#171033 gửi bởi hongoctrien
Ngày 24 Tháng 07 2015 , 11:02
Mã: Chọn hết
function htmlspecialchars(str) {
if ( typeof (str) == "string") {
str = str.replace(/&/g, "&");
str = str.replace(/"/g, """);
str = str.replace(/'/g, "'");
str = str.replace(/</g, "<");
str = str.replace(/>/g, ">");
}
return str;
}

function un_htmlspecialchars(str) {
if (typeof(str) == "string") {
str = str.replace(/>/ig, ">");
str = str.replace(/</ig, "<");
str = str.replace(/'/g, "'");
str = str.replace(/"/ig, '"');
str = str.replace(/&/ig, '&');
}
return str;
}


Cú pháp:
Mã: Chọn hết
htmlspecialchars( string )
un_htmlspecialchars( string )


Ví dụ:
htmlspecialchars( '<div onclick=“open_modal();”' );

Kết quả:
&lt;div onclick=&quot;opend_modal&quot;&gt;&lt;/div&gt;

Xem tại: http://developers.mynukeviet.net/code/H ... ascript-8/

Hỏi nhanh đáp gọn tất tần tật mọi thứ liên quan đến NukeViet ==> https://mynukeviet.net/hoi-dap/