#175817 gửi bởi hoandateh
Ngày 18 Tháng 03 2016 , 21:15
Vào tài khoản host:
+ Mở tập tin .htaccess xóa dòng
RewriteCond %{SERVER_PORT} !^443$
RewriteRule (.*) https://%{SERVER_NAME}%{REQUEST_URI} [L,R]
+ Mở tập tin data/config/config_global.php thay đổi $global_config['ssl_https']=1; thành $global_config['ssl_https']=0;
#187250 gửi bởi nambmtk1993
Ngày 30 Tháng 11 2017 , 05:03
Bạn thử thao tác lại các bước như này xem sao:

1. Vào file data/config/config_global.php tìm tới phần ssl_https sửa lại = 0
2. Xóa cache đi.
3. Vào file .htacess xóa các đoạn redirect từ http sang https.
4. Cấu hình lại tắt SSL đi