Nội quy chuyên mục: - Khu vực dành riêng để giải đáp các thắc mắc liên quan đến việc cài đặt NukeViet trên hosting và localhot
- Vấn đề về cài đặt các module khác vui lòng đặt câu hỏi tại khu vực dành cho module đó.
- Nếu không tìm thấy khu vực thích hợp vui lòng đặt câu hỏi tại [url=http//nukeviet.vn/phpbb/viewforum.php?f=1063ccxl4ca]đây[/url3ccxl4ca]
- Các bài viết không phù hợp sẽ bị xóa mà không cần báo trước.
#128856 gửi bởi tiendatdalat
Ngày 14 Tháng 11 2012 , 04:02
Các bác ơi giúp em trang http://hqsv.org của em sau khi em backup bị lỗi Internal Server Error
Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, cgiadmin@yourhostingaccount.com and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.

Additionally, a 500 Internal Server Error error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.


em có thực hiện như việc xóa file .htaccess CHMOD lại nhưng không tác dụng