Nội quy chuyên mục: - Khu vực này chỉ dành cho việc thảo luận phát tluanajthemeblock và các tính năng mới cho hệ thống.
- Tên topic chính là tên Block, Module, Theme. Không được đặt tên Block, Module, Theme trùng với Block, Module, Theme đã có.
- Các thảo luận cho block nào phải được gửi ngay tại topic mà người đầu tiên gửi nó lên.
- Vui lòng không gửi câu hỏi và các yêu cầu trợ giúp tại đây. Topic vi phạm nội quy sẽ bị xóa ngay lập tức!
#145683 gửi bởi khicon038
Ngày 16 Tháng 09 2013 , 02:29
Nhờ các bạn giới hạn hometext giúp mình block này. Mò sáng giờ rồi vẫn chưa ra được.

Mã: Chọn hết
if($block_config['type'] == 1){
$module = $block_config['module'];
$sql = "SELECT id, listcatid, publtime, exptime, title, alias, hometext, homeimgthumb, homeimgfile FROM `" . NV_PREFIXLANG . "_" . $site_mods[$module]['module_data'] . "_" . $block_config['catid'] . "` WHERE inhome='1' AND publtime < " . NV_CURRENTTIME . " AND (exptime=0 OR exptime >" . NV_CURRENTTIME . ") ORDER BY publtime DESC LIMIT 0,3";

$list = nv_db_cache( $sql, 'catid', $module );
$i = 1;
if ( ! empty( $list ) )
{
if ( file_exists( NV_ROOTDIR . "/themes/" . $module_info['template'] . "/modules/news/block_style1.tpl" ) )
{
$block_theme = $module_info['template'];
}
else
{
$block_theme = "default";
}
$xtpl = new XTemplate( "block_style1.tpl", NV_ROOTDIR . "/themes/" . $block_theme . "/modules/news" );
$xtpl->assign( 'linksite', NV_BASE_SITEURL."themes/".$global_config['site_theme'] );
foreach ( $list as $l )
{

$arr_catid = explode( ',', $l['listcatid'] );
if(isset($arr_catid[1]))
{
$link = NV_BASE_SITEURL . "index.php?" . NV_LANG_VARIABLE . "=" . NV_LANG_DATA . "&amp;" . NV_NAME_VARIABLE . "=" . $module . "&amp;" . NV_OP_VARIABLE . "=" . $module_array_cat[$arr_catid[1]]['alias'] . "/" . $l['alias'] . "-" . $l['id'];
}else
{
$link = NV_BASE_SITEURL . "index.php?" . NV_LANG_VARIABLE . "=" . NV_LANG_DATA . "&amp;" . NV_NAME_VARIABLE . "=" . $module . "&amp;" . NV_OP_VARIABLE . "=" . $module_array_cat[$arr_catid[0]]['alias'] . "/" . $l['alias'] . "-" . $l['id'];
}
$l['link'] = $link;
if ( $i == 1 )
{
$image = NV_UPLOADS_REAL_DIR . "/" . $module . "/" . $l['homeimgfile'];

if ( $l['homeimgfile'] != "" and file_exists( $image ) )
{
$width = 183;
$height = 150;

$row['imgsource'] = NV_BASE_SITEURL . NV_UPLOADS_DIR . '/' . $module . '/' . $l['homeimgfile'];
$imginfo = nv_is_image( $image );
$basename = basename( $image );
if ( $imginfo['width'] > $width or $imginfo['height'] > $height )
{
$basename = preg_replace( '/(.*)(\.[a-zA-Z]+)$/', $module . '_' . $l['id'] . '_\1_' . $width . '-' . $height . '\2', $basename );
if ( file_exists( NV_ROOTDIR . "/" . NV_TEMP_DIR . '/' . $basename ) )
{
$l['imgsource'] = NV_BASE_SITEURL . NV_TEMP_DIR . '/' . $basename;
}
else
{
require_once ( NV_ROOTDIR . "/includes/class/image.class.php" );
$_image = new image( $image, NV_MAX_WIDTH, NV_MAX_HEIGHT );
$_image->resizeXY( $width, $height );
$_image->save( NV_ROOTDIR . '/' . NV_TEMP_DIR, $basename );
if ( file_exists( NV_ROOTDIR . "/" . NV_TEMP_DIR . '/' . $basename ) )
{
$l['imgsource'] = NV_BASE_SITEURL . NV_TEMP_DIR . '/' . $basename;
}
}
}
}
elseif ( nv_is_url( $l['homeimgfile'] ) )
{
$l['imgsource'] = $l['homeimgfile'];
}
else
{
$l['imgsource'] = NV_BASE_SITEURL . 'themes/' . $global_config['site_theme'] . '/images/no_image.gif';
}
$xtpl->assign( 'main', $l );
++$i;
}
else
{
if ( ! empty( $l['homeimgthumb'] ) )
{
$array_img = explode( "|", $l['homeimgthumb'] );
}
else
{
$array_img = array( "", "" );
}
if ( $array_img[0] != "" and file_exists( NV_ROOTDIR . '/' . NV_FILES_DIR . '/' . $module . '/' . $array_img[0] ) )
{
$l['imgsource'] = NV_BASE_SITEURL . NV_FILES_DIR . '/' . $module . '/' . $array_img[0];
}
elseif ( $l['homeimgfile'] != "" and file_exists( NV_UPLOADS_REAL_DIR . '/' . $module . '/' . $l['homeimgfile'] ) )
{
$l['imgsource'] = NV_BASE_SITEURL . NV_UPLOADS_DIR . '/' . $module . '/' . $l['homeimgfile'];
}
elseif ( nv_is_url( $l['homeimgfile'] ) )
{
$l['imgsource'] = $l['homeimgfile'];
}
else
{
$l['imgsource'] = NV_BASE_SITEURL . 'themes/' . $global_config['site_theme'] . '/images/no_image.gif';
}
$xtpl->assign( 'othernews', $l );
$xtpl->parse( 'main.othernews' );
}
}
$xtpl->assign( 'HTML_CONTENT', $html );

$xtpl->parse( 'main' );
return $xtpl->text( 'main' );
}
}

http://xudoanphuocqua.com
#145685 gửi bởi nhimthulinh
Ngày 16 Tháng 09 2013 , 03:12
Mã: Chọn hết
$l['hometext'] = nv_clean60($l['hometext'],50);


đặt sau đoạn $l['link'] = $link; thì phải xem thử bạn

Cộng đồng Nuke Việt Nam https://www.nuke.vn/
nhận rip y chang tất cả các loại website cho nukeviet, giao full code , tốc độ nhanh ...
http://pacorp.vn
Skype/Yahoo: nhimthulinh08
Email: ngocanh@pacorp.vn
Fb: fb.com/nhimthulinh08
Call: 0904.9999.55
#145696 gửi bởi khicon038
Ngày 16 Tháng 09 2013 , 05:15
nhimthulinh đã viết:
Mã: Chọn hết
$l['hometext'] = nv_clean60($l['hometext'],50);


đặt sau đoạn $l['link'] = $link; thì phải xem thử bạn


Đúng là pro. Mình cũng đặt đoạn đó, nhưng k đúng chỗ nên không cắt được hometext. Thanks so much

http://xudoanphuocqua.com
#145708 gửi bởi dxluan1986
Ngày 16 Tháng 09 2013 , 10:09
Nhờ mọi người hướng dẫn giới hạn hometext modul shop ở tiêu đề sản phẩm với, 1 số sản phẩm tiêu đề dài quá nó bị chuyển xuống dưới chèn vào giá sản phẩm nhìn rất xấu :-/
#145709 gửi bởi hoangchienmai
Ngày 16 Tháng 09 2013 , 10:16
dxluan1986 đã viết:Nhờ mọi người hướng dẫn giới hạn hometext modul shop ở tiêu đề sản phẩm với, 1 số sản phẩm tiêu đề dài quá nó bị chuyển xuống dưới chèn vào giá sản phẩm nhìn rất xấu :-/

Cậu mở file theme.php trong modules/shops tìm :
Mã: Chọn hết
$xtpl->assign( 'TITLE0', nv_clean60( $data_row_i['title'], 25 ) );

chỉnh số 25 cho thích hợp.

p/s : cảnh báo ! cậu đăng 2 comment giống nhau trên 2 topic.
#153572 gửi bởi hpleduit
Ngày 06 Tháng 03 2014 , 02:44
nhimthulinh đã viết:
Mã: Chọn hết
$l['hometext'] = nv_clean60($l['hometext'],50);


đặt sau đoạn $l['link'] = $link; thì phải xem thử bạn
Mình cũng bị lỗi Nên chú ý: Undefined index: hometext in file /modules/shops/blocks/global.block_banchay.php on line 293
vậy sửa thế nào ạ
Mã: Chọn hết
<?php/**

* @Project NUKEVIET 3.x

* @Author VINADES.,JSC (contact@vinades.vn)

* @Copyright (C) 2010 VINADES., JSC. All rights reserved

* @Createdate 3/9/2010 23:25

*/if( ! defined( 'NV_MAINFILE' ) ) die( 'Stop!!!' );if( ! nv_function_exists( 'nv_banchay' ) )

{

/**

* nv_block_config_banchay_blocks()

*

* @param mixed $module

* @param mixed $data_block

* @param mixed $lang_block

* @return

*/

function nv_block_config_banchay_blocks( $module, $data_block, $lang_block )

{

global $db_config, $site_mods;$html = "";$html .= "<tr>";

$html .= " <td>" . $lang_block['blockid'] . "</td>";

$html .= " <td><select name=\"config_blockid\">\n";

$sql = "SELECT `bid`, " . NV_LANG_DATA . "_title," . NV_LANG_DATA . "_alias FROM `" . $db_config['prefix'] . "_" . $site_mods[$module]['module_data'] . "_block_cat` ORDER BY `weight` ASC";

$list = nv_db_cache( $sql, 'catid', $module );

foreach( $list as $l )

{

$sel = ( $data_block['blockid'] == $l['bid'] ) ? ' selected' : '';

$html .= "<option value=\"" . $l['bid'] . "\" " . $sel . ">" . $l[NV_LANG_DATA . '_title'] . "</option>\n";

}

$html .= " </select></td>\n";

$html .= "</tr>";$html .= "<tr>";

$html .= " <td>" . $lang_block['numrow'] . "</td>";

$html .= " <td><input type=\"text\" name=\"config_numrow\" size=\"5\" value=\"" . $data_block['numrow'] . "\"/></td>";

$html .= "</tr>";$html .= "<tr>";

$html .= " <td>" . $lang_block['cut_num'] . "</td>";

$html .= " <td><input type=\"text\" name=\"config_cut_num\" size=\"5\" value=\"" . $data_block['cut_num'] . "\"/></td>";

$html .= "</tr>";return $html;

}/**

* nv_block_config_banchay_blocks_submit()

*

* @param mixed $module

* @param mixed $lang_block

* @return

*/

function nv_block_config_banchay_blocks_submit( $module, $lang_block )

{

global $nv_Request;

$return = array();

$return['error'] = array();

$return['config'] = array();

$return['config']['blockid'] = $nv_Request->get_int( 'config_blockid', 'post', 0 );

$return['config']['numrow'] = $nv_Request->get_int( 'config_numrow', 'post', 0 );

$return['config']['cut_num'] = $nv_Request->get_int( 'config_cut_num', 'post', 0 );

return $return;

}if( ! function_exists( 'CurrencyConversion' ) )

{

/**

* CurrencyConversion()

*

* @param mixed $price

* @param mixed $currency_curent

* @param mixed $currency_convert

* @param mixed $block_config

* @return

*/

function CurrencyConversion( $price, $currency_curent, $currency_convert, $block_config )

{

global $money_config, $module_config;

$module = $block_config['module'];

$pro_config = $module_config[$module];

$str = number_format( $price, 0, '.', ' ' );

if( ! empty( $money_config ) )

{

if( $currency_curent == $pro_config['money_unit'] )

{

$value = doubleval( $money_config[$currency_convert]['exchange'] );

$price = doubleval( $price * $value );

$str = number_format( $price, 0, '.', ' ' );

$ss = "~";

}

elseif( $currency_convert == $pro_config['money_unit'] )

{

$value = doubleval( $money_config[$currency_curent]['exchange'] );

$price = doubleval( $price / $value );

$str = number_format( $price, 0, '.', ' ' );

}

}

$ss = ( $currency_curent == $currency_convert ) ? "" : "~";

return $ss . $str;

}

}/**

* nv_banchay()

*

* @param mixed $block_config

* @return

*/

function nv_banchay( $block_config )

{

global $site_mods, $global_config, $module_config, $module_name, $module_info, $global_array_cat, $db_config, $my_head;$module = $block_config['module'];

$mod_data = $site_mods[$module]['module_data'];

$mod_file = $site_mods[$module]['module_file'];

$pro_config = $module_config[$module];

$array_cat_shops = $global_array_cat;if( file_exists( NV_ROOTDIR . "/themes/" . $global_config['site_theme'] . "/modules/" . $mod_file . "/block.banchay.tpl" ) )

{

$block_theme = $global_config['site_theme'];

}

else

{

$block_theme = "default";

}if( $module != $module_name )

{

$sql = "SELECT `catid`, `parentid`, `lev`, `" . NV_LANG_DATA . "_title` AS `title`, `" . NV_LANG_DATA . "_alias` AS `alias`, `viewcat`, `numsubcat`, `subcatid`, `numlinks`, `" . NV_LANG_DATA . "_description` AS `description`, `inhome`, `" . NV_LANG_DATA . "_keywords` AS `keywords`, `who_view`, `groups_view` FROM `" . $db_config['prefix'] . "_" . $mod_data . "_catalogs` ORDER BY `order` ASC";$list = nv_db_cache( $sql, "catid", $module );

foreach( $list as $row )

{

$array_cat_shops[$row['catid']] = array(

"catid" => $row['catid'],

"parentid" => $row['parentid'],

"title" => $row['title'],

"hometext" => $row['hometext'],

"alias" => $row['alias'],

"link" => NV_BASE_SITEURL . "index.php?" . NV_LANG_VARIABLE . "=" . NV_LANG_DATA . "&amp;" . NV_NAME_VARIABLE . "=" . $module . "&amp;" . NV_OP_VARIABLE . "=" . $row['alias'],

"viewcat" => $row['viewcat'],

"numsubcat" => $row['numsubcat'],

"subcatid" => $row['subcatid'],

"numlinks" => $row['numlinks'],

"description" => $row['description'],

"inhome" => $row['inhome'],

"keywords" => $row['keywords'],

"who_view" => $row['who_view'],

"groups_view" => $row['groups_view'],

'lev' => $row['lev']

);

}

unset( $list, $row );if( file_exists( NV_ROOTDIR . "/themes/" . $block_theme . "/css/" . $mod_file . ".css" ) )

{

$my_head .= '<link rel="StyleSheet" href="' . NV_BASE_SITEURL . 'themes/' . $block_theme . '/css/' . $mod_file . '.css' . '" type="text/css" />';

}

}$link = NV_BASE_SITEURL . "index.php?" . NV_LANG_VARIABLE . "=" . NV_LANG_DATA . "&amp;" . NV_NAME_VARIABLE . "=" . $module . "&amp;" . NV_OP_VARIABLE . "=";


$xtpl = new XTemplate( "block.banchay.tpl", NV_ROOTDIR . "/themes/" . $block_theme . "/modules/" . $mod_file );

$xtpl->assign( 'TEMPLATE', $block_theme );


$sql = "SELECT t1.id, t1.listcatid, t1." . NV_LANG_DATA . "_title AS `title`, t1." . NV_LANG_DATA . "_hometext AS `hometext`, t1." . NV_LANG_DATA . "_alias AS `alias`, t1.addtime, t1.homeimgfile, t1.product_price, t1.product_discounts, t1.money_unit, t1.showprice FROM `" . $db_config['prefix'] . "_" . $module . "_rows` AS t1 INNER JOIN `" . $db_config['prefix'] . "_" . $module . "_block` AS t2 ON t1.id = t2.id WHERE t2.bid= " . $block_config['blockid'] . " AND t1.status=1 ORDER BY t1.addtime DESC, t2.weight ASC LIMIT 0 , " . $block_config['numrow'];

$list = nv_db_cache( $sql, "id", $module );$i = 1;

$cut_num = $block_config['cut_num'];foreach( $list as $row )

{

$thumb = explode( "|", $row['homeimgfile'] );

if( ! empty( $thumb[0] ) and ! nv_is_url( $thumb[0] ) )

{

$thumb[0] = NV_BASE_SITEURL . NV_UPLOADS_DIR . "/" . $module . "/" . $thumb[0];

}

else

{

$thumb[0] = NV_BASE_SITEURL . "themes/" . $module_info['template'] . "/images/" . $mod_file . "/no-image.jpg";

}$xtpl->assign( 'link', $link . $array_cat_shops[$row['listcatid']]['alias'] . "/" . $row['alias'] . "-" . $row['id'] );

$xtpl->assign( 'id', $row['id'] );

$xtpl->assign( 'hometext', nv_clean60( $row['hometext'], 100 ) );

$xtpl->assign( 'title', nv_clean60( $row['title'], $cut_num ) );

$xtpl->assign( 'src_img', $thumb[0] );

$xtpl->assign( 'time', nv_date( 'd-m-Y h:i:s A', $row['addtime'] ) );if( $pro_config['active_price'] == '1' and $row['showprice'] == '1' )

{

$product_price = CurrencyConversion( $row['product_price'], $row['money_unit'], $pro_config['money_unit'], $block_config );

$xtpl->assign( 'product_price', $product_price );

$xtpl->assign( 'money_unit', $pro_config['money_unit'] );

if( $row['product_discounts'] != 0 )

{

$price_product_discounts = $row['product_price'] - ( $row['product_price'] * ( $row['product_discounts'] / 100 ) );

$xtpl->assign( 'product_discounts', CurrencyConversion( $price_product_discounts, $row['money_unit'], $pro_config['money_unit'], $block_config ) );

$xtpl->assign( 'class_money', 'discounts_money' );

$xtpl->parse( 'main.loop.discounts' );

}

else

{

$xtpl->assign( 'class_money', 'money' );

}

$xtpl->parse( 'main.loop.price' );

}

else{

$xtpl->assign( 'CONTLINK', "" . NV_BASE_SITEURL . "index.php?" . NV_LANG_VARIABLE . "=" . NV_LANG_DATA . "&amp;" . NV_NAME_VARIABLE . "=contact" );

$xtpl->parse( 'main.loop.contact' );}

$bg = ( $i % 2 == 0 ) ? "bg" : "";

$xtpl->assign( "bg", $bg );

$xtpl->parse( 'main.loop' );

$i++;

}$xtpl->parse( 'main' );

return $xtpl->text( 'main' );

}

}if( defined( 'NV_SYSTEM' ) )

{

$content = nv_banchay( $block_config );

}?>Mình cũng bị lỗi Nên chú ý: Undefined index: hometext in file /modules/shops/blocks/global.block_banchay.php on line 293
vậy sửa thế nào ạ
Mã: Chọn hết
<?php/**

* @Project NUKEVIET 3.x

* @Author VINADES.,JSC (contact@vinades.vn)

* @Copyright (C) 2010 VINADES., JSC. All rights reserved

* @Createdate 3/9/2010 23:25

*/if( ! defined( 'NV_MAINFILE' ) ) die( 'Stop!!!' );if( ! nv_function_exists( 'nv_banchay' ) )

{

/**

* nv_block_config_banchay_blocks()

*

* @param mixed $module

* @param mixed $data_block

* @param mixed $lang_block

* @return

*/

function nv_block_config_banchay_blocks( $module, $data_block, $lang_block )

{

global $db_config, $site_mods;$html = "";$html .= "<tr>";

$html .= " <td>" . $lang_block['blockid'] . "</td>";

$html .= " <td><select name=\"config_blockid\">\n";

$sql = "SELECT `bid`, " . NV_LANG_DATA . "_title," . NV_LANG_DATA . "_alias FROM `" . $db_config['prefix'] . "_" . $site_mods[$module]['module_data'] . "_block_cat` ORDER BY `weight` ASC";

$list = nv_db_cache( $sql, 'catid', $module );

foreach( $list as $l )

{

$sel = ( $data_block['blockid'] == $l['bid'] ) ? ' selected' : '';

$html .= "<option value=\"" . $l['bid'] . "\" " . $sel . ">" . $l[NV_LANG_DATA . '_title'] . "</option>\n";

}

$html .= " </select></td>\n";

$html .= "</tr>";$html .= "<tr>";

$html .= " <td>" . $lang_block['numrow'] . "</td>";

$html .= " <td><input type=\"text\" name=\"config_numrow\" size=\"5\" value=\"" . $data_block['numrow'] . "\"/></td>";

$html .= "</tr>";$html .= "<tr>";

$html .= " <td>" . $lang_block['cut_num'] . "</td>";

$html .= " <td><input type=\"text\" name=\"config_cut_num\" size=\"5\" value=\"" . $data_block['cut_num'] . "\"/></td>";

$html .= "</tr>";return $html;

}/**

* nv_block_config_banchay_blocks_submit()

*

* @param mixed $module

* @param mixed $lang_block

* @return

*/

function nv_block_config_banchay_blocks_submit( $module, $lang_block )

{

global $nv_Request;

$return = array();

$return['error'] = array();

$return['config'] = array();

$return['config']['blockid'] = $nv_Request->get_int( 'config_blockid', 'post', 0 );

$return['config']['numrow'] = $nv_Request->get_int( 'config_numrow', 'post', 0 );

$return['config']['cut_num'] = $nv_Request->get_int( 'config_cut_num', 'post', 0 );

return $return;

}if( ! function_exists( 'CurrencyConversion' ) )

{

/**

* CurrencyConversion()

*

* @param mixed $price

* @param mixed $currency_curent

* @param mixed $currency_convert

* @param mixed $block_config

* @return

*/

function CurrencyConversion( $price, $currency_curent, $currency_convert, $block_config )

{

global $money_config, $module_config;

$module = $block_config['module'];

$pro_config = $module_config[$module];

$str = number_format( $price, 0, '.', ' ' );

if( ! empty( $money_config ) )

{

if( $currency_curent == $pro_config['money_unit'] )

{

$value = doubleval( $money_config[$currency_convert]['exchange'] );

$price = doubleval( $price * $value );

$str = number_format( $price, 0, '.', ' ' );

$ss = "~";

}

elseif( $currency_convert == $pro_config['money_unit'] )

{

$value = doubleval( $money_config[$currency_curent]['exchange'] );

$price = doubleval( $price / $value );

$str = number_format( $price, 0, '.', ' ' );

}

}

$ss = ( $currency_curent == $currency_convert ) ? "" : "~";

return $ss . $str;

}

}/**

* nv_banchay()

*

* @param mixed $block_config

* @return

*/

function nv_banchay( $block_config )

{

global $site_mods, $global_config, $module_config, $module_name, $module_info, $global_array_cat, $db_config, $my_head;$module = $block_config['module'];

$mod_data = $site_mods[$module]['module_data'];

$mod_file = $site_mods[$module]['module_file'];

$pro_config = $module_config[$module];

$array_cat_shops = $global_array_cat;if( file_exists( NV_ROOTDIR . "/themes/" . $global_config['site_theme'] . "/modules/" . $mod_file . "/block.banchay.tpl" ) )

{

$block_theme = $global_config['site_theme'];

}

else

{

$block_theme = "default";

}if( $module != $module_name )

{

$sql = "SELECT `catid`, `parentid`, `lev`, `" . NV_LANG_DATA . "_title` AS `title`, `" . NV_LANG_DATA . "_alias` AS `alias`, `viewcat`, `numsubcat`, `subcatid`, `numlinks`, `" . NV_LANG_DATA . "_description` AS `description`, `inhome`, `" . NV_LANG_DATA . "_keywords` AS `keywords`, `who_view`, `groups_view` FROM `" . $db_config['prefix'] . "_" . $mod_data . "_catalogs` ORDER BY `order` ASC";$list = nv_db_cache( $sql, "catid", $module );

foreach( $list as $row )

{

$array_cat_shops[$row['catid']] = array(

"catid" => $row['catid'],

"parentid" => $row['parentid'],

"title" => $row['title'],

"hometext" => $row['hometext'],

"alias" => $row['alias'],

"link" => NV_BASE_SITEURL . "index.php?" . NV_LANG_VARIABLE . "=" . NV_LANG_DATA . "&amp;" . NV_NAME_VARIABLE . "=" . $module . "&amp;" . NV_OP_VARIABLE . "=" . $row['alias'],

"viewcat" => $row['viewcat'],

"numsubcat" => $row['numsubcat'],

"subcatid" => $row['subcatid'],

"numlinks" => $row['numlinks'],

"description" => $row['description'],

"inhome" => $row['inhome'],

"keywords" => $row['keywords'],

"who_view" => $row['who_view'],

"groups_view" => $row['groups_view'],

'lev' => $row['lev']

);

}

unset( $list, $row );if( file_exists( NV_ROOTDIR . "/themes/" . $block_theme . "/css/" . $mod_file . ".css" ) )

{

$my_head .= '<link rel="StyleSheet" href="' . NV_BASE_SITEURL . 'themes/' . $block_theme . '/css/' . $mod_file . '.css' . '" type="text/css" />';

}

}$link = NV_BASE_SITEURL . "index.php?" . NV_LANG_VARIABLE . "=" . NV_LANG_DATA . "&amp;" . NV_NAME_VARIABLE . "=" . $module . "&amp;" . NV_OP_VARIABLE . "=";


$xtpl = new XTemplate( "block.banchay.tpl", NV_ROOTDIR . "/themes/" . $block_theme . "/modules/" . $mod_file );

$xtpl->assign( 'TEMPLATE', $block_theme );


$sql = "SELECT t1.id, t1.listcatid, t1." . NV_LANG_DATA . "_title AS `title`, t1." . NV_LANG_DATA . "_hometext AS `hometext`, t1." . NV_LANG_DATA . "_alias AS `alias`, t1.addtime, t1.homeimgfile, t1.product_price, t1.product_discounts, t1.money_unit, t1.showprice FROM `" . $db_config['prefix'] . "_" . $module . "_rows` AS t1 INNER JOIN `" . $db_config['prefix'] . "_" . $module . "_block` AS t2 ON t1.id = t2.id WHERE t2.bid= " . $block_config['blockid'] . " AND t1.status=1 ORDER BY t1.addtime DESC, t2.weight ASC LIMIT 0 , " . $block_config['numrow'];

$list = nv_db_cache( $sql, "id", $module );$i = 1;

$cut_num = $block_config['cut_num'];foreach( $list as $row )

{

$thumb = explode( "|", $row['homeimgfile'] );

if( ! empty( $thumb[0] ) and ! nv_is_url( $thumb[0] ) )

{

$thumb[0] = NV_BASE_SITEURL . NV_UPLOADS_DIR . "/" . $module . "/" . $thumb[0];

}

else

{

$thumb[0] = NV_BASE_SITEURL . "themes/" . $module_info['template'] . "/images/" . $mod_file . "/no-image.jpg";

}$xtpl->assign( 'link', $link . $array_cat_shops[$row['listcatid']]['alias'] . "/" . $row['alias'] . "-" . $row['id'] );

$xtpl->assign( 'id', $row['id'] );

$xtpl->assign( 'hometext', nv_clean60( $row['hometext'], 100 ) );

$xtpl->assign( 'title', nv_clean60( $row['title'], $cut_num ) );

$xtpl->assign( 'src_img', $thumb[0] );

$xtpl->assign( 'time', nv_date( 'd-m-Y h:i:s A', $row['addtime'] ) );if( $pro_config['active_price'] == '1' and $row['showprice'] == '1' )

{

$product_price = CurrencyConversion( $row['product_price'], $row['money_unit'], $pro_config['money_unit'], $block_config );

$xtpl->assign( 'product_price', $product_price );

$xtpl->assign( 'money_unit', $pro_config['money_unit'] );

if( $row['product_discounts'] != 0 )

{

$price_product_discounts = $row['product_price'] - ( $row['product_price'] * ( $row['product_discounts'] / 100 ) );

$xtpl->assign( 'product_discounts', CurrencyConversion( $price_product_discounts, $row['money_unit'], $pro_config['money_unit'], $block_config ) );

$xtpl->assign( 'class_money', 'discounts_money' );

$xtpl->parse( 'main.loop.discounts' );

}

else

{

$xtpl->assign( 'class_money', 'money' );

}

$xtpl->parse( 'main.loop.price' );

}

else{

$xtpl->assign( 'CONTLINK', "" . NV_BASE_SITEURL . "index.php?" . NV_LANG_VARIABLE . "=" . NV_LANG_DATA . "&amp;" . NV_NAME_VARIABLE . "=contact" );

$xtpl->parse( 'main.loop.contact' );}

$bg = ( $i % 2 == 0 ) ? "bg" : "";

$xtpl->assign( "bg", $bg );

$xtpl->parse( 'main.loop' );

$i++;

}$xtpl->parse( 'main' );

return $xtpl->text( 'main' );

}

}if( defined( 'NV_SYSTEM' ) )

{

$content = nv_banchay( $block_config );

}?>