#171765 gửi bởi minht.dqp
Ngày 16 Tháng 08 2015 , 08:50
Tình hình là mình dùng module download để upfile lên host và đưa link qua liên kết cho bài viết ở module new. nhưng giờ bình luận ở module new lại khác bình luận ở module download. ACE nào biết cách gộp 2 bình luận này lại làm một không, hoặc chỉ dùng 1 mục bình luận cho 2 module

web mình : svkd.info
#171767 gửi bởi anhyeuviolet
Ngày 16 Tháng 08 2015 , 20:33
Điều này hiện tại, với NV3 của bạn là không thể !
Còn nếu thông qua một dvụ comment như FB hay Disqus thì có thể tính tới được.

Cổng nhôm đúc Nhật Bản
http://www.asuzac-acm.com.vn/vi/acm/cong-nhom-duc/