#175452 gửi bởi vuthao
Ngày 09 Tháng 02 2016 , 20:26

Hướng dẫn Nâng cấp từ NukeViet 4.0.24, 4.0.25 lên NukeViet 4 RC2Download gói nâng cấp tại: https://github.com/nukeviet/update/archive/to-4.0.26.zipGiải nén và Upload các file trong gói nâng cấp với cấu trúc của NukeViet, sau đó vào admin để tiến hành nâng cấp.Sau khi nâng cấp xong:Xóa cache của hệ thống. và sửa thêm như sau: Kiểm tra lại nhóm thành viên, hiện tại đã bổ sung thêm các loai nhóm thành viên cần trưởng nhóm xác nhận.Module contact: Sửa lỗi hiển thị thông tin người gửiMở themes/ten-theme/modules/contact/sendcontact.tplTìm

<ul>
<li>{LANG.fullname}: {FULLNAME}</li>
<li>{LANG.email}: {EMAIL}</li>
<!-- BEGIN: phone -->
<li>{LANG.phone}: {PHONE}</li>
<!-- END: phone -->
<li>IP: {IP}</li>
<!-- BEGIN: cat -->
<li>{LANG.cat}: {CAT}</li>
<!-- END: cat -->
<!-- BEGIN: part -->
<li>{LANG.part}: {PART}</li>
<!-- END: part -->
</ul>Thay bằng

<ul>
<!-- BEGIN: cat -->
<li>{LANG.cat}: {CAT}</li>
<!-- END: cat -->
<li>{LANG.part}: {PART}</li>
<li>{LANG.fullname}: {FULLNAME}</li>
<li>{LANG.email}: {EMAIL}</li>
<!-- BEGIN: phone -->
<li>{LANG.phone}: {PHONE}</li>
<!-- END: phone -->
<li>IP: {IP}</li>
</ul>
<a href="{URL_VIEW}" title="" target="_blank">{LANG.view_website}</a>Module contact: Thêm tùy chọn gửi bản sao vào mail người gửiMở themes/ten-theme/modules/contact/form.tplTìm

<div class="form-group">
<div>
<textarea cols="8" name="fcon" class="form-control required" maxlength="1000" placeholder="{LANG.content}" onkeypress="nv_validErrorHidden(this);" data-mess="{LANG.error_content}"></textarea>
</div>
</div>Thêm xuống dưới

<div class="form-group">
<label><input type="checkbox" name="sendcopy" value="1" checked="checked" /><span>{LANG.sendcopy}</span></label>
</div>Mở themes/ten-theme/modules/contact/sendcontact.tplTìm
{CONTENT}<br /><br />


Thêm xuống dưới
<!-- BEGIN: sendinfo -->


Tìm
<!-- END: main -->


Thêm lên trên
<!-- END: sendinfo -->


Nếu tồn tại themes/ten-theme/modules/contact/theme.php Thêm xuống cuối file
function contact_sendcontact($row_id, $fcat, $ftitle, $fname, $femail, $fphone, $fcon, $fpart, $sendinfo = true)
{
global $global_config, $module_name, $module_file, $lang_global, $lang_module, $module_info, $array_department, $client_info;

$xtpl = new XTemplate('sendcontact.tpl', NV_ROOTDIR . '/themes/' . $module_info['template'] . '/modules/' . $module_file);
$xtpl->assign('LANG', $lang_module);
$xtpl->assign('SITE_NAME', $global_config['site_name']);
$xtpl->assign('SITE_URL', $global_config['site_url']);
$xtpl->assign('FULLNAME', $fname);
$xtpl->assign('EMAIL', $femail);
$xtpl->assign('PART', $array_department[$fpart]['full_name']);
$xtpl->assign('IP', $client_info['ip']);
$xtpl->assign('TITLE', $ftitle);
$xtpl->assign('CONTENT', nv_htmlspecialchars($fcon));
$xtpl->assign('URL_VIEW', NV_BASE_ADMINURL . 'index.php?' . NV_LANG_VARIABLE . '=' . NV_LANG_DATA . '&amp;' . NV_NAME_VARIABLE . '=' . $module_name . '&amp;' . NV_OP_VARIABLE . '=view&amp;id=' . $row_id);

if ($sendinfo) {
if (!empty($fcat)) {
$xtpl->assign('CAT', $fcat);
$xtpl->parse('main.sendinfo.cat');
}

if (!empty($fphone)) {
$xtpl->assign('PHONE', $fphone);
$xtpl->parse('main.sendinfo.phone');
}
$xtpl->parse('main.sendinfo');
}

$xtpl->parse('main');
return $xtpl->text('main');
}


Cập nhật danh sách nhóm thành viênMở theme/ten-theme/modules/users/info.tplTìm
{GROUP_LIST.title}


Thêm sau
<em class="show text-success">{GROUP_LIST.group_type}</em>


Tìm
<td class="text-uppercase text-center">{LANG.group_userr}</td>


Thêm dưới
<td class="text-uppercase"></td>


Tìm
<td class="text-right">{GROUP_LIST.numbers}</td>


Thêm dưới
<td class="text-center">{GROUP_LIST.status}</td>


Nếu tồn tại theme/ten-theme/modules/users/theme.phpTrong hàm user_infoTìm
foreach ($groups as $group) {


Thêm dưới
$group['status'] = $lang_module['group_status_' . $group['status']];
$group['group_type'] = $lang_module['group_type_' . $group['group_type']];
#175491 gửi bởi xuanluc73
Ngày 15 Tháng 02 2016 , 03:01
Ban quản trị có thể hướng dẫn nâng cấp từ các phiên bản thấp hơn không, hiện tại trang http://hotruong.net đang sử dụng phiên bản 4.0.21 giờ muốn nâng cấp liên phiên bản mới nhất. Liệu bản chính thức có hỗ trợ nâng cấp cho các phiên bản dưới 4.0.23 trở về trước không?

Demoonline
http://www.hotruong.net
http://www.truongtoc.net
Hệ thống mạng thông tin tư liệu gia phả Họ Trương Việt nam.