Nội quy chuyên mục: Để được trợ giúp nhanh nhất, vui lòng cung cấp các thông tin về phiên bản NukeViet 3, môi trường thử nghiệm (Máy chủ, phiên bản php, phần mềm server....).
#131591 gửi bởi viho79
Ngày 28 Tháng 12 2012 , 09:50
chào bạn tongchinh
Tớ đã làm như bạn nói rồi mà vẫn không được.
Bạn coi thử giúp tôi nhé

File theme:
Mã: Chọn hết
<?php

/**
* @Project NUKEVIET 3.0
* @Author VINADES.,JSC (contact@vinades.vn)
* @Copyright (C) 2010 VINADES.,JSC. All rights reserved
* @Createdate 31/05/2010, 00:36
*/

if ( ! defined( 'NV_SYSTEM' ) or ! defined( 'NV_MAINFILE' ) ) die( 'Stop!!!' );

function nv_site_theme ( $contents )
{
global $home, $array_mod_title, $lang_global, $language_array, $global_config, $site_mods, $module_name, $module_info, $op, $db, $mod_title, $my_head, $my_footer, $nv_array_block_contents, $client_info;

if ( ! file_exists( NV_ROOTDIR . "/themes/" . $global_config['module_theme'] . "/layout/layout." . $module_info['funcs'][$op]['layout'] . ".tpl" ) )
{
nv_info_die( $lang_global['error_layout_title'], $lang_global['error_layout_title'], $lang_global['error_layout_content'] );
}

if ( defined( 'NV_IS_ADMIN' ) )
{
$my_head .= "<link rel=\"stylesheet\" href=\"" . NV_BASE_SITEURL . "themes/" . $global_config['module_theme'] . "/css/admin.css\" type=\"text/css\" />";
}
if ( defined( 'NV_DISPLAY_ERRORS_LIST' ) and NV_DISPLAY_ERRORS_LIST != 0 )
{
$my_head .= "<link rel=\"stylesheet\" href=\"" . NV_BASE_SITEURL . "themes/" . $global_config['module_theme'] . "/css/tab_info.css\" type=\"text/css\" />";
}// su ly Quang cao
if (!isset($_SESSION['qcqc']))
{
$_SESSION['qcqc']="qc";
// chen code popup o day
$my_head .="<link rel=\"stylesheet\" href=\"popup/css/style.css\" type=\"text/css\" /> \n";
$my_head .= "<script type=\"text/javascript\" src=\"popup/js/jquery.js\"></script> \n";
$my_head .="<script language=\"javascript\" type=\"text/javascript\" src=\"popup/js/popup.js\"></script> \n";
}
// het su ly QC

$xtpl = new XTemplate( "layout." . $module_info['funcs'][$op]['layout'] . ".tpl", NV_ROOTDIR . "/themes/" . $global_config['module_theme'] . "/layout/" );
$xtpl->assign( 'LANG', $lang_global );
$xtpl->assign( 'TEMPLATE', $global_config['module_theme'] );
$xtpl->assign( 'NV_BASE_SITEURL', NV_BASE_SITEURL );
$xtpl->assign( 'THEME_META_TAGS', nv_html_meta_tags() );
$xtpl->assign( 'THEME_SITE_JS', nv_html_site_js() );
if ( $my_head ) $xtpl->assign( 'THEME_MY_HEAD', $my_head );
$xtpl->assign( 'THEME_CSS', nv_html_css() );
$xtpl->assign( 'THEME_PAGE_TITLE', nv_html_page_title() );
$xtpl->assign( 'NV_TOP_MENU_HOME', $lang_global['Home'] );
$xtpl->assign( 'MODULE_CONTENT', $contents . "&nbsp;" );

$xtpl->assign( 'THEME_NOJS', $lang_global['nojs'] );
$xtpl->assign( 'THEME_LOGO_TITLE', $global_config['site_name'] );
$xtpl->assign( 'THEME_SITE_HREF', NV_BASE_SITEURL . "index.php?" . NV_LANG_VARIABLE . "=" . NV_LANG_DATA );
$xtpl->assign( 'THEME_SITE_RSS', nv_html_site_rss() );
$xtpl->assign( 'THEME_DIGCLOCK_TEXT', nv_date( "H:i T l, d/m/Y", NV_CURRENTTIME ) );
$xtpl->assign( 'THEME_RSS_INDEX_HREF', NV_BASE_SITEURL . "index.php?" . NV_LANG_VARIABLE . "=" . NV_LANG_DATA . "&amp;" . NV_NAME_VARIABLE . "=rss" );

$xtpl->assign( 'THEME_SEARCH_QUERY_MAX_LENGTH', NV_MAX_SEARCH_LENGTH );
$xtpl->assign( 'THEME_SEARCH_SUBMIT_ONCLICK', "nv_search_submit('topmenu_search_query', 'topmenu_search_checkss', 'topmenu_search_submit', " . NV_MIN_SEARCH_LENGTH . ", " . NV_MAX_SEARCH_LENGTH . ");" );
$xtpl->assign( 'CHECKSS', md5( $client_info['session_id'] . $global_config['sitekey'] ) );

$xtpl->assign( 'THEME_SITE_NAME', sprintf( $lang_global['copyright'], $global_config['site_name'] ) );
// $xtpl->assign( 'THEME_CONTACT_PHONE', $lang_global['phonenumber'] . ": " . $global_config['site_phone'] );
$xtpl->assign( 'THEME_CONTACT_EMAIL', $lang_global['email'] . ": " . nv_EncodeEmail( $global_config['site_email'] ) );

if ( $global_config['lang_multi'] and count( $global_config['allow_sitelangs'] ) > 1 )
{
$xtpl->assign( 'SELECTLANGSITE', $lang_global['langsite'] );
foreach ( $global_config['allow_sitelangs'] as $lang_i )
{
$langname = $language_array[$lang_i]['name'];
$xtpl->assign( 'LANGSITENAME', $langname );
$xtpl->assign( 'LANGSITEURL', NV_BASE_SITEURL . "index.php?" . NV_LANG_VARIABLE . "=" . $lang_i );
if ( NV_LANG_DATA != $lang_i ) $xtpl->parse( 'main.language.langitem' );
else $xtpl->parse( 'main.language.langcuritem' );
}
$xtpl->parse( 'main.language' );
}

/** foreach ( $site_mods as $modname => $modvalues )
{
if ( ! empty( $modvalues['in_menu'] ) )
{
$module_current = ( $modname == $module_name ) ? ' class="current"' : '';
$aryay_menu = array(
"title" => $modvalues['custom_title'], "class" => $modname, "current" => $module_current, "link" => NV_BASE_SITEURL . "index.php?" . NV_LANG_VARIABLE . "=" . NV_LANG_DATA . "&amp;" . NV_NAME_VARIABLE . "=" . $modname
);
if ( ! empty( $modvalues['funcs'] ) )
{
$sub_nav_item = array();

if ( $modvalues['module_file'] == "news" or $modvalues['module_file'] == "weblinks" )
{
$result2 = "SELECT `title`, `alias` FROM `" . NV_PREFIXLANG . "_" . $modvalues['module_data'] . "_cat` WHERE `parentid`='0' AND `inhome`='1' ORDER BY `weight` ASC LIMIT 0,10";
$list = nv_db_cache( $result2, '', $modname );
foreach($list as $l)
{
$sub_nav_item[] = array(
'title' => $l['title'], 'link' => NV_BASE_SITEURL . "index.php?" . NV_LANG_VARIABLE . "=" . NV_LANG_DATA . "&amp;" . NV_NAME_VARIABLE . "=" . $modname . "&amp;" . NV_OP_VARIABLE . "=" . $l['alias']
);
}
}
elseif ( $modvalues['module_file'] == "download" )
{
$result2 = "SELECT `title`, `alias` FROM `" . NV_PREFIXLANG . "_" . $modvalues['module_data'] . "_categories` WHERE `parentid`='0' AND `status`='1'ORDER BY `weight` ASC LIMIT 0,10";
$list = nv_db_cache( $result2, '', $modname );
foreach($list as $l)
{
$sub_nav_item[] = array(
'title' => $l['title'], 'link' => NV_BASE_SITEURL . "index.php?" . NV_LANG_VARIABLE . "=" . NV_LANG_DATA . "&amp;" . NV_NAME_VARIABLE . "=" . $modname . "&amp;" . NV_OP_VARIABLE . "=" . $l['alias']
);
}
}
elseif ( $modname == "users" )
{
if ( defined( 'NV_IS_USER' ) )
{
$in_submenu_users = array(
"changepass", "openid", "logout"
);
}
else
{
$in_submenu_users = array(
"login", "register", "lostpass"
);
}
foreach ( $modvalues['funcs'] as $key => $sub_item )
{
if ( $sub_item['in_submenu'] == 1 and in_array( $key, $in_submenu_users ) )
{
$sub_nav_item[] = array(
"title" => $sub_item['func_custom_name'], "link" => NV_BASE_SITEURL . "index.php?" . NV_LANG_VARIABLE . "=" . NV_LANG_DATA . "&amp;" . NV_NAME_VARIABLE . "=" . $modname . "&amp;" . NV_OP_VARIABLE . "=" . $key
);
}
}
}
else
{
foreach ( $modvalues['funcs'] as $key => $sub_item )
{
if ( $sub_item['in_submenu'] == 1 )
{
$sub_nav_item[] = array(
"title" => $sub_item['func_custom_name'], "link" => NV_BASE_SITEURL . "index.php?" . NV_LANG_VARIABLE . "=" . NV_LANG_DATA . "&amp;" . NV_NAME_VARIABLE . "=" . $modname . "&amp;" . NV_OP_VARIABLE . "=" . $key
);
}
}
}
if ( ! empty( $sub_nav_item ) )
{
foreach ( $sub_nav_item as $sub_nav )
{
$xtpl->assign( 'SUB', $sub_nav );
$xtpl->parse( 'main.top_menu.sub.item' );
}
$xtpl->parse( 'main.top_menu.sub' );
}
}
$xtpl->assign( 'TOP_MENU', $aryay_menu );
$xtpl->parse( 'main.top_menu' );
}
}
**/
//Breakcolumn
if ( $home != 1 )
{
$arr_cat_title_i = array(
'catid' => 0, 'title' => $module_info['custom_title'], 'link' => NV_BASE_SITEURL . "index.php?" . NV_LANG_VARIABLE . "=" . NV_LANG_DATA . "&amp;" . NV_NAME_VARIABLE . "=" . $module_name
);
$xtpl->assign( 'BREAKCOLUMN', $arr_cat_title_i );
$xtpl->parse( 'main.mod_title.breakcolumn' );

foreach ( $array_mod_title as $arr_cat_title_i )
{
$xtpl->assign( 'BREAKCOLUMN', $arr_cat_title_i );
$xtpl->parse( 'main.mod_title.breakcolumn' );
}
$xtpl->parse( 'main.mod_title' );
}
//Breakcolumn


$theme_stat_img = "";
if ( $global_config['statistic'] and isset( $site_mods['statistics'] ) )
{
$theme_stat_img .= "<a title=\"" . $lang_global['viewstats'] . "\" href=\"" . NV_BASE_SITEURL . "index.php?" . NV_NAME_VARIABLE . "=statistics\"><img alt=\"" . $lang_global['viewstats'] . "\" title=\"" . $lang_global['viewstats'] . "\" src=\"" . NV_BASE_SITEURL . "index.php?second=statimg&amp;p=" . nv_genpass() . "\" width=\"88\" height=\"31\" /></a>\n";
}
$theme_footer_js = "<script type=\"text/javascript\">\n";
$theme_footer_js .= "nv_DigitalClock('digclock');\n";
$theme_footer_js .= "</script>\n";
if ( NV_LANG_INTERFACE == 'vi' )
{
$theme_footer_js .= "<script type=\"text/javascript\" src=\"" . NV_BASE_SITEURL . "js/mudim.js\"></script>";
}
$xtpl->assign( 'THEME_STAT_IMG', $theme_stat_img );
$xtpl->assign( 'THEME_IMG_CRONJOBS', NV_BASE_SITEURL . "index.php?second=cronjobs&amp;p=" . nv_genpass() );
$xtpl->assign( 'THEME_FOOTER_JS', $theme_footer_js );
if ( $my_footer ) $xtpl->assign( 'THEME_MY_FOOTER', $my_footer );

if ( defined( 'NV_IS_ADMIN' ) )
{
$xtpl->assign( 'THEME_ADMIN_MENU', nv_admin_menu() );
$end_time = array_sum( explode( " ", microtime() ) );
$total_time = substr( ( $end_time - NV_START_TIME + $db->time ), 0, 5 );
$theme_click_show_queries = "";
if ( defined( 'NV_IS_SPADMIN' ) )
{
$show_queries = " <a href=\"#queries\" onclick=\"nv_show_hidden('div_hide',2);\">" . $lang_global['show_queries'] . "</a>";
$theme_click_show_queries = $lang_global['db_num_queries'] . ": " . count( $db->query_strs ) . " / " . $total_time . "'." . $show_queries . "<br />\n";
}
$xtpl->assign( 'CLICK_SHOW_QUERIES', $theme_click_show_queries );
$xtpl->assign( 'SHOW_QUERIES_FOR_ADMIN', nv_show_queries_for_admin() );
$xtpl->parse( 'main.for_admin' );
}
$xtpl->assign( 'THEME_ERROR_INFO', nv_error_info() );
$xtpl->parse( 'main' );
$sitecontent = $xtpl->text( 'main' );
foreach ( $nv_array_block_contents as $position => $blcontent )
{
$sitecontent = str_replace( $position, $blcontent, $sitecontent );
}
return $sitecontent;
}

?>Các thư mục đã đặt đúng vị trí như bạn hướng dẫn. file ảnh có tên là: close.png

Bạn xem giúp mình nhé. Cảm ơn bạn

Dân mới vào nghề, mong các bác giúp đỡ
#135256 gửi bởi suge.nagoya
Ngày 18 Tháng 03 2013 , 22:33
xin hỏi mọi người: mình đang làm một trang web về giới thiệu công ty, sơ đồ có nhiều ban bệ, khi click vào sơ đồ thì một popup giới thiệu cụ thể hơn về bộ phận đó được nổi ra. mình thấy trong trình soạn thảo của nukeviet3.4 có cho liên kết tới popup, nhưng để tạo popup đó như thế nào mình hoàn toàn không biết, tìm trên google suốt mà không có, trang của mình dùng nukeviet nhà mình đó. xin mọi người giúp đỡ. chân thành cảm ơn.
#136890 gửi bởi qconline247
Ngày 21 Tháng 04 2013 , 08:21
Thanks mọi người, mình đã làm được, nhưng có một vấn đề nhỏ muốn hỏi, mong được giúp đỡ. Muốn nó tự tắt sau 5 giây hoặc 10 giây mà không cần phải nhấn nút X trên popup có được không nhỉ. demo site: http://bachkhoa.cz.cc
#145402 gửi bởi hamanhtien
Ngày 12 Tháng 09 2013 , 02:52
Mình làm không được bạn ơi. bạn xem cho mình xem có đúng ko nhé. cảm ơn bạn
Mã: Chọn hết
<?php

/**
* @Project NUKEVIET 3.x
* @Author VINADES.,JSC (contact@vinades.vn)
* @Copyright (C) 2012 VINADES.,JSC. All rights reserved
* @Createdate 31/05/2010, 00:36
*/

if( ! defined( 'NV_SYSTEM' ) or ! defined( 'NV_MAINFILE' ) ) die( 'Stop!!!' );

function nv_site_theme( $contents )
{
global $home, $array_mod_title, $lang_global, $language_array, $global_config, $site_mods, $module_name, $module_info, $op, $mod_title, $my_head, $my_footer, $client_info;

if( ! file_exists( NV_ROOTDIR . "/themes/" . $global_config['module_theme'] . "/layout/layout." . $module_info['layout_funcs'][$op] . ".tpl" ) )
{
nv_info_die( $lang_global['error_layout_title'], $lang_global['error_layout_title'], $lang_global['error_layout_content'] );
}

$css = nv_html_css();
$js = nv_html_site_js();

if( $client_info['browser']['key'] != "explorer" )
{
if( ! $client_info['is_bot'] ) $css .= "<link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"" . NV_BASE_SITEURL . "themes/" . $global_config['module_theme'] . "/css/real.css\" />\n";

}
// su ly Quang cao
if (!isset($_SESSION['qcqc']))
{
$_SESSION['qcqc']="qc";
// chen code popup o day
$my_head .="<link rel=\"stylesheet\" href=\"popup/css/style.css\" type=\"text/css\" /> \n";
$my_head .= "<script type=\"text/javascript\" src=\"popup/js/jquery.js\"></script> \n";
$my_head .="<script language=\"javascript\" type=\"text/javascript\" src=\"popup/js/popup.js\"></script> \n";
}
// het su ly QC

else


{
if( $client_info['browser']['version'] == 6 )
{

$css .= "<link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"" . NV_BASE_SITEURL . "themes/" . $global_config['module_theme'] . "/css/ie6.css\" />\n";
$js .= "<script type=\"text/javascript\" src=\"" . NV_BASE_SITEURL . "js/fix-png-ie6.js\"></script>\n";
$js .= "<script type=\"text/javascript\">DD_belatedPNG.fix('#');</script>\n";
}
else

{
$css .= "<link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"" . NV_BASE_SITEURL . "themes/" . $global_config['module_theme'] . "/css/gtie6.css\" />\n";

if( $client_info['browser']['version'] >= 9 )
{
$css .= "<link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"" . NV_BASE_SITEURL . "themes/" . $global_config['module_theme'] . "/css/ie9.css\" />\n";
}

}
}

if( defined( 'NV_IS_ADMIN' ) )
{
$css .= "<link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"" . NV_BASE_SITEURL . "themes/" . $global_config['module_theme'] . "/css/admin.css\" />\n";
}

if( defined( 'NV_DISPLAY_ERRORS_LIST' ) and NV_DISPLAY_ERRORS_LIST != 0 )
{
$css .= "<link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"" . NV_BASE_SITEURL . "themes/" . $global_config['module_theme'] . "/css/tab_info.css\" />\n";
}

$xtpl = new XTemplate( "layout." . $module_info['layout_funcs'][$op] . ".tpl", NV_ROOTDIR . "/themes/" . $global_config['module_theme'] . "/layout/" );
$xtpl->assign( 'LANG', $lang_global );
$xtpl->assign( 'TEMPLATE', $global_config['module_theme'] );
$xtpl->assign( 'NV_BASE_SITEURL', NV_BASE_SITEURL );
$xtpl->assign( 'THEME_META_TAGS', nv_html_meta_tags() );
$xtpl->assign( 'THEME_SITE_JS', $js );
$xtpl->assign( 'THEME_CSS', $css );
$xtpl->assign( 'THEME_PAGE_TITLE', nv_html_page_title() );
$xtpl->assign( 'NV_TOP_MENU_HOME', $lang_global['Home'] );
$xtpl->assign( 'MODULE_CONTENT', $contents . "&nbsp;" );

$xtpl->assign( 'THEME_NOJS', $lang_global['nojs'] );
$xtpl->assign( 'THEME_LOGO_TITLE', $global_config['site_name'] );
$xtpl->assign( 'THEME_SITE_HREF', NV_BASE_SITEURL . "index.php?" . NV_LANG_VARIABLE . "=" . NV_LANG_DATA );
$xtpl->assign( 'THEME_SITE_RSS', nv_html_site_rss() );
$xtpl->assign( 'THEME_DIGCLOCK_TEXT', nv_date( "H:i T l, d/m/Y", NV_CURRENTTIME ) );

$xtpl->assign( 'THEME_SEARCH_QUERY_MAX_LENGTH', NV_MAX_SEARCH_LENGTH );
$xtpl->assign( 'THEME_SEARCH_SUBMIT_ONCLICK', "nv_search_submit('topmenu_search_query', 'topmenu_search_checkss', 'topmenu_search_submit', " . NV_MIN_SEARCH_LENGTH . ", " . NV_MAX_SEARCH_LENGTH . ");" );

$xtpl->assign( 'SITE_NAME', $global_config['site_name'] );

$xtpl->assign( 'LOGO_SRC', NV_BASE_SITEURL . $global_config['site_logo'] );

if( $global_config['lang_multi'] and sizeof( $global_config['allow_sitelangs'] ) > 1 )
{
$xtpl->assign( 'SELECTLANGSITE', $lang_global['langsite'] );

foreach( $global_config['allow_sitelangs'] as $lang_i )
{
$langname = $language_array[$lang_i]['name'];

$xtpl->assign( 'LANGSITENAME', $langname );
$xtpl->assign( 'LANGSITEURL', NV_BASE_SITEURL . "index.php?" . NV_LANG_VARIABLE . "=" . $lang_i );

if( NV_LANG_DATA != $lang_i )
{
$xtpl->parse( 'main.language.langitem' );
}
else
{
$xtpl->parse( 'main.language.langcuritem' );
}
}

$xtpl->parse( 'main.language' );
}

//Breakcolumn
if( $home != 1 )
{
$arr_cat_title_i = array(
'catid' => 0,
'title' => $module_info['custom_title'],
'link' => NV_BASE_SITEURL . "index.php?" . NV_LANG_VARIABLE . "=" . NV_LANG_DATA . "&amp;" . NV_NAME_VARIABLE . "=" . $module_name
);

$xtpl->assign( 'BREAKCOLUMN', $arr_cat_title_i );
$xtpl->parse( 'main.mod_title.breakcolumn' );

foreach( $array_mod_title as $arr_cat_title_i )
{
$xtpl->assign( 'BREAKCOLUMN', $arr_cat_title_i );
$xtpl->parse( 'main.mod_title.breakcolumn' );
}

$xtpl->parse( 'main.mod_title' );
}

$theme_stat_img = "";
if( $global_config['statistic'] and isset( $site_mods['statistics'] ) )
{
$theme_stat_img .= "<a title=\"" . $lang_global['viewstats'] . "\" href=\"" . NV_BASE_SITEURL . "index.php?" . NV_LANG_VARIABLE . "=" . NV_LANG_DATA . "&amp;" . NV_NAME_VARIABLE . "=statistics\"><img alt=\"" . $lang_global['viewstats'] . "\" title=\"" . $lang_global['viewstats'] . "\" src=\"" . NV_BASE_SITEURL . "index.php?second=statimg&amp;p=" . nv_genpass() . "\" width=\"88\" height=\"31\" /></a>\n";
}

$theme_footer_js = "<script type=\"text/javascript\">\n";
$theme_footer_js .= "nv_DigitalClock('digclock');\n";
$theme_footer_js .= "</script>\n";

if( NV_LANG_INTERFACE == 'vi' )
{
$theme_footer_js .= "<script type=\"text/javascript\" src=\"" . NV_BASE_SITEURL . "js/mudim.js\"></script>";
}

$xtpl->assign( 'THEME_STAT_IMG', $theme_stat_img );
$xtpl->assign( 'THEME_IMG_CRONJOBS', NV_BASE_SITEURL . "index.php?second=cronjobs&amp;p=" . nv_genpass() );

// Chuyen doi giao dien
if( ! empty( $global_config['switch_mobi_des'] ) and ! empty( $module_info['mobile'] ) )
{
$num_theme_type = sizeof( $global_config['array_theme_type'] ) - 1;

foreach( $global_config['array_theme_type'] as $i => $theme_type )
{
$xtpl->assign( 'STHEME_TYPE', NV_BASE_SITEURL . "index.php?" . NV_LANG_VARIABLE . "=" . NV_LANG_DATA . "&amp;" . NV_NAME_VARIABLE . "=" . $module_name . "&amp;nv" . NV_LANG_DATA . "themever=" . $theme_type . "&amp;nv_redirect=" . nv_base64_encode( $client_info['selfurl'] ) );
$xtpl->assign( 'STHEME_TITLE', $lang_global['theme_type_' . $i] );
$xtpl->assign( 'STHEME_INFO', sprintf( $lang_global['theme_type_chose'], $lang_global['theme_type_' . $i] ) );

if( $theme_type == $global_config['current_theme_type'] )
{
$xtpl->parse( 'main.theme_type.loop.current' );
}
else
{
$xtpl->parse( 'main.theme_type.loop.other' );
}

if( $i < $num_theme_type ) $xtpl->parse( 'main.theme_type.loop.space' );

$xtpl->parse( 'main.theme_type.loop' );
}
$xtpl->parse( 'main.theme_type' );
}
unset( $theme_type, $i, $num_theme_type );

$xtpl->parse( 'main' );
$sitecontent = $xtpl->text( 'main' );
$sitecontent = nv_blocks_content( $sitecontent );
$sitecontent = str_replace( '[THEME_ERROR_INFO]', nv_error_info(), $sitecontent );

$my_footer = $theme_footer_js . $my_footer;

if( defined( 'NV_IS_ADMIN' ) )
{
$my_footer = nv_admin_menu() . $my_footer;
}

if( ! empty( $my_head ) ) $sitecontent = preg_replace( '/(<\/head>)/i', $my_head . "\\1", $sitecontent, 1 );

if( ! empty( $my_footer ) ) $sitecontent = preg_replace( '/(<\/body>)/i', $my_footer . "\\1", $sitecontent, 1 );

return $sitecontent;
}

?>
Sửa lần cuối bởi hoaquynhtim99 vào Ngày 13 Tháng 09 2013 , 13:09, với tổng số 1 lần sửa.
Nguyên nhân: Dùng BBCode bạn nhé
#185946 gửi bởi MinhPhuc123
Ngày 07 Tháng 08 2017 , 21:51
Mình muốn tạo pop up cho trang nhipsongphunudotcom nhưng mình thắc mắc không biết nó có ảnh hưởng gì đến SEO không vậy
Sửa lần cuối bởi trinhthinhvn vào Ngày 07 Tháng 08 2017 , 23:15, với tổng số 1 lần sửa.
#185950 gửi bởi trinhthinhvn
Ngày 07 Tháng 08 2017 , 23:16
MinhPhuc123 đã viết Mình muốn tạo pop up cho trang nhipsongphunudotcom nhưng mình thắc mắc không biết nó có ảnh hưởng gì đến SEO không vậy

Không bạn nhé. Site của bạn không phải nukeviet và hơn nữa đừng có spam link ở đây bạn nhé


Thiết kế và nâng cấp website nukeviet và wordpress: https://thinhweb.com/dich-vu-thiet-ke-website/