_view, auth_read FROM phpbb_forums where forum_id = '$forum_id'" );
list( $auth_view, $auth_read ) = $db->sql_fetchrow( $result5 );
if( ( $auth_view != 0 ) or ( $auth_read != 0 ) )
{
$skip_display = 1;
}
}
if( $topic_moved_id != 0 )
{
// Shadow topic !!
$skip_display = 1;
}
if( $skip_display == 0 )
{
$count_topics += 1;
$result2 = $db->sql_query( "SELECT topic_id, poster_id, post_time, post_text FROM phpbb_posts where post_id = '$topic_last_post_id'" );
list( $topic_id, $poster_id, $post_time, $post_text ) = $db->sql_fetchrow( $result2 );
$post_time = nv_date( "l - d/m/Y - H:i", $post_time );
$post_text = nv_clean60( strip_tags( $post_text ), 172 );
$post_text = preg_replace("#\[\/?[a-z0-9\*\+\-]+(?:=.*?)?(?::[a-z])?(\:?)\]#", '', $post_text); // for BBCode
$post_text = preg_replace("#\[b:[a-z0-9\*\+\-]+(?:=.*?)?(?::[a-z])?(\:?)\]#", '', $post_text); // for BBCode
$post_text = preg_replace("#\[/b:[a-z0-9\*\+\-]+(?:=.*?)?(?::[a-z])?(\:?)\]#", '', $post_text); // for BBCode
$post_text = preg_replace("#\[/color:[a-z0-9\*\+\-]+(?:=.*?)?(?::[a-z])?(\:?)\]#", '', $post_text); // for BBCode
$post_text = preg_replace("#\[/size:[a-z0-9\*\+\-]+(?:=.*?)?(?::[a-z])?(\:?)\]#", '', $post_text); // for BBCode
$post_text = preg_replace('#<!\-\- s(.*?) \-\-><img src="\{SMILIES_PATH\}\/.*? \/><!\-\- s(.*?) \-\->#', '', $post_text); // for smileys
$post_text = str_replace('&amp;#', '&#', htmlspecialchars($post_text, ENT_QUOTES)); // html format

$result3 = $db->sql_query( "SELECT username, user_id, user_colour FROM phpbb_users where user_id='$poster_id'" );
list( $username, $uid, $user_colour ) = $db->sql_fetchrow( $result3 );

$lastposter = $username;
$color = $user_colour;
if ($username=="anonymous")
{ $result8 = $db->sql_query( "SELECT post_username FROM phpbb_posts where post_id='$topic_last_post_id'" );
list( $username ) = $db->sql_fetchrow( $result8 );
if (!$username=="")
{
$lastposter=$username;
}
else
{
$lastposter="Khách";
}
}
$result4 = $db->sql_query( "SELECT username, user_id, user_colour FROM phpbb_users where user_id='$topic_poster'" );
list( $username, $uid, $user_colour ) = $db->sql_fetchrow( $result4 );
$user_poster = $username;
$post_color = $user_colour;

if ($username=="anonymous")
{
$result7 = $db->sql_query( "SELECT post_username FROM phpbb_posts where post_id='$topic_first_post_id'" );
list( $username ) = $db->sql_fetchrow( $result7 );
if (!$username=="")
{
$user_poster=$username;
}
else
{
$user_poster="Khach";
}
}
$result6 = $db->sql_query( "SELECT forum_name FROM phpbb_forums where forum_id = 53" );
list( $forum_name ) = $db->sql_fetchrow( $result6 );

$content .= '<div style="border-bottom: 1px dotted #aaf0ee; padding: 6px 5px;text-align:justify;">
<img src="'. $iconpath .'" border="0" alt="" />&nbsp;&nbsp;<a style="font-weight:bold" href="'. NV_BASE_SITEURL .'phpbb/viewtopic.php?f=$forum_id&amp;t=' .$topic_id .'#p' .$topic_last_post_id .'">'. $topic_title .' </a><br />
Chủ đề: <a href="'. NV_BASE_SITEURL .'phpbb/viewforum.php?&amp;f=' .$forum_id .'" title="">' .$forum_name . '</a>
<div style="font-size:11px; color:#626262;"><a href="'. NV_BASE_SITEURL .'phpbb/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u='. $uid. '" title="'. $user_poster .'"><span style="color:#'. $post_color .';font-weight:bold;">'. $user_poster .'</span></a> - trả lời: '. $topic_replies .' - xem: '. $topic_views .'</div>
<hr />
<p><img src="'. $iconpath2 .'" border="0" alt="" />&nbsp;&nbsp;' . $post_text .'</p>
<div style="text-align: right; font-weight:bold" ><a href="'. NV_BASE_SITEURL .'phpbb/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u='. $uid. '" title=""><span style="color:#'. $color .';"><img src="'. $iconpath3 .'" border="0" alt="" />&nbsp;&nbsp;'. $lastposter .'</span></a></div>
<div style="text-align: right; font-size:11px;color:#333333;font-style:italic" ><img src="'. $iconpath1 .'" border="0" alt="" />&nbsp;&nbsp;Đăng lúc: '. $post_time .'</div>
</div>';
}
if( $last_new_topics == $count_topics )
{
break 1;
}
}
?>