Nội quy chuyên mục: Để được trợ giúp nhanh nhất, vui lòng cung cấp các thông tin về phiên bản NukeViet 3, môi trường thử nghiệm (Máy chủ, phiên bản php, phần mềm server....).
#141181 gửi bởi xuyenviet
Ngày 19 Tháng 07 2013 , 04:06
Tình hình là em nhờ mọi người có thể giúp em cách tạoi 1 module như thế này, em làm hoài mà cứ báo trang trắng không hiện thị được:
Đoạn này là em muốn get từ trang http://trang_can_get.com/Default.aspx
Mã: Chọn hết
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" width="100%" id="sodu">
<tbody><tr>
<td>
<table cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" width="100%">
<tbody><tr>
<td width="50%" class="name">sodu</td>
<td width="32%" class="num">31</td>
<td align="right" width="20%"><img width="30px" src="logo.gif"></td>
</tr>
<tr><td height="1px" bgcolor="#f1f1f1" colspan="3"></td></tr>
</tbody></table>
</td>
</tr><tr>
<td>
<table cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" width="100%">
<tbody><tr>
<td width="50%" class="name">sodu</td>
<td width="32%" class="num">27</td>
<td align="right" width="20%"><img width="30px" src="logo.gif"></td>
</tr>
<tr><td height="1px" bgcolor="#f1f1f1" colspan="3"></td></tr>
</tbody></table>
</td>
</tr><tr>
<td>
<table cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" width="100%">
<tbody><tr>
<td width="50%" class="name">sodu</td>
<td width="32%" class="num">28</td>
<td align="right" width="20%"><img width="30px" src="logo.gif"></td>
</tr>
<tr><td height="1px" bgcolor="#f1f1f1" colspan="3"></td></tr>
</tbody></table>
</td>
</tr><tr>
<td>
<table cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" width="100%">
<tbody><tr>
<td width="50%" class="name">sodu</td>
<td width="32%" class="num">24</td>
<td align="right" width="20%"><img width="30px" src="logo.gif"></td>
</tr>
<tr><td height="1px" bgcolor="#f1f1f1" colspan="3"></td></tr>
</tbody></table>
</td>
</tr><tr>
<td>
<table cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" width="100%">
<tbody><tr>
<td width="50%" class="name">sodu</td>
<td width="32%" class="num">24</td>
<td align="right" width="20%"><img width="30px" src="logo.gif"></td>
</tr>
<tr><td height="1px" bgcolor="#f1f1f1" colspan="3"></td></tr>
</tbody></table>
</td>
</tr><tr>
<td>
<table cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" width="100%">
<tbody><tr>
<td width="50%" class="name">sodu</td>
<td width="32%" class="num">28</td>
<td align="right" width="20%"><img width="30px" src="logo.gif"></td>
</tr>
<tr><td height="1px" bgcolor="#f1f1f1" colspan="3"></td></tr>
</tbody></table>
</td>
</tr><tr>
<td>
<table cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" width="100%">
<tbody><tr>
<td width="50%" class="name">sodu</td>
<td width="32%" class="num">30</td>
<td align="right" width="20%"><img width="30px" src="logo.gif"></td>
</tr>
<tr><td height="1px" bgcolor="#f1f1f1" colspan="3"></td></tr>
</tbody></table>
</td>
</tr><tr>
<td>
<table cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" width="100%">
<tbody><tr>
<td width="50%" class="name">sodu</td>
<td width="32%" class="num">31</td>
<td align="right" width="20%"><img width="30px" src="logo.gif"></td>
</tr>
<tr><td height="1px" bgcolor="#f1f1f1" colspan="3"></td></tr>
</tbody></table>
</td>
</tr><tr>
<td>
<table cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" width="100%">
<tbody><tr>
<td width="50%" class="name">sodu</td>
<td width="32%" class="num">32</td>
<td align="right" width="20%"><img width="30px" src="logo.gif"></td>
</tr>
<tr><td height="1px" bgcolor="#f1f1f1" colspan="3"></td></tr>
</tbody></table>
</td>
</tr>
</tbody></table>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" width="100%">
<tbody><tr>
<td class="trFoter">Cập nhật: ngay/thang/nam</td>
</tr>
</tbody></table>

Mã: Chọn hết
Còn đây là file.tpl
<!-- BEGIN: main -->
<div id="sodu">
<table>
<caption>{TIMEUPDATE}</caption>
<thead>
<tr>
<td>{LANG.DISLAY}</td>
<td style="text-align:right">{LANG.name}</td>
<td style="text-align:right">{LANG.num}</td>
</tr>
</thead>
<!-- BEGIN: loop -->
<tbody{LOOP.class}>
<tr>
<td title="{LOOP.CurrencyName}">{LOOP.DISPAY}</td>
<td style="text-align:right">
{LOOP.name}
</td>
<td style="text-align:right">
{LOOP.num}
</td>
</tr>
</tbody>
<!-- END: loop -->
</table>
</div>
<!-- END: main -->

Mong moi ngươi giup
#141184 gửi bởi dangdinhtu
Ngày 19 Tháng 07 2013 , 04:22
Bạn này đánh đố cộng đồng phết :)) :)) :))
chả biết cái gì để trả lời luôn đành chém gió vậy

Diễn đàn Nukeviet mới do Mình và Nhím thủ lĩnh thành lập các bạn ghé qua học tập trao đổi nhé https://forum.nuke.vn/
#141190 gửi bởi xuyenviet
Ngày 19 Tháng 07 2013 , 05:03
Không phải đánh đố cộng đồng mà em hơi gà:
Em chỉ get được như thế này thì nó hiện thị với file php chứ file tpl thì không hiện thị:
Mã: Chọn hết
function GetContent($block_config) {
$content = file_get_contents('http://www.trang can lay.com/Default.aspx');
$laydoandau = '<!-- Begin Display content -->';
$laydoancuoi = '<TD class="hetsodu"></TD>';
$hienthidoandau = strpos($content, $laydoandau );
$hienthidoancuoi = strpos($content, $laydoancuoi);
$posdiplay = '<class="name"><tr><td><img>';


Mọi người giúp em với, ý em muốn lấy về và tách dữ liệu có kèm theo cache để load cho nhanh, giống như module chứng khoán ấy ạ
phần hiển thị em dùng
Mã: Chọn hết
$html = substr($content, $hienthidoandau , ($hienthidoancuoi -$hienthidoandau ));
return strip_tags($html , $posdiplay);
#141191 gửi bởi xuyenviet
Ngày 19 Tháng 07 2013 , 05:06
Em dựa theo code này để làm lại phần html mới mà không được
Mã: Chọn hết
<?php

/**
* @Project NUKEVIET 3.0
* @Author VINADES.,JSC (contact@vinades.vn)
* @Copyright (C) 2010 VINADES.,JSC. All rights reserved
* @Createdate 3/25/2010 18:6
*/

if ( ! defined( 'NV_MAINFILE' ) ) die( 'Stop!!!' );

/**
* my_formatMoney()
*
* @param mixed $number
* @param bool $fractional
* @return
*/
function my_formatMoney( $number, $fractional = false )
{
if ( $fractional )
{
$number = sprintf( '%.2f', $number );
}
while ( true )
{
$replaced = preg_replace( '/(-?\d+)(\d\d\d)/', '$1,$2', $number );
if ( $replaced != $number )
{
$number = $replaced;
}
else
{
break;
}
}
return $number;
}

$content = "";
$_dt = array();
$cacheLoadFile = NV_ROOTDIR . '/cache/_vietcombank';
$reload = false;
if ( ! file_exists( $cacheLoadFile ) )
{
$reload = true;
}
elseif ( filemtime( $cacheLoadFile ) < NV_CURRENTTIME - 3600 )
{
$reload = true;
}

if ( $reload )
{
$_Ct = "";
$url = "http://www.vietcombank.com.vn/ExchangeRates/ExrateXML.aspx";
$xml = simpleXML_load_file( $url, "SimpleXMLElement", LIBXML_NOCDATA );
if ( $xml !== false )
{
$xml = nv_object2array( $xml );
$_dt['upd'] = trim( $xml['DateTime'] );
$_dt['upd'] = date( "c", strtotime( $_dt['upd'] ) );
$_dt['upd'] = substr( $_dt['upd'], 0, -6 ) . "+07:00";
$_dt['upd'] = strtotime( $_dt['upd'] );

$_dt['rates'] = array();
foreach ( $xml['Exrate'] as $k )
{
$_dt['rates'][$k['@attributes']['CurrencyCode']] = array( //
'CurrencyCode' => strtoupper( $k['@attributes']['CurrencyCode'] ), //
'CurrencyName' => ucwords( strtolower( $k['@attributes']['CurrencyName'] ) ), //
'Buy' => my_formatMoney( $k['@attributes']['Buy'], 1 ), //
'Transfer' => my_formatMoney( $k['@attributes']['Transfer'], 1 ), //
'Sell' => my_formatMoney( $k['@attributes']['Sell'], 1 ) //
);
}
$_Ct = serialize( $_dt );
file_put_contents( $cacheLoadFile, $_Ct, LOCK_EX );
}
}
else
{
$_Ct = file_get_contents( $cacheLoadFile );
if ( ! empty( $_Ct ) )
{
$_dt = unserialize( $_Ct );
}
}

if ( ! empty( $_dt ) )
{
if ( file_exists( NV_ROOTDIR . "/themes/" . $global_config['site_theme'] . "/blocks/global.rate.tpl" ) )
{
$block_theme = $global_config['site_theme'];
}
else
{
$block_theme = "default";
}

$xtpl = new XTemplate( "global.rate.tpl", NV_ROOTDIR . "/themes/" . $block_theme . "/blocks" );
if(!isset($lang_global['CurrencyCode'])) $lang_global['CurrencyCode'] = "Code";
if(!isset($lang_global['buy'])) $lang_global['buy'] = "Buy";
if(!isset($lang_global['transfer'])) $lang_global['transfer'] = "Transfer";
if(!isset($lang_global['sell'])) $lang_global['sell'] = "Sell";
/*Hay them doan nay vao file ngon ngu cua ban (global.php, nho dich ra tieng ban can nhe):
$lang_global['CurrencyCode'] = "Code";
$lang_global['buy'] = "Buy";
$lang_global['transfer'] = "Transfer";
$lang_global['sell'] = "Sell";
)*/
$xtpl->assign( 'LANG', $lang_global );
$xtpl->assign( 'UPDATE', nv_date( "F j, Y, g:i a", $_dt['upd'] ) );
$i = 0;
foreach ( $_dt['rates'] as $row )
{
if ( $row['Buy'] == "0.00" ) $row['Buy'] = "-";
if ( $row['Transfer'] == "0.00" ) $row['Transfer'] = "-";
if ( $row['Sell'] == "0.00" ) $row['Sell'] = "-";
$row['class'] = $i % 2 == 0 ? "" : " class=\"second\"";
$xtpl->assign( 'LOOP', $row );
$xtpl->parse( 'main.loop' );
++$i;
}

$xtpl->parse( 'main' );
$content = $xtpl->text( 'main' );
}

?>