#185464 gửi bởi minhluat
Ngày 12 Tháng 07 2017 , 23:44
<?php

/**
* @Project NUKEVIET 4.x
* @Author VINADES.,JSC (contact@vinades.vn)
* @Copyright (C) 2014 VINADES.,JSC. All rights reserved
* @License GNU/GPL version 2 or any later version
* @Createdate 3/9/2010 23:25
*/

if (! defined('NV_MAINFILE')) {
die('Stop!!!');
}

if (! nv_function_exists('nv_block_headline')) {
function nv_block_config_news_headline($module, $data_block, $lang_block)
{
global $lang_module;
$html = '<tr>';
$html .= '<td>' . $lang_block['showtooltip'] . '</td>';
$html .= '<td>';
$html .= '<input type="checkbox" value="1" name="config_showtooltip" ' . ($data_block['showtooltip'] == 1 ? 'checked="checked"' : '') . ' /><br /><br />';
$tooltip_position = array( 'top' => $lang_block['tooltip_position_top'], 'bottom' => $lang_block['tooltip_position_bottom'], 'left' => $lang_block['tooltip_position_left'], 'right' => $lang_block['tooltip_position_right'] );
$html .= '<span class="text-middle pull-left">' . $lang_block['tooltip_position'] . '&nbsp;</span><select name="config_tooltip_position" class="form-control w100 pull-left">';
foreach ($tooltip_position as $key => $value) {
$html .= '<option value="' . $key . '" ' . ($data_block['tooltip_position'] == $key ? 'selected="selected"' : '') . '>' . $value . '</option>';
}
$html .= '</select>';
$html .= '&nbsp;<span class="text-middle pull-left">' . $lang_block['tooltip_length'] . '&nbsp;</span><input type="text" class="form-control w100 pull-left" name="config_tooltip_length" size="5" value="' . $data_block['tooltip_length'] . '"/>';
$html .= '</td>';
$html .= '</tr>';
return $html;
}

function nv_block_config_news_headline_submit($module, $lang_block)
{
global $nv_Request;
$return = array();
$return['error'] = array();
$return['config'] = array();
$return['config']['showtooltip'] = $nv_Request->get_int('config_showtooltip', 'post', 0);
$return['config']['tooltip_position'] = $nv_Request->get_string('config_tooltip_position', 'post', 0);
$return['config']['tooltip_length'] = $nv_Request->get_string('config_tooltip_length', 'post', 0);
return $return;
}

function nv_block_headline($block_config)
{
global $nv_Cache, $module_name, $module_data, $db_slave, $my_head, $my_footer, $module_info, $module_file, $module_upload, $global_array_cat, $global_config;

$array_bid_content = array();

$cache_file = NV_LANG_DATA . '_block_headline_' . NV_CACHE_PREFIX . '.cache';

if (($cache = $nv_Cache->getItem($module_name, $cache_file)) != false) {
$array_bid_content = unserialize($cache);
} else {
$id = 0;
$db_slave->sqlreset()
->select('bid, title, numbers')
->from(NV_PREFIXLANG . '_' . $module_data . '_block_cat')
->order('weight ASC')
->limit(2);
$result = $db_slave->query($db_slave->sql());

while (list($bid, $titlebid, $numberbid) = $result->fetch(3)) {
++$id;
$array_bid_content[$id] = array(
'id' => $id,
'bid' => $bid,
'title' => $titlebid,
'number' => $numberbid
);
}

foreach ($array_bid_content as $i => $array_bid) {
$db_slave->sqlreset()
->select('t1.id, t1.catid, t1.title, t1.alias, t1.homeimgfile, t1.homeimgalt, t1.hometext')
->from(NV_PREFIXLANG . '_' . $module_data . '_rows t1')
->join('INNER JOIN ' . NV_PREFIXLANG . '_' . $module_data . '_block t2 ON t1.id = t2.id')
->where('t1.status= 1 AND t2.bid=' . $array_bid['bid'])
->order('t2.weight ASC')
->limit($array_bid['number']);

$result = $db_slave->query($db_slave->sql());
$array_content = array();
while (list($id, $catid_i, $title, $alias, $homeimgfile, $homeimgalt, $hometext) = $result->fetch(3)) {
$link = NV_BASE_SITEURL . 'index.php?' . NV_LANG_VARIABLE . '=' . NV_LANG_DATA . '&amp;' . NV_NAME_VARIABLE . '=' . $module_name . '&amp;' . NV_OP_VARIABLE . '=' . $global_array_cat[$catid_i]['alias'] . '/' . $alias . '-' . $id . $global_config['rewrite_exturl'];
$array_content[] = array(
'title' => $title,
'link' => $link,
'homeimgfile' => $homeimgfile,
'homeimgalt' => $homeimgalt,
'hometext' => $hometext
);
}
$array_bid_content[$i]['content'] = $array_content;
}
$cache = serialize($array_bid_content);
$nv_Cache->setItem($module_name, $cache_file, $cache);
}

$xtpl = new XTemplate('block_headline.tpl', NV_ROOTDIR . '/themes/' . $module_info['template'] . '/modules/' . $module_file);

$xtpl->assign('PIX_IMG', NV_BASE_SITEURL . NV_ASSETS_DIR . '/images/pix.gif');
$xtpl->assign('NV_BASE_SITEURL', NV_BASE_SITEURL);
$xtpl->assign('TEMPLATE', $module_info['template']);

$images = array();
if (! empty($array_bid_content[1]['content'])) {
$hot_news = $array_bid_content[1]['content'];
$a = 0;
foreach ($hot_news as $hot_news_i) {
if (! empty($hot_news_i['homeimgfile']) and file_exists(NV_UPLOADS_REAL_DIR . '/' . $module_upload . '/' . $hot_news_i['homeimgfile'])) {
$images_url = NV_BASE_SITEURL . NV_UPLOADS_DIR . '/' . $module_upload . '/' . $hot_news_i['homeimgfile'];
} elseif (nv_is_url($hot_news_i['homeimgfile'])) {
$images_url = $hot_news_i['homeimgfile'];
}

if (! empty($images_url)) {
$hot_news_i['image_alt'] = ! empty($hot_news_i['homeimgalt']) ? $hot_news_i['homeimgalt'] : $hot_news_i['title'];
$hot_news_i['imgID'] = $a;
$images[] = $images_url;
$xtpl->assign('HOTSNEWS', $hot_news_i);
$xtpl->parse('main.hots_news_img.loop');
++$a;
}
}
$xtpl->parse('main.hots_news_img');
}

foreach ($array_bid_content as $i => $array_bid) {
$xtpl->assign('TAB_TITLE', $array_bid);
$xtpl->parse('main.loop_tabs_title');

$content_bid = $array_bid['content'];
if (! empty($content_bid)) {
foreach ($content_bid as $lastest) {
if (! empty($lastest['homeimgfile']) and file_exists(NV_UPLOADS_REAL_DIR . '/' . $module_upload . '/' . $lastest['homeimgfile'])) {
$lastest['homeimgfile'] = NV_BASE_SITEURL . NV_UPLOADS_DIR . '/' . $module_upload . '/' . $lastest['homeimgfile'];
} elseif (nv_is_url($lastest['homeimgfile'])) {
$lastest['homeimgfile'] = $lastest['homeimgfile'];
} else {
$lastest['homeimgfile'] = '';
}

if (! $block_config['showtooltip']) {
$xtpl->assign('TITLE', 'title="' . $lastest['title'] . '"');
}

$lastest['hometext'] = nv_clean60($lastest['hometext'], $block_config['tooltip_length'], true);
$xtpl->assign('LASTEST', $lastest);
$xtpl->parse('main.loop_tabs_content.content.loop');
}
$xtpl->parse('main.loop_tabs_content.content');
}

$xtpl->parse('main.loop_tabs_content');
}

if ($block_config['showtooltip']) {
$xtpl->assign('TOOLTIP_POSITION', $block_config['tooltip_position']);
$xtpl->parse('main.tooltip');
}

if (empty($my_head) or ! preg_match("/jquery\.imgpreload\.min\.js[^>]+>/", $my_head)) {
$my_head .= "<script type=\"text/javascript\" src=\"" . NV_BASE_SITEURL . NV_ASSETS_DIR . "/js/jquery/jquery.imgpreload.min.js\"></script>\n";
}

$my_footer .= "<script type=\"text/javascript\" src=\"" . NV_BASE_SITEURL . "themes/" . $module_info['template'] . "/js/contentslider.js\"></script>\n";
$my_footer .= "<script type=\"text/javascript\" src=\"" . NV_BASE_SITEURL . NV_ASSETS_DIR . "/js/jquery-ui/jquery-ui.min.js\"></script>\n";
$my_footer .= "<script type=\"text/javascript\">\n//<![CDATA[\n";
$my_footer .= '$(document).ready(function(){var b=["' . implode('","', $images) . '"];$.imgpreload(b,function(){for(var c=b.length,a=0;a<c;a++)$("#slImg"+a).attr("src",b[a]);featuredcontentslider.init({id:"slider1",contentsource:["inline",""],toc:"#increment",nextprev:["&nbsp;","&nbsp;"],revealtype:"click",enablefade:[true,0.2],autorotate:[true,3E3],onChange:function(){}});$("#tabs").tabs({ajaxOptions:{error:function(e,f,g,d){$(d.hash).html("Couldnt load this tab.")}}});$("#topnews").show()})});';
$my_footer .= "\n//]]>\n</script>\n";
$xtpl->parse('main');
return $xtpl->text('main');
}
}

if (defined('NV_SYSTEM')) {
$module = $block_config['module'];
$content = nv_block_headline($block_config);
}

Muốn thay đổi kích thước hình ảnh là chỗ nào bác?

Minh Luật Pro
Facebook: fb.com/minhluatpro
#185486 gửi bởi hongoctrien
Ngày 14 Tháng 07 2017 , 00:56
Nó sẽ lấy ảnh gốc của bản tin, còn kích thước bạn chỉnh ở file themes/default/css/contentslider.css
 .sliderwrapper .contentdiv img

Hỏi nhanh đáp gọn tất tần tật mọi thứ liên quan đến NukeViet ==> https://mynukeviet.net/hoi-dap/