Nội quy chuyên mục: - Chuyên mục này chỉ hỗ trợ cho các theme mặc định của hệ thống.
- Các giao diện khác bạn vui lòng tìm đến bài viết chia sẻ theme đó để thảo luận.
#170956 gửi bởi anhyeuviolet
Ngày 21 Tháng 07 2015 , 23:23
Khi đăng bài, lưu ý phần "Trình bày hình trong bài viết" thì chọn là "Không hiển thị".
Còn nếu muốn toàn module thì vào Cấu hình module news, chỗ "Cấu hình mặc định, Trình bày hình trong bài viết khi đăng bài" cũng chọn "Không hiển thị" nốt.

Cổng nhôm đúc Nhật Bản
http://www.asuzac-acm.com.vn/vi/acm/cong-nhom-duc/
#170958 gửi bởi anhyeuviolet
Ngày 22 Tháng 07 2015 , 00:06
Tìm đến \themes\modern\modules\news\detail.tpl
Xoá toàn bộ phần bên dưới
Mã: Chọn hết
<!-- BEGIN: author -->
<div class="aright source">
<!-- BEGIN: name -->
<strong>{LANG.author}: </strong>{DETAIL.author}
<!-- END: name -->
<!-- BEGIN: source -->
<br/>
<strong>{LANG.source}: </strong>{DETAIL.source}
<!-- END: source -->
</div>
<!-- END: author -->


Chúc bạn thành công ! :)

Cổng nhôm đúc Nhật Bản
http://www.asuzac-acm.com.vn/vi/acm/cong-nhom-duc/