#158981 gửi bởi higo123
Ngày 13 Tháng 07 2014 , 09:09
Bro nào đã từng làm mắc như vậy chưa ? Hiện nay tui muốn liên thông 2 bảng user của 2 data khác nhau trên cùng 1 host, 2 site là domain và suddomain. Làm thế nào để 2 site này có thể liên thông với nhau giúp cho ngưòi dùng dù là đăng ký ở site thuộc domain hay site thuộc sub domain thì nó luôn đồng thời cập nhật?
Thanks.