#178364 gửi bởi chip_rock
Ngày 30 Tháng 06 2016 , 04:10

Mình có đăng ký 1 cái host free bên hostinger.com để test code nuke. Không hiểu sao cứ đến bước khai báo database là nó bị lỗi này. Mặc dù sau đó vào phpmyadmin vẫn thấy các table được tạo. Ai biết giải thích hộ mình với. Mình xin cảm ơn!

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at admin@main-hosting.eu to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

#179946 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 03 Tháng 09 2016 , 08:39
espresso đã viết Minh muốn down source của Nuke về thì down ở đâu bạn ơi ? tìm nãy h không thấy

Ở đây nha bạn https://github.com/nukeviet/nukeviet


Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com