#186033 gửi bởi nhatminhdlu
Ngày 12 Tháng 08 2017 , 00:11
Hình ảnh sau khi thực hiện
Hình ảnh sau khi thực hiện thành công


Bước 1: Vào quản lý tập tin của hosting, vào thư mục: httpdocs \ themes \ default \ modules \ shops \ block.search.tpl

Bước 2: Mở block.search.tpl và thay thế bằng đoạn code sau bên dưới.
Bước 3: Lưu lại và kiểm tra kết quả. Chúc các bạn thành công nhé!

 
<!-- BEGIN: main -->
<script>
function KhoanGia_Update() {
  var khoangia1 = document.getElementById("khoangia1").value;
  document.getElementById("khoangia1_txt").innerHTML = " " + khoangia1 + " tỷ đồng";
	document.getElementById("price1").value = khoangia1 * 1000000000;
	var khoangia2 = document.getElementById("khoangia2").value;
  document.getElementById("khoangia2_txt").innerHTML = " " + khoangia2 + " tỷ đồng";
	document.getElementById("price2").value = khoangia2 * 1000000000;
}
  var khoangia1 = document.getElementById("price1").value;
  document.getElementById("khoangia1_txt").innerHTML = " " + khoangia1 / 1000000000 + " tỷ đồng";
	document.getElementById("khoangia1").value = khoangia1 / 1000000000;	
  var khoangia2 = document.getElementById("price2").value;
  document.getElementById("khoangia2_txt").innerHTML = " " + khoangia2 / 1000000000 + " tỷ đồng";
	document.getElementById("khoangia2").value = khoangia2 / 1000000000;	
</script>
<style>
	input[type=range] {
  /*removes default webkit styles*/
  -webkit-appearance: none;
  /*fix for FF unable to apply focus style bug */
  border: 1px solid #fff;
  /*required for proper track sizing in FF*/
  width: 100%;
}
input[type=range]::-webkit-slider-runnable-track {
  width: 100%;
  height: 8px;
  background: #ddd;
  border: none;
  border-radius: 3px;
}
input[type=range]::-webkit-slider-thumb {
  -webkit-appearance: none;
  border: none;
  height: 16px;
  width: 16px;
  border-radius: 50%;
  background: goldenrod;
  margin-top: -4px;
}
input[type=range]:focus {
  outline: none;
}
input[type=range]:focus::-webkit-slider-runnable-track {
  background: #ccc;
}

input[type=range]::-moz-range-track {
  width: 100%;
  height: 8px;
  background: #ddd;
  border: none;
  border-radius: 3px;
}
input[type=range]::-moz-range-thumb {
  border: none;
  height: 16px;
  width: 16px;
  border-radius: 50%;
  background: goldenrod;
}

/*hide the outline behind the border*/
input[type=range]:-moz-focusring{
  outline: 1px solid white;
  outline-offset: -1px;
}

input[type=range]::-ms-track {
  width: 100%;
  height: 8px;
  /*remove bg colour from the track, we'll use ms-fill-lower and ms-fill-upper instead */
  background: transparent;
  /*leave room for the larger thumb to overflow with a transparent border */
  border-color: transparent;
  border-width: 6px 0;

  /*remove default tick marks*/
  color: transparent;
}
input[type=range]::-ms-fill-lower {
  background: #777;
  border-radius: 10px;
}
input[type=range]::-ms-fill-upper {
  background: #ddd;
  border-radius: 10px;
}
input[type=range]::-ms-thumb {
  border: none;
  height: 16px;
  width: 16px;
  border-radius: 50%;
  background: goldenrod;
}
input[type=range]:focus::-ms-fill-lower {
  background: #888;
}
input[type=range]:focus::-ms-fill-upper {
  background: #ccc;
</style>

<form id="search_form_shops" action="/" method="get" role="form" name="frm_search" onsubmit="return onsubmitsearch();">
	<div class="form-group">
		<label>{LANG.keyword} <i>(mã hoặc tên sản phẩm)</i></label>
		<input id="keyword" type="text" value="{value_keyword}" name="keyword" class="form-control input-sm">
	</div>
	<div class="form-group">
		<label>Giá từ: </label> <label id="khoangia1_txt"></label>
		<input id="khoangia1" type="range" min="0" max="20" step="1" onchange="KhoanGia_Update()" />
	</div>
	<div class="form-group">
		<label>đến: </label> <label id="khoangia2_txt"></label>
		<input id="khoangia2" type="range" min="1" max="50" step="1" onchange="KhoanGia_Update()" />
	</div>
	<div class="form-group" style="display:none;">
		<label>{LANG.price1}</label>
		<input id="price1" type="text" value="{value_price1}" name="price1" class="form-control input-sm">
	</div>

	<div class="form-group" style="display:none;">
		<label>{LANG.price2}</label>
		<input id="price2" type="text" value="{value_price2}" name="price2" class="form-control input-sm">
	</div>

	<div class="form-group" style="display:none;">
		<label>{LANG.moneyunit}</label>
		<select name="typemoney" id="typemoney" class="form-control input-sm">
			<option value="0"></option>
			<!-- BEGIN: typemoney -->
			<option {ROW.selected} value="{ROW.code}">{ROW.currency}</option>
			<!-- END: typemoney -->
		</select>
	</div>

	<div class="form-group">
		<label>{LANG.catagories}</label>
		<select name="cata" id="cata" class="form-control input-sm">
			<option value="0"></option>
			<!-- BEGIN: loopcata -->
			<option {ROW.selected} value="{ROW.catid}">{ROW.xtitle}</option>
			<!-- END: loopcata -->
		</select>
	</div>

	<div class="text-center">
		<input type="button" name="submit" id="submit" value="{LANG.search}" onclick="onsubmitsearch('{MODULE_NAME}')" class="btn btn-primary">
	</div>
</form>
<!-- END: main -->
 
Sửa lần cuối bởi nhatminhdlu vào Ngày 12 Tháng 08 2017 , 04:40, với tổng số 6 lần sửa.