#35544 gửi bởi anhtu
Ngày 07 Tháng 06 2009 , 11:18
Đây là hướng dẫn cách nhúng diễn đàn phpbb3.x vào NukeViet 2.0 RC1 NoForum.
Đặc tính của hack này:
- Dùng toàn bộ chức năng quản lý members của phpbb thay cho module Your_Account của Nukeviet.
- Mặt khác, Nukeviet có khả năng nhận biết members của phpbb.

Cách hack:
###############################################################
Lưu dự phòng
###############################################################
Lưu dự phòng toàn bộ site và database.

###############################################################
Tạo thư mục
###############################################################
Tạo thư mục: ./forum/

###############################################################
Cài đặt PHPBB3
###############################################################
- Tải file phpBB-3.0.5.zip theo URL:
http://www.ohloh.net/p/phpbb/download?f ... -3.0.5.zip
- unzip, copy toàn bộ files và các thư mục con trong thư mục phpBB3 lên thư mục forum mà ta vừa tạo trên webroot.
- Truy cập vào http://ten_site/thu_muc_cai_nukeviet/forum/ để cài đặt như hướng dẫn của phpbb.
Lưu ý 1: Phải cài cơ sở dữ liệu của phpbb trên cùng một database của Nukeviet.
(Để tham khảo của Nukeviet, hãy xem trong file mainfile.php trên webroot);
Lưu ý 2: tiếp đầu tố của phpbb3 phải khác với tiếp đầu tố của NukeViet.
Lưu ý 3: khi tạo người quản trị diễn đàn, không dùng tên và email đã được sử dụng trong NukeViet.

###############################################################
Xóa files
###############################################################
Xóa các files sau đây:
- admin/case/case.users.php
- admin/language/Your_Account_vietnamese.php
- admin/language/Your_Account_english.php
- admin/links/links.editusers.php
- admin/modules/users.php

###############################################################
Sửa file: modules/Your_Account/index.php
###############################################################
Thay toàn bộ nội dung file modules/Your_Account/index.php bằng nội dung dưới đây:
Mã: Chọn hết
<?php

/*
* @Program: NukeViet CMS v2.0 RC1
* @File name: Module Your_Account
* @Version: 1.0
* @Date: 09.05.2009
* @Website: www.nukeviet.vn
* @Copyright: (C) 2009
* @License: http://opensource.org/licenses/gpl-license.php GNU Public License
*/

if ( ! defined('NV_SYSTEM') )
{
die( "You can't access this file directly..." );
}

require_once ( "mainfile.php" );
$module_name = basename( dirname(__file__) );
get_lang( $module_name );
if ( file_exists("" . $datafold . "/config_" . $module_name . ".php") )
{
@require_once ( "" . $datafold . "/config_" . $module_name . ".php" );
}
if ( defined('_MODTITLE') ) $module_title = _MODTITLE;

$index = ( defined('MOD_BLTYPE') ) ? MOD_BLTYPE : 1;

@include_once ( "forum/config.php" );

function phpbb_get_board_config()
{
global $db, $table_prefix, $cookie_domain, $cookie_path;
$board_config = array();
$query = "SELECT * FROM `" . $table_prefix . "config`";
$result = $db->sql_query( $query );
while ( $row = $db->sql_fetchrow($result) )
{
$board_config[$row['config_name']] = $row['config_value'];
}
if ( $board_config['cookie_domain'] != $cookie_domain )
{
$query = "UPDATE `" . $table_prefix . "config` SET `config_value`='" . $cookie_domain . "' WHERE `config_name`='cookie_domain'";
$db->sql_query( $query );
$board_config['cookie_domain'] = $cookie_domain;
}
if ( $board_config['cookie_path'] != $cookie_path )
{

$query = "UPDATE `" . $table_prefix . "config` SET `config_value`='" . $cookie_path . "' WHERE `config_name`='cookie_path'";
$db->sql_query( $query );
$board_config['cookie_path'] != $cookie_path;
}
return $board_config;
}

$board_config = phpbb_get_board_config();

/**
* userinfo()
*
* @return
*/
function userinfo()
{
global $table_prefix, $user_prefix, $db, $user_ar;

if ( isset($_GET['user_id']) )
{
$user_id = intval( $_GET['user_id'] );
} elseif ( defined('IS_USER') )
{
$user_id = intval( $user_ar[0] );
}
else
{
Header( "Location: forum/ucp.php?mode=login" );
exit();
}
if ( $user_id <= 1 )
{
Header( "Location: forum/memberlist.php" );
exit();
}

$sql = "SELECT f.user_id FROM `" . $table_prefix . "users` f, `" . $user_prefix . "_users` n WHERE n.user_id = " . $user_id . " AND n.username = f.username";
$result = $db->sql_query( $sql );
$userinfo = $db->sql_fetchrow( $result );
if ( ! $userinfo )
{
Header( "Location: forum/memberlist.php" );
exit();
}
$f_user_id = $userinfo['user_id'];
Header( "Location: forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=" . $f_user_id );
exit();
}

/**
* NV_main()
*
* @return
*/
function acount_main()
{
if ( ! defined('IS_USER') )
{
Header( "Location: forum/ucp.php?mode=login" );
exit();
}
else
{
Header( "Location: forum/ucp.php" );
exit();
}
}

/**
* new_user()
*
* @return
*/
function new_user()
{
if ( defined('IS_USER') )
{
Header( "Location: forum/ucp.php" );
exit();
}
else
{
Header( "Location: forum/ucp.php?mode=register" );
exit();
}
}

/**
* pass_lost()
*
* @return
*/
function pass_lost()
{
if ( defined('IS_USER') )
{
Header( "Location: forum/ucp.php" );
exit();
}
else
{
Header( "Location: forum/ucp.php?mode=sendpassword" );
exit();
}
}

/**
* logout()
*
* @return
*/
function logout()
{
global $board_config;
if ( ! defined('IS_USER') )
{
Header( "Location: forum/ucp.php?mode=login" );
exit();
}
else
{
$sid = $_COOKIE[$board_config['cookie_name'] . "_sid"];
Header( "Location: forum/ucp.php?mode=logout&sid=" . $sid );
exit();
}
}

/**
* login()
*
* @return
*/
function login()
{
if ( defined('IS_USER') )
{
Header( "Location: forum/ucp.php" );
exit();
}
else
{
Header( "Location: forum/ucp.php?mode=login" );
exit();
}
}

$op = ( isset($_POST['op']) and ! empty($_POST['op']) ) ? $_POST['op'] : $_GET['op'];
if ( ! empty($op) ) $op = strip_tags( trim($op) );

switch ( $op )
{

case "logout":
logout();
break;

case "userinfo":
userinfo();
break;

case "login":
login();
break;

case "new_user":
new_user();
break;

case "pass_lost":
pass_lost();
break;

default:
acount_main();
break;

}

?>


###############################################################
Sửa file: forum/common.php
###############################################################

Tìm đến dòng 127:
Mã: Chọn hết
require($phpbb_root_path . 'config.' . $phpEx);


Thêm xuống dưới:
Mã: Chọn hết
//NV060609
require($phpbb_root_path . 'nukeviet_config.' . $phpEx);
//END


###############################################################
Sửa file: forum/includes/constants.php
###############################################################

TÌm đến dòng 257:
Mã: Chọn hết
define('ZEBRA_TABLE', $table_prefix . 'zebra');


Thêm xuống dưới:
Mã: Chọn hết
//NV060609
define('NV_USER_TABLE', $user_prefix . '_users');
define('NV_STATS_TABLE', $prefix . '_stats');
define('NV_DATAPATH', $datafold);
define('NV_USERCOOKIE', $nv_usercookie);
//END


###############################################################
Sửa file: forum/includes/functions_user.php
###############################################################

Tìm đến dòng 250:
Mã: Chọn hết
$user_id = $db->sql_nextid();


Thêm xuống dưới:
Mã: Chọn hết
//NV060609
$sql = "INSERT INTO " . NV_USER_TABLE . " (`user_id`, `username`, `viewuname`, `user_email`, `user_regdate`, `user_password`)
VALUES (NULL, '".$user_row['username']."', '".$user_row['username']."', '".$user_row['user_email']."', '".time()."', '".md5(unique_id())."')";
$db->sql_query($sql);
@unlink(NV_DATAPATH . "/ulist." . $phpEx);
//END


Tìm đến dòng 507:
Mã: Chọn hết
$cache->destroy('sql', MODERATOR_CACHE_TABLE);


Thêm lên trên:
Mã: Chọn hết
//NV060609
$sql = "DELETE FROM `" . NV_USER_TABLE . "` WHERE `username` = '".$user_row['username']."'";
$db->sql_query($sql);
@unlink(NV_DATAPATH . "/ulist." . $phpEx);
//END


###############################################################
Sửa file: forum/includes/auth.php
###############################################################

TÌm đến dòng 964-968:
Mã: Chọn hết
return array(
'status' => LOGIN_SUCCESS,
'error_msg' => false,
'user_row' => $login['user_row'],
);


Thêm lên trên:
Mã: Chọn hết
//NV060609
$nv_unique_id = md5(unique_id());
$sql2 = "SELECT `user_id` FROM " . NV_USER_TABLE . " WHERE `username` = '" . $username . "'";
$result2 = $db->sql_query($sql2);
$row2 = $db->sql_fetchrow($result2);
$db->sql_freeresult($result2);
if(isset($row2['user_id']) AND !empty($row2['user_id']))
{
$nv_user_id = $row2['user_id'];
$sql = "UPDATE `" . NV_USER_TABLE . "` SET `user_password` = '".$nv_unique_id."' WHERE `username`='" . $username . "'";
$db->sql_query($sql);
$info = NV_USERCOOKIE . '=' . rawurlencode(base64_encode( $nv_user_id . ":" . $username . ":" . $nv_unique_id ));
$nv_domain = (!$config['cookie_domain'] || $config['cookie_domain'] == 'localhost' || $config['cookie_domain'] == '127.0.0.1') ? '' : '; domain=' . $config['cookie_domain'];
$nv_expire = gmdate('D, d-M-Y H:i:s \\G\\M\\T', time() + (($config['max_autologin_time']) ? 86400 * (int) $config['max_autologin_time'] : 31536000));
header('Set-Cookie: ' . $info . (($autologin) ? '; expires=' . $nv_expire : '') . '; path=' . $config['cookie_path'] . $nv_domain . ((!$config['cookie_secure']) ? '' : '; secure') . '; HttpOnly', false);
list( $nv_online ) = $db->sql_fetchrow( $db->sql_query("SELECT `online` FROM `" . NV_STATS_TABLE . "`") );
$nv_online = explode( "|", $nv_online );
$onl = "";
for ( $z = 0; $z < sizeof($nv_online); $z++ )
{
$onl2 = explode( ":", $nv_online[$z] );
if ( $onl2[0] != $_SERVER["REMOTE_ADDR"] )
{
if ( $onl != "" ) $onl .= "|";
$onl .= $nv_online[$z];
}
}
$db->sql_query( "UPDATE `" . NV_STATS_TABLE . "` SET `online`='" . $onl . "'" );
}
//END


###############################################################
Sửa file: forum/includes/session.php
###############################################################

Tìm đến dòng 879:
Mã: Chọn hết
return true;


Thêm lên trên:
Mã: Chọn hết
//NV060609
if(isset($_COOKIE[NV_USERCOOKIE]) AND !empty($_COOKIE[NV_USERCOOKIE]))
{
$nv_unique_id = md5(unique_id());
$nv_user = base64_encode( addslashes(base64_decode($_COOKIE[NV_USERCOOKIE])) );
$nv_user = explode( ":", addslashes(base64_decode($nv_user)) );
$sql = "UPDATE `" . NV_USER_TABLE . "` SET `user_password` = '".$nv_unique_id."' WHERE `user_id`=" . $nv_user[0];
$db->sql_query($sql);
$info = NV_USERCOOKIE . "=";
$nv_domain = (!$config['cookie_domain'] || $config['cookie_domain'] == 'localhost' || $config['cookie_domain'] == '127.0.0.1') ? '' : '; domain=' . $config['cookie_domain'];
header('Set-Cookie: ' . $info . '; expires=' . (time() - 31536000) . '; path=' . $config['cookie_path'] . $nv_domain . ((!$config['cookie_secure']) ? '' : '; secure') . '; HttpOnly', false);
list( $nv_online ) = $db->sql_fetchrow( $db->sql_query("SELECT `online` FROM `" . NV_STATS_TABLE . "`") );
$nv_online = explode( "|", $nv_online );
$onl = "";
for ( $z = 0; $z < sizeof($nv_online); $z++ )
{
$onl2 = explode( ":", $nv_online[$z] );
if ( $onl2[0] != $nv_user[0] )
{
if ( $onl != "" ) $onl .= "|";
$onl .= $nv_online[$z];
}
}
$db->sql_query( "UPDATE `" . NV_STATS_TABLE . "` SET `online`='" . $onl . "'" );
}
//END


###############################################################
Sửa file: forum/includes/acp/acp_users.php
###############################################################

Tìm đến dòng 766:
Mã: Chọn hết
if ($update_username !== false)

Thêm lên trên:
Mã: Chọn hết
//NV060609
$sql2 = "SELECT `user_id` FROM " . NV_USER_TABLE . " WHERE `username` = '" . $user_row['username'] . "'";
$result2 = $db->sql_query($sql2);
$row2 = $db->sql_fetchrow($result2);
$db->sql_freeresult($result2);
$nv_user_id = $row2['user_id'];
//END


Tìm đến dòng 777:
Mã: Chọn hết
add_log('user', $user_id, 'LOG_USER_UPDATE_NAME', $user_row['username'], $update_username);


Thêm lên trên:
Mã: Chọn hết
//NV060609
if($nv_user_id)
{
$sql = "UPDATE `" . NV_USER_TABLE . "` SET `username` = '".$update_username."', `viewuname`='".$update_username."' WHERE `user_id`='" . $nv_user_id . "'";
$db->sql_query($sql);
@unlink(NV_DATAPATH . "/ulist." . $phpEx);
}
//END


Tìm đến dòng 794:
Mã: Chọn hết
add_log('user', $user_id, 'LOG_USER_UPDATE_EMAIL', $user_row['username'], $user_row['user_email'], $update_email);


Thêm lên trên:
Mã: Chọn hết
//NV060609
if($nv_user_id)
{
$sql = "UPDATE `" . NV_USER_TABLE . "` SET `user_email` = '".$update_email."' WHERE `user_id`='" . $nv_user_id . "'";
$db->sql_query($sql);
@unlink(NV_DATAPATH . "/ulist." . $phpEx);
}
//END


###############################################################
Sửa file: forum/includes/ucp/ucp_profile.php
###############################################################

Tìm đến dòng 118:
Mã: Chọn hết
if ($auth->acl_get('u_chgname') && $config['allow_namechange'] && $data['username'] != $user->data['username'])


Thêm lên trên:
Mã: Chọn hết
//NV060609
$sql2 = "SELECT `user_id` FROM " . NV_USER_TABLE . " WHERE `username` = '" . $user->data['username'] . "'";
$result2 = $db->sql_query($sql2);
$row2 = $db->sql_fetchrow($result2);
$db->sql_freeresult($result2);
$nv_user_id = $row2['user_id'];
//END


Tìm đến dòng 126:
Mã: Chọn hết
add_log('user', $user->data['user_id'], 'LOG_USER_UPDATE_NAME', $user->data['username'], $data['username']);


Thêm lên trên:
Mã: Chọn hết
//NV060609
if($nv_user_id AND isset($_COOKIE[NV_USERCOOKIE]) AND !empty($_COOKIE[NV_USERCOOKIE]))
{
$sql = "UPDATE `" . NV_USER_TABLE . "` SET `username` = '".$data['username']."', `viewuname` = '".$data['username']."' WHERE `user_id`='" . $nv_user_id . "'";
$db->sql_query($sql);
$nv_user = base64_encode( addslashes(base64_decode($_COOKIE[NV_USERCOOKIE])) );
$nv_user = explode( ":", addslashes(base64_decode($nv_user)) );
$nv_user2 = $nv_user[0] . ":" . $data['username'] . ":" . $nv_user[2];
$info = NV_USERCOOKIE . '=' . rawurlencode(base64_encode( $nv_user2 ));
$nv_domain = (!$config['cookie_domain'] || $config['cookie_domain'] == 'localhost' || $config['cookie_domain'] == '127.0.0.1') ? '' : '; domain=' . $config['cookie_domain'];
$nv_expire = gmdate('D, d-M-Y H:i:s \\G\\M\\T', time() + (($config['max_autologin_time']) ? 86400 * (int) $config['max_autologin_time'] : 31536000));
header('Set-Cookie: ' . $info . '; expires=' . $nv_expire . '; path=' . $config['cookie_path'] . $nv_domain . ((!$config['cookie_secure']) ? '' : '; secure') . '; HttpOnly', false);
@unlink(NV_DATAPATH . "/ulist." . $phpEx);
}
//END


Tìm đến dòng 152:
Mã: Chọn hết
add_log('user', $user->data['user_id'], 'LOG_USER_UPDATE_EMAIL', $data['username'], $user->data['user_email'], $data['email']);


Thêm lên trên:
Mã: Chọn hết
//NV060609
if($nv_user_id AND isset($_COOKIE[NV_USERCOOKIE]) AND !empty($_COOKIE[NV_USERCOOKIE]))
{
$sql = "UPDATE `" . NV_USER_TABLE . "` SET `user_email` = '".$data['email']."' WHERE `user_id`='" . $nv_user_id . "'";
$db->sql_query($sql);
@unlink(NV_DATAPATH . "/ulist." . $phpEx);
}
//END


###############################################################
Chuyển members của Nukeviet sang PHPBB và ngược lại
###############################################################
- Tạo file convert.php trên webroot với nội dung sau:
Mã: Chọn hết
<?php

/*
* @Program: NukeViet CMS
* @File name: Convert users from NukeViet to PHPBB3
* @Author: NukeViet Group
* @Version: 2.0 RC1
* @Date: 01.05.2009
* @Website: www.nukeviet.vn
* @Copyright: (C) 2009
* @License: http://opensource.org/licenses/gpl-license.php GNU Public License
*/

define( 'NV_SYSTEM', true );
if ( ! file_exists("mainfile.php") ) exit();
@require_once ( "mainfile.php" );

define( 'ROOTDIR', pathinfo(str_replace('\\', '/', __file__), PATHINFO_DIRNAME) );
$phpbb_root_path = ROOTDIR . '/forum/';
$phpEx = "php";
define( 'IN_PHPBB', true );

require ( $phpbb_root_path . 'config.' . $phpEx );
require ( $phpbb_root_path . 'includes/constants.' . $phpEx );
require ( $phpbb_root_path . 'includes/utf/utf_tools.' . $phpEx );

$safe_mode = ( ini_get('safe_mode') == '1' || strtolower(ini_get('safe_mode')) == 'on' ) ? 1 : 0;
$disable_functions = ( ini_get("disable_functions") != "" and ini_get("disable_functions") != false ) ? array_map( 'trim', split(',\s*', ini_get("disable_functions")) ) : array();
$allowed_set_time_limit = ( ! $safe_mode and function_exists("set_time_limit") and ! in_array('set_time_limit', $disable_functions) ) ? 1 : 0;
if ( $allowed_set_time_limit )
{
set_time_limit( 0 );
}

if ( ! function_exists('file_put_contents') && ! defined('FILE_APPEND') )
{
define( 'FILE_APPEND', 1 );
/**
* file_put_contents()
*
* @param mixed $n
* @param mixed $d
* @param bool $flag
* @return
*/
function file_put_contents( $n, $d, $flag = false )
{
$mode = ( $flag == FILE_APPEND || strtoupper($flag) == 'FILE_APPEND' ) ? 'a' : 'w';
$f = @fopen( $n, $mode );
if ( $f === false )
{
return 0;
}
else
{
@flock( $f, LOCK_EX );
if ( is_array($d) ) $d = implode( $d );
$bytes_written = fwrite( $f, $d );
@flock( $f, LOCK_UN );
fclose( $f );
return $bytes_written;
}
}
}

if ( ! function_exists('array_diff_key') )
{
function array_diff_key()
{
$argCount = func_num_args();
$diff_arg_prefix = 'diffArg';
$diff_arg_names = array();
for ( $i = 0; $i < $argCount; $i++ )
{
$diff_arg_names[$i] = 'diffArg' . $i;
$$diff_arg_names[$i] = array_keys( (array )func_get_arg($i) );
}
$diffArrString = '';
if ( ! empty($diff_arg_names) ) $diffArrString = '$' . implode( ', $', $diff_arg_names );
eval( "\$result = array_diff(" . $diffArrString . ");" );
return $result;
}
}


function phpbb_get_board_config()
{
global $db, $table_prefix, $cookie_domain, $cookie_path;
$board_config = array();
$query = "SELECT * FROM `" . $table_prefix . "config`";
$result = $db->sql_query( $query );
while ( $row = $db->sql_fetchrow($result) )
{
$board_config[$row['config_name']] = $row['config_value'];
}
if ( $board_config['cookie_domain'] != $cookie_domain )
{
$query = "UPDATE `" . $table_prefix . "config` SET `config_value`='" . $cookie_domain . "' WHERE `config_name`='cookie_domain'";
$db->sql_query( $query );
$board_config['cookie_domain'] = $cookie_domain;
}
if ( $board_config['cookie_path'] != $cookie_path )
{

$query = "UPDATE `" . $table_prefix . "config` SET `config_value`='" . $cookie_path . "' WHERE `config_name`='cookie_path'";
$db->sql_query( $query );
$board_config['cookie_path'] != $cookie_path;
}
return $board_config;
}

$config = phpbb_get_board_config();

function unique_id()
{
global $config;
$val = $config['rand_seed'] . microtime();
$val = md5( $val );
return substr( $val, 4, 16 );
}

function _hash_encode64( $input, $count, &$itoa64 )
{
$output = '';
$i = 0;

do
{
$value = ord( $input[$i++] );
$output .= $itoa64[$value & 0x3f];

if ( $i < $count )
{
$value |= ord( $input[$i] ) << 8;
}

$output .= $itoa64[( $value >> 6 ) & 0x3f];

if ( $i++ >= $count )
{
break;
}

if ( $i < $count )
{
$value |= ord( $input[$i] ) << 16;
}

$output .= $itoa64[( $value >> 12 ) & 0x3f];

if ( $i++ >= $count )
{
break;
}

$output .= $itoa64[( $value >> 18 ) & 0x3f];
} while ( $i < $count );

return $output;
}

function _hash_crypt_private( $password, $setting, &$itoa64 )
{
$output = '*';

// Check for correct hash
if ( substr($setting, 0, 3) != '$H$' )
{
return $output;
}

$count_log2 = strpos( $itoa64, $setting[3] );

if ( $count_log2 < 7 || $count_log2 > 30 )
{
return $output;
}

$count = 1 << $count_log2;
$salt = substr( $setting, 4, 8 );

if ( strlen($salt) != 8 )
{
return $output;
}

if ( PHP_VERSION >= 5 )
{
$hash = md5( $salt . $password, true );
do
{
$hash = md5( $hash . $password, true );
} while ( --$count );
}
else
{
$hash = pack( 'H*', md5($salt . $password) );
do
{
$hash = pack( 'H*', md5($hash . $password) );
} while ( --$count );
}

$output = substr( $setting, 0, 12 );
$output .= _hash_encode64( $hash, 16, $itoa64 );

return $output;
}

function _hash_gensalt_private( $input, &$itoa64, $iteration_count_log2 = 6 )
{
if ( $iteration_count_log2 < 4 || $iteration_count_log2 > 31 )
{
$iteration_count_log2 = 8;
}

$output = '$H$';
$output .= $itoa64[min( $iteration_count_log2 + ((PHP_VERSION >= 5) ? 5 : 3), 30 )];
$output .= _hash_encode64( $input, 6, $itoa64 );

return $output;
}

function phpbb_hash( $password )
{
$itoa64 = './0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz';

$random_state = unique_id();
$random = '';
$count = 6;

if ( strlen($random) < $count )
{
$random = '';

for ( $i = 0; $i < $count; $i += 16 )
{
$random_state = md5( unique_id() . $random_state );
$random .= pack( 'H*', md5($random_state) );
}
$random = substr( $random, 0, $count );
}

$hash = _hash_crypt_private( $password, _hash_gensalt_private($random, $itoa64), $itoa64 );

if ( strlen($hash) == 34 )
{
return $hash;
}

return md5( $password );
}

$query = "SELECT `username_clean`, `user_email` FROM `" . USERS_TABLE . "` WHERE (`group_id`=2 OR `group_id`=5) ORDER BY `user_id` ASC";
$result = $db->sql_query( $query );
$phpbb_user = array();
while ( $row = $db->sql_fetchrow($result) )
{
$phpbb_user[$row['username_clean']] = $row['user_email'];
}

$nukeviet_user = array();
$query = "SELECT * FROM `" . $user_prefix . "_users` WHERE (`username`!='Anonymous') ORDER BY `user_id` ASC";
$result = $db->sql_query( $query );
echo "<h1>Import tu NukeViet sang PHPBB3</h1>\n";
$num_update = 0;
while ( $row = $db->sql_fetchrow($result) )
{
$username_clean = utf8_clean_string( $row['username'] );
$nukeviet_user[$username_clean] = $row['user_email'];
if ( ! in_array($username_clean, array_keys($phpbb_user)) and ! in_array($row['user_email'], array_values($phpbb_user)) )
{
$new_pass = unique_id();
$fields = array();
$fields['user_type'] = 0;
$fields['group_id'] = 2;
$fields['user_permissions'] = '';
$fields['user_ip'] = '';
$fields['user_regdate'] = $row['user_regdate'];
$fields['username'] = $row['username'];
$fields['username_clean'] = $username_clean;
$fields['user_password'] = phpbb_hash( $new_pass );
$fields['user_email'] = strtolower( $row['user_email'] );
$fields['user_email_hash'] = crc32( strtolower($row['user_email']) ) . strlen( $row['user_email'] );
$fields['user_timezone'] = $config['board_timezone'];
$fields['user_dateformat'] = $config['default_dateformat'];
$fields['user_lang'] = $config['default_lang'];
$fields['user_style'] = ( int )$config['default_style'];
$fields['user_actkey'] = '';
$fields['user_passchg'] = time();
$fields['user_options'] = 895;
$fields['user_inactive_reason'] = 0;
$fields['user_inactive_time'] = 0;
$fields['user_lastmark'] = time();
$fields['user_lastvisit'] = 0;
$fields['user_lastpost_time'] = 0;
$fields['user_lastpage'] = '';
$fields['user_posts'] = 0;
$fields['user_dst'] = ( int )$config['board_dst'];
$fields['user_colour'] = '';
$fields['user_occ'] = '';
$fields['user_interests'] = $row['user_interests'];
$fields['user_avatar'] = '';
$fields['user_avatar_type'] = 0;
$fields['user_avatar_width'] = 0;
$fields['user_avatar_height'] = 0;
$fields['user_new_privmsg'] = 0;
$fields['user_unread_privmsg'] = 0;
$fields['user_last_privmsg'] = 0;
$fields['user_message_rules'] = 0;
$fields['user_full_folder'] = PRIVMSGS_NO_BOX;
$fields['user_emailtime'] = 0;
$fields['user_notify'] = 0;
$fields['user_notify_pm'] = 1;
$fields['user_notify_type'] = NOTIFY_EMAIL;
$fields['user_allow_pm'] = 1;
$fields['user_allow_viewonline'] = 1;
$fields['user_allow_viewemail'] = 1;
$fields['user_allow_massemail'] = 1;
$fields['user_sig'] = '';
$fields['user_sig_bbcode_uid'] = '';
$fields['user_sig_bbcode_bitfield'] = '';
$fields['user_form_salt'] = unique_id();
$fields['user_website'] = $row['user_website'];
$fields['user_from'] = $row['user_from'];
$fs = implode( "`, `", array_keys($fields) );
$fs = "`" . $fs . "`";
$vs = implode( "', '", array_values($fields) );
$vs = "'" . $vs . "'";

$db->sql_query( "INSERT INTO `" . USERS_TABLE . "` (" . $fs . ") VALUES (" . $vs . ")" );
$id = mysql_insert_id();
$db->sql_query( "INSERT INTO `" . USER_GROUP_TABLE . "` (`user_id`,`group_id`,`user_pending`) VALUES (" . $id . ", 2, 0)" );
$a++;
echo $a . "/ Username: " . $row['username'] . "<br />";
echo "New_password: " . $new_pass . "<hr />";
}

}
$sql_update = 'config_value + ' . $a;
$db->sql_query( 'UPDATE ' . CONFIG_TABLE . ' SET config_value = ' . $sql_update . " WHERE `config_name` = 'num_users'" );

echo "<br /><h1>Import tu PHPBB3 sang NukeViet</h1>\n";

$array_diff_key = array_diff_key( $phpbb_user, $nukeviet_user );
if ( count($array_diff_key) )
{
$regdate = time();
$a = 0;
foreach ( $array_diff_key as $username => $user_email )
{
$user_password = md5( unique_id() );
$db->sql_query( "INSERT INTO `" . $user_prefix . "_users` (`username`,`user_regdate`,`user_email`,`viewuname`,`user_password`) VALUES ('" . $username . "', '" . $regdate . "', '" . $user_email . "', '" . $username . "', '" . $user_password . "')" );
$a++;
echo $a . "/ Username: " . $username . "<br />";
echo "User_email: " . $user_email . "<hr />";
}
@unlink( INCLUDE_PATH . $datafold . "/ulist.php" );
}

echo "<br /><h1>Tao file nukeviet_config.php</h1>\n";

$content = "<?php\n";
$content .= "/*\n";
$content .= "* @Program: NukeViet CMS\n";
$content .= "* @File name: nukeviet_config.php\n";
$content .= "* @Version: 2.0 RC1\n";
$content .= "* @Date: 01.05.2009\n";
$content .= "* @Website: www.nukeviet.vn\n";
$content .= "* @Copyright: (C) 2009\n";
$content .= "* @License: http://opensource.org/licenses/gpl-license.php GNU Public License\n";
$content .= "*/\n";
$content .= "\$prefix = \"" . $prefix . "\";\n";
$content .= "\$user_prefix = \"" . $user_prefix . "\";\n";
$content .= "\$datafold = \"" . ROOTDIR . "/" . $datafold . "\";\n";
$content .= "\$nv_usercookie = \"" . USER_COOKIE . "\";\n\n";
$content .= "?>";

$file = $phpbb_root_path . 'nukeviet_config.' . $phpEx;
if(file_put_contents($file,$content)) {
echo "OK";
}
else
{
echo "He thong khong the tao file ".$file."<br />";
echo "Ban hay tu tao file nay voi noi dung sau:<br />\n";
echo "<blockquote>\n";
echo nl2brStrict(nv_htmlspecialchars($content));
echo "</blockquote>\n";
}

?>


- Mở trình duyệt, chạy http://ten_site.com/thu_muc_chua_nukeviet/convert.php.
Quá trình đồng bộ hóa members của NukeViet và PHPBB sẽ diễn ra. Bạn sẽ thấy hiển thị trên trình duyệt quá trình này.
Sau quá trình đồng bộ hóa là quá trình tạo file: ./forum/nukeviet_config.php
Lưu ý 1: Khi chuyển members của Nukeviet sang phpbb, hệ thống sẽ thay mật khẩu mới cho từng trường hợp và thể hiện trên trình duyệt.
Bạn hãy lưu những thông báo này để sau này bằng cách nào đó cung cấp cho members.
Lưu ý 2: Nếu Hệ thống không tự tạo được file ./forum/nukeviet_config.php, bạn cần tạo thủ công nó và upload lên site.

###############################################################
Xóa file convert.php
###############################################################
Hãy xóa file convert.php mà bạn vừa sử dụng để tránh trường hợp người khác vào chạy lại.

###############################################################
Thông báo đến thành viên
###############################################################
Sau khi hoàn tất quá trình trên, bạn cần đăng nhập vào ACP để gửi thư thông báo đến các thành viên về việc đề nghị họ truy cập vào:
http://ten_site.com/thu_muc_chua_nukevi ... ndpassword
để khôi phục mật khẩu.


Bạn có thể tải file dưới đây về để tham khảo những gì tôi đã trình bầy ở trên.
phpbb305_NV20RC1noForum.rar


Đây mới là sự mở đầu cho việc tích hợp phpbb3.x vào nukeviet.
Rất mong các bạn tiếp tục phát triển, tìm lỗi, hiến kế...

Trân trọng cảm ơn
NV Group
Đính kèm
(84.27 KB) Đã tải về 1.181 lần

Block "Thêm tôi vào Google+" cho NukeViet:
http://www.nguyenanhtu.net/2011/07/bloc ... eviet.html

My Google+:
https://plus.google.com/100133071209528072246/posts
#35546 gửi bởi convoi
Ngày 07 Tháng 06 2009 , 11:29
Chắc chắn có nhiều bạn rất chân thành cảm ơn anh Tú! :x =D>

Hiện tại phpBB3 phiên bản 3.0.5 là mới nhất. Tuy nhiên nếu sau này phpBB3 update lên các phiên bản mới hơn thì các bạn phải lưu ý để chỉnh sửa lại code cho các files mà anh Tú đã đề cập ở trên.

Tiện thể laser chú ý để cập nhật lại phiên bản cho diễn đàn này nhé!

www.hientuong.net
#35549 gửi bởi hoainamdr
Ngày 07 Tháng 06 2009 , 11:40
Có lẽ đây là tin vui nhất trong năm với nhiều thành viên nukeviet vì website cua nhiều người đa số làm cho trừong học, tổ chức và không thể thiếu diễn đàn, sang tuần em sẽ thử!
Nhưng anh có thể bật mí trứoc là member của nukeviet bị thay mật khẩu hay member của diễn đàn, vì rằng diễn đàn lynhanpupils.net của em hơn 3000 thành viên rùi! :-/

http://ykhoaviet.vn Cảm ơn những người đã tạo ra và phát triển nukeviet.
#35551 gửi bởi hongoctrien
Ngày 07 Tháng 06 2009 , 11:45
Thanks Anhtu nhé

Lưu ý 1: Phải cài cơ sở dữ liệu của phpbb trên cùng một database của Nukeviet.
(Để tham khảo của Nukeviet, hãy xem trong file mainfile.php trên webroot);
Lưu ý 2: tiếp đầu tố của phpbb3 phải khác với tiếp đầu tố của NukeViet.


Anhtu có thể giải thích giùm em đoạn ni ko?

Hỏi nhanh đáp gọn tất tần tật mọi thứ liên quan đến NukeViet ==> https://mynukeviet.net/hoi-dap/
#35557 gửi bởi anhtu
Ngày 07 Tháng 06 2009 , 12:05
HoaiNamDr đã viết:Có lẽ đây là tin vui nhất trong năm với nhiều thành viên nukeviet vì website cua nhiều người đa số làm cho trừong học, tổ chức và không thể thiếu diễn đàn, sang tuần em sẽ thử!
Nhưng anh có thể bật mí trứoc là member của nukeviet bị thay mật khẩu hay member của diễn đàn, vì rằng diễn đàn lynhanpupils.net của em hơn 3000 thành viên rùi! :-/


Vì cơ chế tạo mật khẩu của Nukeviet là md5 còn của phpbb theo cách riêng, không đồng nhất nên tôi buộc phải để tất cả members của NukeViet phải thay mật khẩu mới theo cơ chế của phpbb. Nghĩa là: chỉ members của NV phải thay mật khẩu, còn của phpbb thì không.

Block "Thêm tôi vào Google+" cho NukeViet:
http://www.nguyenanhtu.net/2011/07/bloc ... eviet.html

My Google+:
https://plus.google.com/100133071209528072246/posts
#35559 gửi bởi anhtu
Ngày 07 Tháng 06 2009 , 12:18
hongoctrien đã viết:Thanks Anhtu nhé

Lưu ý 1: Phải cài cơ sở dữ liệu của phpbb trên cùng một database của Nukeviet.
(Để tham khảo của Nukeviet, hãy xem trong file mainfile.php trên webroot);
Lưu ý 2: tiếp đầu tố của phpbb3 phải khác với tiếp đầu tố của NukeViet.


Anhtu có thể giải thích giùm em đoạn ni ko?

Nghĩa là, khi cài phpbb, đến đoạn khai báo các thông số truy cập CSDL, bạn phải khai y hệt như của Nukeviet. Các thông số truy cập CSDL của Nukeviet được ghi ở file mainfile.php trên thư mục gốc của site. Bạn hãy mở file này ra sẽ thấy kiểu như thế này:
Mã: Chọn hết
$dbhost = "localhost";
$dbname = "nukeviet";

$db_tmp = date("G") % 3;
switch ($db_tmp) {
case 0:
$dbuname="root";
$dbpass = "123456";
break;
case 1:
$dbuname="root";
$dbpass = "123456";
break;
case 2:
$dbuname="root";
$dbpass = "123456";
break;
}

$prefix = "nukeviet";
$user_prefix = "nukeviet";


Khi cài phpbb, đến bước khai báo, bạn sẽ thấy các dòng:
- Database type: Hãy chọn MySQL.
- Database server hostname or DSN: giống như giá trị của $dbhost được ghi trong file mainfile.php (như ở trên là: localhost).
- Database server port: bỏ trống.
- Database name: giống như giá trị của $dbname được ghi trong file mainfile.php (như ở trên là: nukeviet).
- Database username: giống như giá trị của $dbuname được ghi trong file mainfile.php (như ở trên là: root).
- Database password: giống như giá trị của $dbpass được ghi trong file mainfile.php (như ở trên là: 123456).
- Prefix for tables in database: Không được giống giá trị của $prefix hoặc $user_prefix được ghi trong file mainfile.php (như ở trên là: nukeviet, nukeviet). Bạn có thể nghĩ ra một cái tên khác, ví dụ: myphpbb_.

Block "Thêm tôi vào Google+" cho NukeViet:
http://www.nguyenanhtu.net/2011/07/bloc ... eviet.html

My Google+:
https://plus.google.com/100133071209528072246/posts
#35563 gửi bởi phichan
Ngày 07 Tháng 06 2009 , 13:13
Tuyệt vởi! Như vậy có thể thay cho cái phpBB2 cũ mèm rồi!
Nhân tiện anh tú cho hỏi:
Diễn đàn phpBB3 của tôi đã có rất nhiều dữ liệu nay muốn cài một Nukeviet2.0RC1 làm portal vậy làm sao để tích hợp user được????

http://vieclang.info http://ngauhung.org
#35565 gửi bởi anhtu
Ngày 07 Tháng 06 2009 , 13:44
Bạn hãy cài Nukeviet vào 1 thư mục riêng với các thông số truy cập CSDL giống hệt như của phpbb (trừ tiếp đầu tố. Của phpbb thường là phpbb_). Sau đó, tạo thư mục có tên: "forum" bên trong thư mục mà bạn vừa cài nukeviet rồi di chuyển toàn bộ các file và thư mục của phpbb vào đó. Tiến hành chỉnh sửa files, đồng bộ hóa members như hướng dẫn trên.
Lưu ý: Bạn cũng cần sửa lại cả cấu hình của phpbb cho phù hợp với vị trí mới

Block "Thêm tôi vào Google+" cho NukeViet:
http://www.nguyenanhtu.net/2011/07/bloc ... eviet.html

My Google+:
https://plus.google.com/100133071209528072246/posts