Nhờ giúp đỡ

Chia sẻ:
#2884 gửi bởi thanhtin
Ngày 15 Tháng 03 2007 , 11:14
Mình cài xong AppServ chạy http://localhost/phpMyAdmin thì nó hiện ra bảng như thế này là sao vậy?
<?php
/* $Id: index.php,v 2.39 2006/07/03 15:29:06 cybot_tm Exp $ */
// vim: expandtab sw=4 ts=4 sts=4:
/**
* forms frameset
*
* @uses libraries/common.lib.php global fnctions
* @uses libraries/relation.lib.php table relations
* @uses $GLOBALS['strNoFrames']
* @uses $GLOBALS['cfg']['QueryHistoryDB']
* @uses $GLOBALS['cfg']['Server']['user']
* @uses $GLOBALS['cfg']['DefaultTabServer'] as src for the mainframe
* @uses $GLOBALS['cfg']['DefaultTabDatabase'] as src for the mainframe
* @uses $GLOBALS['cfg']['NaviWidth'] for navi frame width
* @uses $GLOBALS['collation_connection'] from $_REQUEST (grab_globals.lib.php)
* or common.lib.php
* @uses $GLOBALS['available_languages'] from common.lib.php (select_lang.lib.php)
* @uses $GLOBALS['db']
* @uses $GLOBALS['charset']
* @uses $GLOBALS['lang']
* @uses $GLOBALS['text_dir']
* @uses $_ENV['HTTP_HOST']
* @uses PMA_getRelationsParam()
* @uses PMA_purgeHistory()
* @uses PMA_generate_common_url()
* @uses PMA_VERSION
* @uses session_write_close()
* @uses time()
* @uses PMA_getenv()
* @uses header() to send charset
*/

/**
* Gets core libraries and defines some variables
*/
require_once './libraries/common.lib.php';

/**
* Includes the ThemeManager if it hasn't been included yet
*/
require_once './libraries/relation.lib.php';

// free the session file, for the other frames to be loaded
session_write_close();

// Gets the host name
// loic1 - 2001/25/11: use the new globals arrays defined with php 4.1+
if (empty($HTTP_HOST)) {
if (PMA_getenv('HTTP_HOST')) {
$HTTP_HOST = PMA_getenv('HTTP_HOST');
} else {
$HTTP_HOST = '';
}
}


// purge querywindow history
$cfgRelation = PMA_getRelationsParam();
if ($GLOBALS['cfg']['QueryHistoryDB'] && $cfgRelation['historywork']) {
PMA_purgeHistory( $GLOBALS['cfg']['Server']['user'] );
}
unset($cfgRelation);


/**
* pass variables to child pages
*/
$drops = array('lang', 'server', 'convcharset', 'collation_connection',
'db', 'table');

foreach ($drops as $each_drop) {
if (! array_key_exists($each_drop, $_GET)) {
unset($_GET[$each_drop]);
}
}
unset($drops, $each_drop);

if (! isset($GLOBALS['db']) || ! strlen($GLOBALS['db'])) {
$main_target = $GLOBALS['cfg']['DefaultTabServer'];
} elseif (! isset($GLOBALS['table']) || ! strlen($GLOBALS['table'])) {
$_GET['db'] = $GLOBALS['db'];
$main_target = $GLOBALS['cfg']['DefaultTabDatabase'];
} else {
$_GET['db'] = $GLOBALS['db'];
$_GET['table'] = $GLOBALS['table'];
$main_target = $GLOBALS['cfg']['DefaultTabTable'];
}

$url_query = PMA_generate_common_url($_GET);

if (!empty($GLOBALS['target']) && in_array($GLOBALS['target'], $goto_whitelist)) {
$main_target = $GLOBALS['target'];
}

$main_target .= $url_query;

$lang_iso_code = $GLOBALS['available_languages'][$GLOBALS['lang']][2];


// start output
header('Content-Type: text/html; charset=' . $GLOBALS['charset']);
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xml:lang="<?php echo $lang_iso_code; ?>"
lang="<?php echo $lang_iso_code; ?>"
dir="<?php echo $GLOBALS['text_dir']; ?>">
<head>
<link rel="icon" href="./favicon.ico" type="image/x-icon" />
<link rel="shortcut icon" href="./favicon.ico" type="image/x-icon" />
<title>phpMyAdmin <?php echo PMA_VERSION; ?> -
<?php echo htmlspecialchars($HTTP_HOST); ?></title>
<meta http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=<?php echo $GLOBALS['charset']; ?>" />
<script type="text/javascript" language="javascript">
// <![CDATA[
// definitions used in querywindow.js
var common_query = '<?php echo PMA_generate_common_url('', '', '&');?>';
var opendb_url = '<?php echo $GLOBALS['cfg']['DefaultTabDatabase']; ?>';
var safari_browser = <?php echo PMA_USR_BROWSER_AGENT == 'SAFARI' ? 'true' : 'false' ?>;
var querywindow_height = <?php echo $GLOBALS['cfg']['QueryWindowHeight']; ?>;
var querywindow_width = <?php echo $GLOBALS['cfg']['QueryWindowWidth']; ?>;
var collation_connection = '<?php echo $GLOBALS['collation_connection']; ?>';
var lang = '<?php echo $GLOBALS['lang']; ?>';
var server = '<?php echo $GLOBALS['server']; ?>';
var table = '<?php echo $GLOBALS['table']; ?>';
var db = '<?php echo $GLOBALS['db']; ?>';
var text_dir = '<?php echo $GLOBALS['text_dir']; ?>';
var pma_absolute_uri = '<?php echo $GLOBALS['cfg']['PmaAbsoluteUri']; ?>';
// ]]>
</script>
<script src="./js/querywindow.js" type="text/javascript" language="javascript">
</script>
</head>
<frameset cols="<?php
if ($GLOBALS['text_dir'] === 'rtl') {
echo '*,';
}
echo $GLOBALS['cfg']['NaviWidth'];
if ($GLOBALS['text_dir'] === 'ltr') {
echo ',*';
}
?>" rows="*" id="mainFrameset">
<?php if ($GLOBALS['text_dir'] === 'ltr') { ?>
<frame frameborder="0" id="frame_navigation"
src="left.php<?php echo $url_query; ?>"
name="frame_navigation" />
<?php } ?>
<frame frameborder="0" id="frame_content"
src="<?php echo $main_target; ?>"
name="frame_content" />
<?php if ($GLOBALS['text_dir'] === 'rtl') { ?>
<frame frameborder="0" id="frame_navigation"
src="left.php<?php echo $url_query; ?>"
name="frame_navigation" />
<?php } ?>
<noframes>
<body>
<p><?php echo $GLOBALS['strNoFrames']; ?></p>
</body>
</noframes>
</frameset>
<script type="text/javascript" language="javascript">
// <![CDATA[
<?php if ($GLOBALS['text_dir'] === 'ltr') { ?>
var frame_content = window.frames[1];
var frame_navigation = window.frames[0];
<?php } else { ?>
var frame_content = window.frames[0];
var frame_navigation = window.frames[1];
<?php } ?>
// ]]>
</script>
</html>
#2951 gửi bởi tigon
Ngày 18 Tháng 03 2007 , 11:00
THeo mình trong quá trình cài đặt bạn bị lỗi gì đó nên php không hoạt động, cách tốt nhất là bạn nên gỡ bỏ và cài lại thử coi.

Dù trời nắng hay trời mưa Anh vẫn yêu em mãi ngàn năm