#181436 gửi bởi qeenlovelly
Ngày 22 Tháng 11 2016 , 11:08
em cần nâng cấp block lấy tin cùng chuyên mục. anh chị nào giúp em với!

0)
$aliass = substr($link,$pos1, ($pos2-$pos1));
else $aliass=$link;

$catids=mysql_query("select catid from `". NV_PREFIXLANG ."_". $module_data . "_cat` where alias='$aliass';");
if(mysql_num_rows($catids)!=0)
{
while($row=mysql_fetch_array($catids))
{
$catid=$row["catid"];
}
}

$blockwidth = $module_config[$module_name]['blockwidth'];
$array_block_cats = array();

$sql = "SELECT id, listcatid, publtime, exptime, title, alias, homeimgthumb, homeimgfile FROM `" . NV_PREFIXLANG . "_" . $module_data . "_" . $catid . "` WHERE `status`= 1 AND `publtime` " . NV_CURRENTTIME . ") ORDER BY `hitstotal` DESC LIMIT 0 , 10";
$result = $db->sql_query( $sql );
while ( list( $id, $listcatid, $publtime, $exptime, $title, $alias, $homeimgthumb, $homeimgfile ) = $db->sql_fetchrow( $result ) )
{
$arr_listcatid = explode( ",", $listcatid );
$catid = end( $arr_listcatid );
$link = NV_BASE_SITEURL . "index.php?" . NV_LANG_VARIABLE . "=" . NV_LANG_DATA . "&" . NV_NAME_VARIABLE . "=" . $module_name . "&" . NV_OP_VARIABLE . "=" . $global_array_cat[$catid]['alias'] . "/" . $alias . "-" . $id;

if ( ! empty( $homeimgthumb ) )
{
$array_img = explode( "|", $homeimgthumb );
}
else
{
$array_img = array(
"", ""
);
}
if ( $array_img[0] != "" and file_exists( NV_ROOTDIR . '/' . NV_FILES_DIR . '/' . $module_name . '/' . $array_img[0] ) )
{
$imgurl = NV_BASE_SITEURL . NV_FILES_DIR . '/' . $module_name . '/' . $array_img[0];
}
elseif ( nv_is_url( $homeimgfile ) )
{
$imgurl = $homeimgfile;
}
elseif ( $homeimgfile != "" and file_exists( NV_UPLOADS_REAL_DIR . '/' . $module_name . '/' . $homeimgfile ) )
{
$imgurl = NV_BASE_SITEURL . NV_UPLOADS_DIR . '/' . $module_name . '/' . $homeimgfile;
}
else
{
$imgurl = "";
}

$array_block_cats[] = array(
'id' => $id, 'listcatid' => $listcatid, 'title' => $title, 'link' => $link, 'imgurl' => $imgurl, 'width' => $blockwidth
);
}


$xtpl = new XTemplate( "block_news.tpl", NV_ROOTDIR . "/themes/" . $module_info['template'] . "/modules/" . $module_file );
$a = 1;
foreach ( $array_block_cats as $array_cats )
{
$xtpl->assign( 'blocknews', $array_cats );
if ( ! empty( $array_cats['imgurl'] ) )
{
$xtpl->parse( 'main.newloop.imgblock' );
}
$xtpl->parse( 'main.newloop' );
$xtpl->assign( 'BACKGROUND', ( $a % 2 ) ? 'bg ' : '' );
$a ++;
}

$xtpl->parse( 'main' );
$content = $xtpl->text( 'main' );

?>
#181448 gửi bởi qeenlovelly
Ngày 23 Tháng 11 2016 , 05:36
Block Global News_Cat lấy tin theo chuyên mục tuy nhiên sẽ lấy hết các chuyên mục được chọn. Còn em muốn block khi xem chi tiết 1 bài viết nào đó thì sẽ tự động lấy các tin cùng chuyên mục của bài viết đó.
#181450 gửi bởi trinhthinhvn
Ngày 23 Tháng 11 2016 , 06:25
à cái này bạn đổi từ checkbox sang selectbox trong đọa code config nhé, còn phần sql lấy thì bạn bỏ phần array của cái cat đi

Thiết kế và nâng cấp website nukeviet và wordpress: https://thinhweb.com/dich-vu-thiet-ke-website/