Nội quy chuyên mục: - Chuyên mục này chỉ sử dụng cho việc chia sẻ các tài liệu và hướng dẫn, vui lòng không đặt câu hỏi tại đây. Các thảo luận có liên quan vui lòng gửi đúng topic.
- Các tài liệu chính thức được cung cấp tại http//wiki.nukeviet.vn/technical_manual
#73447 gửi bởi dangdinhtu
Ngày 30 Tháng 11 2010 , 23:26
bạn đang nhập admin rồi ra trang chủ xuống dưới cùng bật kéo thả block rồi bạn muốn đặt đâu thì đặt

Diễn đàn Nukeviet mới do Mình và Nhím thủ lĩnh thành lập các bạn ghé qua học tập trao đổi nhé https://forum.nuke.vn/
#73935 gửi bởi makhongmat
Ngày 03 Tháng 12 2010 , 22:38
Xin hỏi mình viết block như thế này có bị sai gì không, sao khi thêm vào thì bị lỗi không truy cập được trang web. Mong mọi người giúp đỡ.

Mã: Chọn hết
<?php

$content ="<h4 style=\"color:#663399; margin: 0 auto; text-align: center\">Ban Điều Hành</h4>";
$content .="<p style=\"margin: 0 auto; text-align: center\">";
$content .=" <a href=\"ymsgr:sendim?woft_man_2812\" rel=\"nofollow\">";
$content .=" <img align=\"absmiddle\" border=\"0\" src=\"http://opi.yahoo.com/online?u=woft_man_2812&amp;m=g&amp;t=8\" title=\"Đội trưởng: Trần Quốc Thịnh\" vspace=\"5\" /></a>";
$content .=" <br />";
$content .=" <a href=\"ymsgr:sendim?quynhtrang_qt04\" rel=\"nofollow\"> ";
$content .=" <img align=\"absmiddle\" border=\"0\" src=\"http://opi.yahoo.com/online?u=quynhtrang_qt04&amp;m=g&amp;t=2\" title=\"Đội phó: Nguyễn Thị Quỳnh Trang\" vspace=\"5\" /></a>";
$content .=" <br />";
$content .=" <a href=\"ymsgr:sendim?xuancuong_kt08\" rel=\"nofollow\">";
$content .=" <img align=\"absmiddle\" border=\"0\" src=\"http://opi.yahoo.com/online?u=xuancuong_kt08&amp;m=g&amp;t=2\" title=\"Đội phó: Lê Xuân Cường\" vspace=\"5\" /></a>";
$content .=" <br />";
$content .=" <a href=\"ymsgr:sendim?manhood103\" rel=\"nofollow\">";
$content .=" <img align=\"absmiddle\" border=\"0\" src=\"http://opi.yahoo.com/online?u=manhood103&amp;m=g&amp;t=1\" title=\"Uỷ viên: Nguyễn Hữu Đức\" vspace=\"5\" /></a>";
$content .=" <br />";
$content .=" <a href=\"ymsgr:sendim?faifai1923\" rel=\"nofollow\">";
$content .=" <img align=\"absmiddle\" border=\"0\" src=\"http://opi.yahoo.com/online?u=faifai1923&amp;m=g&amp;t=1\" title=\"Uỷ viên: Vũ Thị Ngọc Bích\" vspace=\"5\" /></a>";
$content .=" <br />";
$content .=" <a href=\"ymsgr:sendim?\" rel=\"nofollow\">";
$content .=" <img align=\"absmiddle\" border=\"0\" src=\"http://opi.yahoo.com/online?u=&amp;m=g&amp;t=1\" title=\"Uỷ viên: Đỗ Ngô Thanh Vân\" vspace=\"5\" /></a>";
$content .=" <br />";
$content .=" <a href=\"ymsgr:sendim?longdv_7\" rel=\"nofollow\">";
$content .=" <img align=\"absmiddle\" border=\"0\" src=\"http://opi.yahoo.com/online?u=longdv_7&amp;m=g&amp;t=1\" title=\"Uỷ viên: Lý Hoàng Long\" vspace=\"5\" /></a>";
$content .=" <br />";
$content .=" <a href=\"ymsgr:sendim?makhongmat\" rel=\"nofollow\">";
$content .=" <img width=\"50\" height=\"50\" align=\"absmiddle\" border=\"0\"; src=\"http://opi.yahoo.com/online?u=makhongmat&amp;m=g&amp;t=9\" title=\"Hỗ trợ kỹ thuật: Trần Minh Khánh\" vspace=\"5\" /></a>";
$content .="</p>";

?>
Đính kèm
(723 bytes) Đã tải về 11 lần
#73937 gửi bởi dangdinhtu
Ngày 03 Tháng 12 2010 , 23:07
của bạn đây
global.online_support.zip
Đính kèm
(755 bytes) Đã tải về 29 lần

Diễn đàn Nukeviet mới do Mình và Nhím thủ lĩnh thành lập các bạn ghé qua học tập trao đổi nhé https://forum.nuke.vn/
#74308 gửi bởi khoailang
Ngày 07 Tháng 12 2010 , 08:52
dangdinhtu đã viết:bạn đang nhập admin rồi ra trang chủ xuống dưới cùng bật kéo thả block rồi bạn muốn đặt đâu thì đặt

PDMD đã viết:Ồ, chức năng này tuyệt vời thật
Cảm ơn bác đã chỉ.

Tham gia từ năm 2007 mà sao còn "Ồ" ngạc nhiên thế.

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui http://khonggianmo.com/
#76757 gửi bởi nhatthang
Ngày 02 Tháng 01 2011 , 02:03
của mình cũng không thể vào được site code đoạn Block như sau
Mã: Chọn hết
<?php

$content = "<table border=\"0\" cellpadding=\"2\" cellspacing=\"0\" width=\"100%\">\n";
$content .= " <tr>\n";
$content .= "<td style=\"text-transform:uppercase; color:#EB1C22; font-weight:bold; padding-left:5px;\">\n";
$content .= "Linh v?c<br>kinh doanh</td>\n";
$content .= " \n";
$content .= " <td valign=\"top\" width=\"33%\">\n";
$content .= "<div style=\"padding:6px 0px\">\n";
$content .= " <a href=\"/vn/Taxi-lv42\">\n";
$content .= " <img border=\"0\" src=\"/xt1/images/tx.jpg\" width=\"92\" height=\"32\" alt=\"Taxi\">\n";
$content .= " </a>\n";
$content .= "</div> \n";
$content .= " </td>\n";
$content .= " \n";
$content .= " <td valign=\"top\" width=\"33%\">\n";
$content .= "<div style=\"padding:6px 0px\">\n";
$content .= " <a href=\"/vn/BDS-lv43\">\n";
$content .= " <img border=\"0\" src=\"/xt1/images/bds.jpg\" width=\"92\" height=\"32\" alt=\"BÐS\">\n";
$content .= " </a>\n";
$content .= "</div> \n";
$content .= " </td>\n";
$content .= " </tr><tr>\n";
$content .= " <td valign=\"top\" width=\"33%\">\n";
$content .= "<div style=\"padding:6px 0px\">\n";
$content .= " <a href=\"/vn/Cang-nuoc-sau-lv44\">\n";
$content .= " <img border=\"0\" src=\"/xt1/images/khachsan.jpg\" width=\"92\" height=\"32\" alt=\"C?ng nu?c sâu\">\n";
$content .= " </a>\n";
$content .= "</div> \n";
$content .= " </td>\n";
$content .= " \n";
$content .= " <td valign=\"top\" width=\"33%\">\n";
$content .= "<div style=\"padding:6px 0px\">\n";
$content .= " <a href=\"/vn/Co-khi-lv45\">\n";
$content .= " <img border=\"0\" src=\"/xt1/images/ck.jpg\" width=\"92\" height=\"32\" alt=\"Co khí\">\n";
$content .= " </a>\n";
$content .= "</div> \n";
$content .= " </td>\n";
$content .= " \n";
$content .= " <td valign=\"top\" width=\"33%\">\n";
$content .= "<div style=\"padding:6px 0px\">\n";
$content .= " <a href=\"/vn/Thuy-dien-lv46\">\n";
$content .= " <img border=\"0\" src=\"/xt1/images/td.jpg\" width=\"92\" height=\"32\" alt=\"Th?y di?n\">\n";
$content .= " </a>\n";
$content .= "</div> \n";
$content .= " </td>\n";
$content .= " </tr><tr>\n";
$content .= " <td valign=\"top\" width=\"33%\">\n";
$content .= "<div style=\"padding:6px 0px\">\n";
$content .= " <a href=\"/vn/Xay-dung-lv47\">\n";
$content .= " <img border=\"0\" src=\"/xt1/images/xd.jpg\" width=\"92\" height=\"32\" alt=\"Xây d?ng\">\n";
$content .= " </a>\n";
$content .= "</div> \n";
$content .= " </td>\n";
$content .= " \n";
$content .= " <td valign=\"top\" width=\"33%\">\n";
$content .= "<div style=\"padding:6px 0px\">\n";
$content .= " <a href=\"/vn/Van-tai-lv48\">\n";
$content .= " <img border=\"0\" src=\"/xt1/images/vt.jpg\" width=\"92\" height=\"32\" alt=\"V?n t?i\">\n";
$content .= " </a>\n";
$content .= "</div> \n";
$content .= " </td>\n";
$content .= " \n";
$content .= " <td valign=\"top\" width=\"33%\">\n";
$content .= "<div style=\"padding:6px 0px\">\n";
$content .= " <a href=\"/vn/Khoang-san-lv49\">\n";
$content .= " <img border=\"0\" src=\"/xt1/images/ks.jpg\" width=\"92\" height=\"32\" alt=\"Khoáng s?n\">\n";
$content .= " </a>\n";
$content .= "</div> \n";
$content .= " </td>\n";
$content .= " </tr><tr>\n";
$content .= " <td valign=\"top\" width=\"33%\">\n";
$content .= "<div style=\"padding:6px 0px\">\n";
$content .= " <a href=\"/vn/Bong-da-lv86\">\n";
$content .= " <img border=\"0\" src=\"/xt1/images/bd.jpg\" width=\"92\" height=\"32\" alt=\"Bóng dá\">\n";
$content .= " </a>\n";
$content .= "</div> \n";
$content .= " </td>\n";
$content .= " \n";
$content .= " <td valign=\"top\" width=\"33%\">\n";
$content .= "<div style=\"padding:6px 0px\">\n";
$content .= " <a href=\"/vn/Xi-Mang-lv87\">\n";
$content .= " <img border=\"0\" src=\"/xt1/images/bd.jpg\" width=\"92\" height=\"32\" alt=\"Xi Mang\">\n";
$content .= " </a>\n";
$content .= "</div> \n";
$content .= " </td>\n";
$content .= " \n";
$content .= " <td valign=\"top\" width=\"33%\">\n";
$content .= "<div style=\"padding:6px 0px\">\n";
$content .= " <a href=\"/vn/Bao-hiem-lv90\">\n";
$content .= " <img border=\"0\" src=\"/xt1/images/bh.jpg\" width=\"92\" height=\"32\" alt=\"B?o hi?m\">\n";
$content .= " </a>\n";
$content .= "</div> \n";
$content .= " </td>\n";
$content .= " </tr>\n";
$content .= " </table>\n";
$content .= "
?>

không hiểu sai ở chỗ nào mà khi add vào thì không thể vào site may mà còn vào được acp
#80271 gửi bởi thangvn
Ngày 17 Tháng 02 2011 , 03:31
Mình làm xong thấy chạy rất ngon.Thanks

SEO is not math, so if you do the equation right you will alway do it the same way and get it right - it just doesnt work like that SEO không phải là 1 bài toán,nếu bạn cứ giải nó theo cùng 1 cách và nó đúng,thì nó sẽ không bao giờ làm việc đúng với ý bạn.