Nội quy chuyên mục: Chuyên mục phát triển và hỗ trợ phát triển Module Music cho NukeViet 3.x.
Tải module này về từ đây http//nukeviet.vn/vi/store/modules/music/
#171490 gửi bởi nguyentich
Ngày 08 Tháng 08 2015 , 14:11
Cái này mình chỉ hướng dẫn bạn thêm vào trong phần quản trị, còn muốn có bên ngoài site bạn làm tương tự nhé.
- Trước tiên vào đường dẫn: modules/music/admin/addsong.php
ngay đầu file có đoạn:
Mã: Chọn hết
if( ! defined( 'NV_IS_music_ADMIN' ) ) die( 'Stop!!!' );

Bạn thêm vào trước hoặc sau đoạn này đều được đoạn code sau:
Mã: Chọn hết
if( defined( 'NV_EDITOR' ) ) require_once ( NV_ROOTDIR . '/' . NV_EDITORSDIR . '/' . NV_EDITOR . '/nv.php' );


Tiếp theo tìm tới đoạn code:
Mã: Chọn hết
<textarea name=\"lyric\" style=\"width: 470px;height:200px\" />" . $array['lyric'] . "</textarea>
.
Thay bằng đoạn sau:
Mã: Chọn hết
";

foreach( $category as $key => $title )
{
$checked = in_array( $key, $array['listcat'] ) ? " checked=\"checked\"" : "";
$contents .= "<input name=\"listcat[]\" type=\"checkbox\"" . $checked . " value=\"" . $key . "\" />" . $title['title'] . "<br />\n";
}

$contents .= "

---> Chú ý đoạn thay thế tuyệt đối không được thừa hay thiếu các dấu nháy, chấm phẩy (Bạn nên copy y chang đoạn mình mới cho)

Kết quả bạn xem file đính kèm
Đính kèm
(46.22 KB) Đã tải về 8 lần