Nội quy chuyên mục: - Chuyên mục này chỉ hỗ trợ cho các theme mặc định của hệ thống.
- Các giao diện khác bạn vui lòng tìm đến bài viết chia sẻ theme đó để thảo luận.
#172231 gửi bởi vulethanhtung
Ngày 04 Tháng 09 2015 , 04:25
Bạn vào Layout (Vd: footer_extended.tpl) của Theme đang sử dụng, thêm các vị trí cần đặt block (vd: [SO_SITE], [TP_SITE], [DV_SITE])
Sau đó quay lại thư mục theme, mở file config.ini, thêm [SO_SITE], [TP_SITE], [DV_SITE] vào.
vd:
<position>
<name>SO_SITE</name>
<tag>[SO_SITE]</tag>
</position>