Nội quy chuyên mục: - Khu vực này chỉ dành cho việc thảo luận phát tluanajthemeblock và các tính năng mới cho hệ thống.
- Tên topic chính là tên Block, Module, Theme. Không được đặt tên Block, Module, Theme trùng với Block, Module, Theme đã có.
- Các thảo luận cho block nào phải được gửi ngay tại topic mà người đầu tiên gửi nó lên.
- Vui lòng không gửi câu hỏi và các yêu cầu trợ giúp tại đây. Topic vi phạm nội quy sẽ bị xóa ngay lập tức!
#118537 gửi bởi vingheo
Ngày 20 Tháng 06 2012 , 22:01
ldbienhac đã viết:
vingheo đã viết:Block này mình làm trên NV 3.4, modun law 2.2 (mới nhất):
Block làm được, nhưng khi nhấp vào link thì ko chuyển đến file view.html mà chuyển đến file main.html của modun laws. Ai biết chỉ giùm mình. thanks

bạn mở file module.block_lastestlaws.php tìm dòng này:
Mã: Chọn hết
$row ['link'] = NV_BASE_SITEURL . "index.php?" . NV_LANG_VARIABLE . "=" . NV_LANG_DATA . "&" . NV_NAME_VARIABLE . "=" . $module_name . "&" . NV_OP_VARIABLE . "=" . $catalias . '/' . $row ['alias'];

Thay bằng dòng này:
Mã: Chọn hết
$row ['link'] = NV_BASE_SITEURL . "index.php?" . NV_LANG_VARIABLE . "=" . NV_LANG_DATA . "&" . NV_NAME_VARIABLE . "=" . $module_name . "&" . NV_OP_VARIABLE . "=view-" . $catalias . '/' . $row ['alias'];


code này không được bạn à, nó báo lỗi 404 "trang web ko tồn tại"

Chia sẻ thủ thuật & kiến thức tin học
https://shareict.net/
#119317 gửi bởi ldbienhac
Ngày 01 Tháng 07 2012 , 23:14
vingheo đã viết:code này không được bạn à, nó báo lỗi 404 "trang web ko tồn tại"

bạn thử thay thế này xem:
Mã: Chọn hết
$row ['link'] = NV_BASE_SITEURL . "index.php?" . NV_LANG_VARIABLE . "=" . NV_LANG_DATA . "&" . NV_NAME_VARIABLE . "=" . $module_name . "&" . NV_OP_VARIABLE . "=view/" . $catalias . '/' . $row ['alias'];

Website Nukeviet 3.4.01.r1758: http://thcsttgiolinh.edu.vn
#119333 gửi bởi vingheo
Ngày 02 Tháng 07 2012 , 02:59
ldbienhac đã viết:
vingheo đã viết:code này không được bạn à, nó báo lỗi 404 "trang web ko tồn tại"

bạn thử thay thế này xem:
Mã: Chọn hết
$row ['link'] = NV_BASE_SITEURL . "index.php?" . NV_LANG_VARIABLE . "=" . NV_LANG_DATA . "&" . NV_NAME_VARIABLE . "=" . $module_name . "&" . NV_OP_VARIABLE . "=view/" . $catalias . '/' . $row ['alias'];

vẫn bị lỗi 404 bạn ah

Chia sẻ thủ thuật & kiến thức tin học
https://shareict.net/
#119344 gửi bởi vingheo
Ngày 02 Tháng 07 2012 , 04:57
http://no9.upanh.com/b5.s1.d4/4d071d7ed ... cklaws.bmp
modun laws mới nhất. block của bạn (ko có bất kỳ thay đổi gì), mình làm trên localhost.
cái bock này ở modun laws phiên bản cũ vẫn bình thường
Bạn thử cái mới modun rồi sử dụng block này thử coi bị lỗi ngay, còn nâng cấp modun laws thì mình không biết [-O< [-O<

Chia sẻ thủ thuật & kiến thức tin học
https://shareict.net/
#119558 gửi bởi dangngocthuyen
Ngày 04 Tháng 07 2012 , 03:09
dangngocthuyen đã viết:Khi click trực tiếp các file trong block thì nó dẫn tới modules..không dẫn tới file được click??? chỉnh lại chỗ nào vậy chủ thớt

Đã làm được rồi...cảm ơn chủ thớt chia sẽ block hay
ai chưa làm được thì lấy đoạn này chép vào thế file global.lastestlaws
Mã: Chọn hết
<?php
/**
* @Project NUKEVIET 3.0
* @Author ldbienhac (hoanganhsell@gmail.com-0916.984557)
* @Copyright (C) 2011 VINADES., JSC. All rights reserved
* @Createdate 3/1/2012 23:25
*/

if ( ! defined( 'NV_SYSTEM' ) ) die( 'Stop!!!' );
global $module_name, $lang_module, $nv_Request, $list_cats;
//add phan them vao
unset( $list_cats );

$sql = "SELECT id, idcat, idorgan, idroom, idfield, name, tomtat, chitiet, time, alias FROM `" . NV_PREFIXLANG . "_laws` ORDER BY `id` ASC";
$result = $db->sql_query( $sql );
while ( list( $id_i, $idcat_i, $idorgan_i, $idroom_i, $idfield_i, $name_i, $tomtat_i, $chitiet_i, $time_i, $alias_i ) = $db->sql_fetchrow( $result ) )
{
$link_i = NV_BASE_SITEURL . "index.php?" . NV_LANG_VARIABLE . "=" . NV_LANG_DATA . "&amp;" . NV_NAME_VARIABLE . "=laws&amp;" . NV_OP_VARIABLE . "=" . $alias_i;
$list_cats[$id_i] = array(
"id" => $id_i,"idcat" => $idcat_i,"idorgan" => $idorgan_i,"idroom" => $idroom_i, "idfield" => $idfield_i, "name" => $name_i, "tomtat" => $tomtat_i, "chitiet" => $chitiet_i, "time" => $time_i, "alias" => $alias_i, "link" => $link_i
);
}
// het phan them vao
$xtpl = new XTemplate( "global.lastestlaws.tpl", NV_ROOTDIR . "/themes/" . $module_info['template'] . "/modules/laws");
$xtpl->assign( 'LANG', $lang_module );
$query = "SELECT id, idcat, idorgan, idroom, idfield, name, tomtat, chitiet, alias, time FROM `" . NV_PREFIXLANG . "_laws` ORDER BY id DESC LIMIT 4";
$result = $db->sql_query( $query );
while ( $row = $db->sql_fetchrow( $result ) )
{
$catalias = $list_cats[$row['id']]['id'];
$row['link'] = NV_BASE_SITEURL . "index.php?" . NV_LANG_VARIABLE . "=" . NV_LANG_DATA . "&amp;" . NV_NAME_VARIABLE . "=laws&amp;" . NV_OP_VARIABLE . "=view-" . $catalias . '-' . $row['alias'];
$row['time'] = date( "d/m/Y", $row['time'] );
$xtpl->assign( 'loop', $row );
$xtpl->parse( 'main.loop' );
}

$xtpl->parse( 'main' );
$content = $xtpl->text( 'main' );

?>
#127824 gửi bởi thuonghoai1502
Ngày 31 Tháng 10 2012 , 07:28
dangngocthuyen đã viết:
dangngocthuyen đã viết:Khi click trực tiếp các file trong block thì nó dẫn tới modules..không dẫn tới file được click??? chỉnh lại chỗ nào vậy chủ thớt

Đã làm được rồi...cảm ơn chủ thớt chia sẽ block hay
ai chưa làm được thì lấy đoạn này chép vào thế file global.lastestlaws
Mã: Chọn hết
<?php
/**
* @Project NUKEVIET 3.0
* @Author ldbienhac (hoanganhsell@gmail.com-0916.984557)
* @Copyright (C) 2011 VINADES., JSC. All rights reserved
* @Createdate 3/1/2012 23:25
*/

if ( ! defined( 'NV_SYSTEM' ) ) die( 'Stop!!!' );
global $module_name, $lang_module, $nv_Request, $list_cats;
//add phan them vao
unset( $list_cats );

$sql = "SELECT id, idcat, idorgan, idroom, idfield, name, tomtat, chitiet, time, alias FROM `" . NV_PREFIXLANG . "_laws` ORDER BY `id` ASC";
$result = $db->sql_query( $sql );
while ( list( $id_i, $idcat_i, $idorgan_i, $idroom_i, $idfield_i, $name_i, $tomtat_i, $chitiet_i, $time_i, $alias_i ) = $db->sql_fetchrow( $result ) )
{
$link_i = NV_BASE_SITEURL . "index.php?" . NV_LANG_VARIABLE . "=" . NV_LANG_DATA . "&amp;" . NV_NAME_VARIABLE . "=laws&amp;" . NV_OP_VARIABLE . "=" . $alias_i;
$list_cats[$id_i] = array(
"id" => $id_i,"idcat" => $idcat_i,"idorgan" => $idorgan_i,"idroom" => $idroom_i, "idfield" => $idfield_i, "name" => $name_i, "tomtat" => $tomtat_i, "chitiet" => $chitiet_i, "time" => $time_i, "alias" => $alias_i, "link" => $link_i
);
}
// het phan them vao
$xtpl = new XTemplate( "global.lastestlaws.tpl", NV_ROOTDIR . "/themes/" . $module_info['template'] . "/modules/laws");
$xtpl->assign( 'LANG', $lang_module );
$query = "SELECT id, idcat, idorgan, idroom, idfield, name, tomtat, chitiet, alias, time FROM `" . NV_PREFIXLANG . "_laws` ORDER BY id DESC LIMIT 4";
$result = $db->sql_query( $query );
while ( $row = $db->sql_fetchrow( $result ) )
{
$catalias = $list_cats[$row['id']]['id'];
$row['link'] = NV_BASE_SITEURL . "index.php?" . NV_LANG_VARIABLE . "=" . NV_LANG_DATA . "&amp;" . NV_NAME_VARIABLE . "=laws&amp;" . NV_OP_VARIABLE . "=view-" . $catalias . '-' . $row['alias'];
$row['time'] = date( "d/m/Y", $row['time'] );
$xtpl->assign( 'loop', $row );
$xtpl->parse( 'main.loop' );
}

$xtpl->parse( 'main' );
$content = $xtpl->text( 'main' );

?>
Mình đã làm được rồi, cảm ơn bạn nhiều. Chúc bạn sức khỏe và may mắn!