#194108 gửi bởi lemanhtien2504
Ngày 23 Tháng 07 2020 , 10:50
Help. Mình cần bỏ index.php thì phải làm thế nào? mình đã tìm hiểu trên mạng nhiều cách nhưng vẫn chưa được
http://bvnhihaiduong.gov.vn/index.php
Code hataccess của mình đây

RewriteEngine On
#RewriteBase /
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} /robots.txt$ [NC]
RewriteRule ^ robots.php?action=%{HTTP_HOST} [L]
RewriteRule ^(.*?)Sitemap\.xml$ index.php?nv=SitemapIndex [L]
RewriteRule ^(.*?)Sitemap\-([a-z]{2})\.xml$ index.php?language=$2&nv=SitemapIndex [L]
RewriteRule ^(.*?)Sitemap\-([a-z]{2})\.([a-zA-Z0-9-]+)\.xml$ index.php?language=$2&nv=$3&op=Sitemap [L]
RewriteRule ^((?!http(s?)|ftp\:\/\/).*)\.(css|js)$ CJzip.php?file=$1.$3 [L]
RewriteRule ^([a-z]{2})\/tags\/(.*)$ index.php?language=$1&nv=tags&q=$2 [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule (.*)(\/|\.html)$ index.php
#194198 gửi bởi billygoat
Ngày 04 Tháng 08 2020 , 07:37
##################################################################################
#nukeviet_rewrite_start //Please do not change the contents of the following lines
##################################################################################

#Options +FollowSymLinks

<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
#RewriteBase /
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} /robots.txt$ [NC]
RewriteRule ^ robots.php?action=%{HTTP_HOST} [L]
RewriteRule ^(.*?)sitemap\.xml$ index.php?nv=SitemapIndex [L]
RewriteRule ^(.*?)sitemap\-([a-z]{2})\.xml$ index.php?language=$2&nv=SitemapIndex [L]
RewriteRule ^(.*?)sitemap\-([a-z]{2})\.([a-zA-Z0-9-]+)\.xml$ index.php?language=$2&nv=$3&op=sitemap [L]
RewriteRule ^(.*?)sitemap\-([a-z]{2})\.([a-zA-Z0-9-]+)\.([a-zA-Z0-9-]+)\.xml$ index.php?language=$2&nv=$3&op=sitemap/$4 [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule (.*)(\/|\.html)$ index.php
RewriteRule (.*)tag\/([^?]+)$ index.php
RewriteRule ^([a-zA-Z0-9-\/]+)\/([a-zA-Z0-9-]+)$ /$1/$2/ [L,R=301]
RewriteRule ^([a-zA-Z0-9-]+)$ /$1/ [L,R=301]
</IfModule>

#nukeviet_rewrite_end


*** hàng tiêu chuẩn của NUKEVIET nhé - hệ thống sẽ tự thiết lập mặc định cho dù bạn có edit hay không... và nhờ xóa Cache trình duyệt + Dọn cache cho site ...công cụ web/ dọn dẹp hệ thống

hết ham ~O)
https://hoasenvang.vn | https://hoasenvang.org